Przeskocz do treści

Analiza 24 markerów

Prze­waża­ją­ca część spec­jal­izu­ją­cych się w tes­tach na ojcost­wo lab­o­ra­toriów opiera swo­je bada­nia na anal­izie 16 mark­erów gene­ty­cznych. Taka pula nat­u­ral­nie wystar­cza, aby wydana w nich opinia mogła zostać uznana za w pełni wiary­god­ną. My postanow­iliśmy pójść o krok dalej i zwięk­szyć ich ilość do 24…

Scientist with DNA copying, Real-time PCR cycler, wide Jaki to ma sens

Zapewne zas­tanaw­ia­ją się Państ­wo jaki sens będzie miało posz­erze­nie zakre­su anal­izy o dodatkowe mark­ery, sko­ro anal­iza 16 w zupełnoś­ci wystar­czy. W tym miejs­cu trze­ba zaz­naczyć, że badanie więk­szej licz­by mark­erów pozwala uzyskać wynik o jeszcze wyższym wskaźniku praw­dopodobieńst­wa. .

Kilka słów o markerach genetycznych i ich dziedziczeniu

Aby w pełni uza­sad­nić potrze­bę stosowa­nia posz­er­zonej anal­izy konieczne wyda­je się najpierw wyjaśnie­nie kilku zasad, na których opier­a­ją się tak naprawdę wszys­tkie bada­nia ojcostwa.

Każdy człowiek posi­a­da swój indy­wid­u­al­ny zestaw genów, który tworzy z kolei charak­terysty­czny wyłącznie dla niego pro­fil gene­ty­czny. Dziecko otrzy­mu­je po dwie kopie mate­ri­ału DNA, po równo od każdego z rodz­iców – co jest zgodne z mend­lowską teorią dziedz­iczenia. Wszys­tkie bada­nia ojcost­wa pole­ga­ją w dużym skró­cie na zestaw­ie­niu tego mate­ri­ału oraz porów­na­niu go ze sobą pod wzglę­dem jego zgod­noś­ci. Do tego celu wyko­rzys­tu­je­my tech­nologię Mul­ti­plex STR, która pole­ga na sprawdze­niu kilku­nas­tu (lub też jak w naszym przy­pad­ku kilkudziesię­ciu) mark­erów gene­ty­cznych, czyli określonych odcinków zlokali­zowanych na DNA. Na wyniku bada­nia każdy mark­er zapisany jest w formie dwóch wartoś­ci liczbowych.

Z potwierdze­niem ojcost­wa mamy do czynienia w sytu­acji, gdy w obrę­bie wszys­t­kich uwzględ­nionych w anal­izie układów STR wys­tępu­je peł­na zbieżność, a więc przy­na­jm­niej jed­na z dwóch liczb w danym mark­erze od ojca i dziec­ka  jest ze sobą zgod­na. Zaprzecze­nie ojcost­wa nastąpi z kolei w przy­pad­ku ujawnienia co najm­niej 4 różnic.


Analiza 24 markerów genetycznych to:

  • Ojcost­wo ustalone z jeszcze więk­szą pre­cyzją – które określone zostanie w tym przy­pad­ku na poziomie 99,999%. Może się to okazać niezwyk­le istotne, gdy uczest­nika­mi tes­tu będzie tylko potenc­jal­ny ojciec i dziecko. Brak prób­ki mate­ri­ału gene­ty­cznego mat­ki spraw­ia, że anal­iza pokrewieńst­wa w relacji ojciec – dziecko sta­je się nieco mniej dokładna.
  • Mniejsze ryzyko, że do bada­nia potrzeb­ne będą prób­ki mat­ki – szczegól­nie w sytu­acji, gdy uzyskany wynik bada­nia jest niejed­noz­naczny. Anal­iza dodatkowych mark­erów zmniejsza niebez­pieczeńst­wo, że do bada­nia konieczne będzie włącze­nie mate­ri­ałów pochodzą­cych bezpośred­nio od mat­ki dziec­ka – test DNA real­i­zowany na potrze­by pry­watne nie wyma­ga bowiem jej obecności.

Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!


Zadzwoń terazZadzwoń teraz