Przeskocz do treści

Jak działa test na zdradę?

Test zdrady to fenomen, który w ostat­nich kilku­nas­tu miesią­cach pod­bi­ja rynek usług medy­cznych. To proste badanie poz­woli Ci sprawdz­ić wier­ność Two­jego part­nera! Jedyne co trze­ba to wysłać prób­ki do Lab­o­ra­to­ri­um. Pewną i jed­noz­naczną odpowiedź, czyli wynik bada­nia uzyskasz zaled­wie w kilka­dziesiąt godzin! Sprawdź jak dzi­ała test na zdradę!

Tego dowiesz się z artykułu:

Co sprawdza test zdrady?

Test zdrady to badanie, które sprawdzi, czy na przesłanej próbce zna­j­du­ją się śla­dy nasienia! Jest to najprost­sza i najszyb­sza meto­da na udowod­nie­nie zdrady. Wystar­czy wysłać próbkę do badań, a następ­nie ode­brać wynik! 

Jakie prób­ki moż­na wysłać, chcąc wykon­ać test zdrady? To nie ma znaczenia! Jeżeli masz pode­jrzenia, że na danym przed­mio­cie mogą zna­j­dować się śla­dy wskazu­jące na zdradę — wyślij je do nas, a my to sprawdz­imy! Spośród najczęś­ciej przesyłanych mate­ri­ałów do badań może­my wymienić: zużyte prez­er­waty­wy, frag­men­ty poś­cieli, bieliznę, ręczni­ki, chus­tecz­ki z wydzieliną, pod­pas­ki, frag­men­ty odzieży itp. 

W ramach tes­tu zdrady ist­nieją dwie możli­woś­ci — wynik negaty­wny (na mate­ri­ale nie wykry­to śladów nasienia), wynik pozy­ty­wny — na przesłanej próbce została ziden­ty­fikowana męs­ka sper­ma. Co wtedy?

Jak działa test na zdradę — co gdy nasienie zostanie wykryte?

Schemat dzi­ała­nia tes­tu zdrady opiera się na 2 eta­pach — pier­wszy — detekc­ja nasienia sku­pia się jedynie na odpowiedzi na pytanie — czy na próbce zna­j­du­je się męskie nasienie. 

Dru­gi etap jest już bardziej złożony. Może się on rozpocząć jedynie w sytu­acji, gdy w ramach detekcji nasienia uzyskano wynik pozytywny. 

W drugim etapie bada­nia może­my uzyskać odpowiedź — od jakiej oso­by pochodzą zabez­piec­zone śla­dy nasienia. W tym celu wykonu­je­my proste badanie gene­ty­czne — z prób­ki, na której wykry­to śla­dy nasienia wyo­dręb­ni­amy pro­fil gene­ty­czny, celem doko­na­nia anal­izy porów­naw­czej, która poz­woli sprawdz­ić od którego mężczyzny pochodzi wykry­ty mate­ri­ał konieczne jest ustal­e­nie drugiego pro­filu genetycznego.

Dru­gi pro­fil moż­na uzyskać na kil­ka sposobów. Oso­ba zle­ca­ją­ca może dosłać swo­ją próbkę — celem wyk­luczenia siebie lub inną próbkę należącą do oso­by, co do której mamy pode­jrzenia, że może ona dopuszczać się zdrady z naszą drugą połówką. 

Jeżeli chce­my dyskret­nie uzyskać próbkę do ustal­e­nia drugiego pro­filu gene­ty­cznego może­my posłużyć się próbka­mi dyskret­ny­mi, taki­mi jak np. szc­zotecz­ki do zębów 🪥, zuży­ta chus­tecz­ka higien­icz­na (z wydzieliną z nosa), włosy z cebulka­mi, maszyn­ka do gole­nia 🪒, niedopał­ki papierosa 🚬 itp. 

Dla przykładu:

Gdy jako dru­ga prób­ka zostanie dostar­c­zony mate­ri­ał gene­ty­czny od zna­jomego i w ramach anal­izy porów­naw­czej uzyskasz infor­ma­cję, że oba pro­file są ze sobą zgodne, wtedy otrzy­masz jed­noz­naczną infor­ma­cję. Two­ja part­ner­ka dop­uś­ciła się zdrady..

Test zdrady — kiedy otrzymam wynik, jakie są koszta?

Test zdrady poz­woli Ci uzyskać infor­ma­cję w najkrót­szym możli­wym cza­sie. Dostęp­ne są dwa wari­anty bada­nia — test zdrady w wer­sji stan­dar­d­owej — wynik detekcji nasienia uzyskasz do 72 godzin!

Drugim wari­antem jest badanie przyspies­zone, test zdrady express — wynik wydawany jest do 24 godzin od momen­tu dostar­czenia próbek do laboratorium.

Jaka jest cena badania? 

Badanie z wynikiem w 24 godziny przeprowadzisz już w cenie 400zł! Test zdrady z opcją ze stan­dar­d­owym wynikiem (do 72h) to kwo­ta 300zł.

Nato­mi­ast jeżeli w ramach tes­tu zdrady dochodz­imy do eta­pu, w którym usta­lane są pro­file gene­ty­czne konkret­nych osób, wtedy cena za ustal­e­nie pro­filu wynosi 750zł. Ustal­e­nie dwóch pro­fili wynosi więc 1500zł. 

Pełne badanie wraz z infor­ma­cją o pro­fi­lach gene­ty­cznych i anal­izą porów­naw­czą to koszt 1800zł.

Biorąc pod uwagę staw­ki, które pobier­ane są np. przez agenc­je detek­ty­wisty­czne nie jest to duża cena. Spo­ra część agencji wyce­nia swo­je usłu­gi na poziomie 1000zł za dzień czyn­noś­ci oper­a­cyjnych. Niejed­nokrot­nie trud­no ocenić, jak dłu­go potr­wa takie śledzt­wo. W przy­pad­ku tes­tu zdrady wszys­tkie kosz­ty są ostateczne! 

Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz