Przeskocz do treści

Dla sądu

Gdańskie Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Euro­gen posi­a­da ofer­tę badań gene­ty­cznych na zlece­nie sądu. Ofer­u­je­my testy gene­ty­czne z zakre­su ustal­e­nia bio­log­icznego pokrewieńst­wa z zachowaniem pro­ce­dury sądowej, a także iden­ty­fikacji osob­nicznej np. osób pode­jrzanych, ofi­ar wypad­ku..

certyfikaty.

 • Wiary­god­ność badań lab­o­ra­to­ri­um  potwierdza­ją cer­ty­fikaty jakoś­ci w tym GEDNAP i ISFG. Obec­nie wdrażany jest Sys­tem Zarządza­nia Jakoś­cią ISO 17025
 • Badanie zestawu 24 mark­erów gene­ty­cznych zapew­nia wynik nawet 1000 razy bardziej dokład­ny. Zestaw obe­j­mu­je mark­ery stosowane przez służ­by amerykańskie i europe­jskie, co zapew­nia uni­w­er­sal­ność wyników
 • Lab­o­ra­to­ri­um wykon­ało do tej pory około 15 000 anal­iz genetycznych
 • Lab­o­ra­to­ri­um współpracu­je z ceniony­mi ośrod­ka­mi pol­ski­mi i zagraniczny­mi, a także spec­jal­is­ta­mi z zakre­su genetyki 

Nasza ofer­ta jest kom­plek­sowa — od umówienia stron na pobranie próbek, po wys­taw­ie­nie wyniku

Oferta badań

 • Pro­fil gene­ty­czny z wymazu z wewnętrznej strony policzka
 • Pro­fil gene­ty­czny z mikrośladu (m.in. plamy krwi, plamy spermy, niedopał­ki papierosów, sztućce, guma do żucia, włosy z cebulka­mi i inne)
 • Badanie gene­ty­czne w kierunku ustal­e­nia bio­log­icznego pokrewieńst­wa — do wyniku dołączana jest eksper­tyza biegłego sądowego

Pobranie próbek

 • Posi­adamy punkt pobra­nia próbek w Gdańsku
 • Ist­nieje możli­wość ustal­e­nia pobra­nia próbek w dwóch nieza­leżnych placówkach (aby strony nie spotkały się)
 • Umożli­wiamy pobranie próbek za granicą
 • Orga­nizu­je­my dojazd np. do zakładów karnych i szpitali.

Płat­ność za badanie moż­na rozłożyć na raty!

.


.


Zadzwoń terazZadzwoń teraz