Przeskocz do treści

Co oznacza wynik testu na ojcostwo

Wynik w 48h! Zadz­woń do nas tel. 881–378-486 i zapy­taj o badanie express

Testy DNA są najbardziej skuteczną metodą ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa. Ich wynik jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza ojcost­wo badanego mężczyzny wzglę­dem badanego dziec­ka. Na wyniku przed­staw­ione są również pro­file gene­ty­czne badanych osób, słow­na inter­pre­tac­ja oraz pod­pisy i piecząt­ki osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych badanie. Wynik wys­taw­iony jest w języku pol­skim (może być również wys­taw­iony w języku ang­iel­skim i niemieckim). Doku­ment moż­na ode­brać oso­biś­cie w przy­chod­ni, rezul­tat przekazu­je­my też lis­tem, tele­fon­icznie i e‑mailem.

przykladowy_wynik_2 przykladowy_wynik

Profil genetyczny 

Profile genetyczne - test ojcostwa

Pro­fil gene­ty­czny — kliknij aby powiększyć

Jed­noz­naczne ustal­e­nie ojcost­wa jest możli­we poprzez porów­nanie pro­filu gene­ty­cznego dziec­ka i potenc­jal­nego ojca. Pro­fil gene­ty­czny jest unikalny dla każdego człowieka (wyjątek stanow­ią bliźnię­ta jed­no­ja­jowe) i bywa nazy­wany “gene­ty­cznym odciskiem palca”.

Na wyniku pro­fil przed­staw­iony jest w tabeli, a badane mark­ery DNA opisane są dwoma liczba­mi — jed­na pochodzi od mat­ki, dru­ga od ojca (połowę DNA dziecko dziedz­iczy po ojcu, połowę zaś po matce).  

Jeżeli dany mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka, wów­czas we wszys­t­kich badanych mark­er­ach powin­na być wspól­na licz­ba – u niego i u dziec­ka. Ojcost­wo zosta­je wyk­luc­zone jeśli zgod­noś­ci nie ma w co najm­niej 4 badanych miejscach.

Czy wiesz, że…

Anal­iza 24 mark­erów DNA pozwala uzyskać 1000 razy dokład­niejszy wynik tes­tu ojcost­wa w porów­na­niu do anal­izy 16 mark­erów. Czy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA »

Słowna interpretacja wyniku

Wynik tes­tu na ojcost­wo przed­staw­ia pro­cen­towe praw­dopodobieńst­wo bio­log­icznego ojcost­wa badanego mężczyzny badanego wzglę­dem dziec­ka. Jest to wynik anal­izy statysty­cznej przeprowad­zonej na pod­staw­ie pro­fili genetycznych.

Potwierdze­nie ojcost­wa — we wszys­t­kich anal­i­zowanych mark­er­ach dziecko i mężczyz­na posi­ada­ją wspól­ną liczbę.

potwierdzenie1

 

Wyk­lucze­nie ojcost­wa — w więcej niż 4 anal­i­zowanych mark­er­ach dziecko i mężczyz­na nie posi­ada­ją wspól­nej liczby

 

Na przykład­owych wynikach przed­staw­ionych na naszej stron­ie inter­ne­towej są nieprawdzi­we dane osobowe oraz losowe liczby.

.


Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta
Badanie ojcostwa GdańskTesty na ojcostwo GdyniaBadanie ojcostwa SopotBadania DNA na ojcostwo Rumia, Badanie DNA na ojcostwo Reda, Test na ustalenie ojcostwa Pruszcz Gdański, Testy na ojcostwo Wejherowo, Ustalenie ojcostwa Starogard GdańskiGenetyczne badanie ojcostwa Tczew

Zadzwoń terazZadzwoń teraz