Przeskocz do treści

Test NIFTY pro – nieinwazyjne badanie prenatalne dostępne już od 10 tygodnia ciąży

Test NIFTY PRO

Test NIFTY pro sprawdza zdrowie dziec­ka w kierunku 94 różnych chorób gene­ty­cznych, w tym np. tri­somii 21 (zespołu Dow­na) oraz mikrod­elecji i mikrodu­p­likacji (np. zespołu Cri-du-chat. Badanie NIFTY pro moż­na wykon­ać już po 10. tygod­niu ciąży. To bez­pieczny test z krwi o wysok­iej czułoś­ci, który może poz­wolić odzyskać spokój o zdrowie dziec­ka i uniknąć amniopunkcji.

Spis treś­ci:

  1. Na czym pole­ga badanie NIFTY pro?
  2. Jakie choro­by wykry­wa test NIFTY pro? Co bada?
  3. Jak inter­pre­tować wyni­ki bada­nia NIFTY pro?
  4. Kto powinien wykon­ać test NIFTY pro?
  5. Gdzie moż­na wykon­ać badanie NIFTY pro?
  6. Ile kosz­tu­je test NIFTY pro? Co zaw­iera cena?

Na czym polega badanie NIFTY pro?

Test NIFTY pro opiera się na metodzie anal­izy wol­nego płodowego DNA (w skró­cie: cffD­NA). Do jego wyko­na­nia wystar­czy prób­ka krwi mat­ki, w której krąży mate­ri­ał gene­ty­czny dziec­ka. Badanie NIFTY pro jest niein­wazyjne i całkowicie bez­pieczne dla mamy i jej dziec­ka, moż­na je wykon­ać już po 10. tygod­niu ciąży.

Obrazek przedstawiający korzyści Nifty PRO

Jakie choroby wykrywa test NIFTY pro? Co bada?

Badanie NIFTY pro anal­izu­je DNA nien­ar­o­d­zonego jeszcze dziec­ka w kierunku aż 94 różnych chorób gene­ty­cznych. Zakres badanych przez test NIFTY pro chorób obejmuje:
• 4 ane­u­ploi­die chro­mo­somów płciowych – zespół Turn­era (X), zespół Kline­fer­t­era (XXY), zespół XXX oraz zespół XYY,
• 6 tri­somii – 21 (zespół Dow­na), 18 (zespół Edward­sa) oraz 13 (zespół Patau), a także: 9., 16. i 22. chromosomu,
• 84 mikrod­elec­je i mikrodu­p­likac­je (w tym np. zespół diGeorge’a, mikrod­elec­ja 5p (Cri-du-chat) czy zespół Pradera-Williego).
W ciąży bliź­ni­aczej NIFTY anal­izu­je tri­somię 21., 13., i 18.
Na życze­nie na wyniku podawana jest też infor­ma­c­ja o płci.

Jak interpretować wyniki badania NIFTY pro?

Badanie NIFTY pro może dać wynik praw­idłowy (negaty­wny) lub niepraw­idłowy (pozy­ty­wny).
• Negaty­wny wynik oznacza, że dziecko jest najpraw­dopodob­niej zdrowe (w zakre­sie badanej choro­by). Takie wyni­ki należą do zde­cy­dowanej więk­szoś­ci i pozwala­ją odzyskać spokój oraz uniknąć amniopunkcji.
• Jeśli para otrzy­ma pozy­ty­wny wynik tes­tu NIFTY pro, oznacza to pod­wyżs­zone ryzyko wys­tępowa­nia choro­by gene­ty­cznej. W takiej sytu­acji zale­ca się bada­nia diag­nos­ty­czne (np. amniop­unkcję), które są refun­dowane do kwoty ok. 2600 zł w ramach ubez­pieczenia NIFTY pro.

Kto powinien wykonać test NIFTY pro?

Test NIFTY pro może wykon­ać niemal każ­da mama, której zależy na bez­piecznym sprawdze­niu zdrowia dziec­ka. Badanie NIFTY pro nie wyma­ga skierowa­nia od lekarza, w szczegól­noś­ci jest ono zale­cane, gdy:
• bada­nia pre­na­talne takie jak test PAPP‑A lub USG dały niejed­noz­naczne albo niepraw­idłowe wyniki,
• otrzy­mano skierowanie na badanie inwazyjne z powodu pode­jrzenia np. tri­somii 21. (wyko­nanie tes­tu NIFTY pro i otrzy­manie praw­idłowego wyniku może uchronić przed amniopunkcją),
• w rodzinie albo w poprzed­niej ciąży wys­tępowały choro­by gene­ty­czne lub wady wrodzone,
• wiek ciężarnej wynosi powyżej 35 lat.

Gdzie można wykonać badanie NIFTY pro?

Badanie NIFTY pro moż­na wykon­ać w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, a także innych pol­s­kich mias­tach. Na tere­nie całego kra­ju zna­j­du­je się pon­ad 200 auto­ry­zowanych punk­tów pobrań. Moż­na także umówić NIFTY pro z pobraniem prób­ki w domu – wiz­y­ta domowa jest w cenie bada­nia. Skon­tak­tuj się i zapy­taj o badanie: Tel.: 881 378 486

Ile kosztuje test NIFTY pro? Co zawiera cena?

Test NIFTY pro kosz­tu­je 2397 zło­tych. Płat­ność za badanie NIFTY pro moż­na rozłożyć na raty.
• W cenie jest pobranie prób­ki w domu lub w placówce
• W cenie jest kon­sul­tac­ja z lekarzem gene­tykiem w przy­pad­ku uzyska­nia wyniku niepraw­idłowego (pozy­ty­wnego)
• Wynik udostęp­ni­any jest online w bez­piecznym Pan­elu Pacjenta
• Cena NIFTY pro zaw­iera ubez­piecze­nie wyniku pozy­ty­wnego oraz wyników fałszy­wie negaty­wnych. NIFTY to jedyny niein­wazyjny test z takim ubez­piecze­niem. Wyni­ki fałszy­wie negaty­wne są niezwyk­le rzad­kie i doty­czą wszys­t­kich testów niein­wazyjnych, jed­nak tylko w NIFTY rodz­ice mogą uzyskać odszkodowanie do ok. 210 000 zł.


Zadzwoń terazZadzwoń teraz