Przeskocz do treści

Czy dwie siostry pochodzą od tego samego ojca

Gdy ojciec nie żyje, ustal­e­nie czy dwie kobi­ety są jego córka­mi nie jest takie oczy­wiste. Przed podob­nym prob­le­mem sta­je wiele pol­s­kich rodzin, np. w momen­cie podzi­ału spad­ku po zmarłym. Czy da się go w jak­iś sposób rozwiązać? Oczy­wiś­cie! Obec­nie dostęp­ne są już metody anal­izy DNA, które potrafią potwierdz­ić pokrewieńst­wo między dwiema przy­puszczal­ny­mi sios­tra­mi, nawet bez uczest­nict­wa ojca.

.Badanie pokrewieństwa Gdańsk

Z taką sytu­acją się spotkaliśmy: Dwie kobi­ety rozdzielone w dziecińst­wie odlazły się po lat­ach. Ich mat­ki zgod­nie twierdz­iły, że są przy­rod­ni­mi sios­tra­mi, gdyż posi­ada­ją jed­nego, wspól­nego ojca. Kobi­ety postanow­iły to sprawdz­ić decy­du­jąc się na badanie DNA. Prob­lem  w tym, że ich ojciec już od daw­na nie żył. 

Pac­jen­t­ki chci­ały dowiedzieć się: Czy  moż­na ustal­ić pokrewieńst­wo między potenc­jal­ny­mi sios­tra­mi nie dys­ponu­jąc próbka­mi od ich bio­log­icznych rodz­iców, a więc zarówno ojca, jak i matki?

Jakiej odpowiedzi udzielil­iśmy: Oczy­wiś­cie, dostęp­ne jest w pełni wiary­godne badanie, które potrafi ustal­ić ten typ pokrewieńst­wa, nawet bez włącza­nia próbek od rodziców.

Jak udało nam się rozwiązać prob­lem pac­jen­tek: Aby udzielić pac­jen­tkom pewnej odpowiedzi na tem­at ich pokrewieńst­wa postanow­iliśmy posłużyć się zasadą, że każ­da cór­ka dziedz­iczy po swoim bio­log­icznym ojcu jeden z dwóch chro­mo­somów X, dru­gi z pary chro­mo­somów płciowych cór­ka otrzy­mu­je „w spad­ku” po matce. Jeśli dwie kobi­ety miały­by różne mat­ki i tego samego  ojca, to jeden  z ich chro­mo­somów płciowych był­by inny, a dru­gi taki sam. I tak właśnie było w przy­pad­ku naszych pacjentek.

W przy­pad­ku gdy­by dwie siostry mające wspól­ną matkę chci­ały ustal­ić czy posi­ada­ją również tego samego ojca, konieczne stało­by się włącze­nie mate­ri­ału od matki.


Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Testy na ojcost­wo Gdańsk, Badanie ojcost­wa Gdy­niaTest DNA na ojcost­wo Wejherowo, Bada­nia DNA na ojcost­wo Starog­a­rd Gdański


Zadzwoń terazZadzwoń teraz