Przeskocz do treści

Test ojcostwa z mikrośladów

Test ojcostwa z włosów i szczoteczki do zębówBadanie DNA w kierunku ojcost­wa moż­na wykon­ać z dowol­nych próbek, nie tylko wymazów, ale też szc­zotecz­ki do zębów, włosów i innych próbek zwanych mikroślada­mi. Badanie z mikrośladów jest anon­i­mowe czyli bez danych osób badanych.

Test ojcostwa z mikrośladów to pewny wynik

Wynik tes­tu na ojcost­wo nieza­leżnie od rodza­ju prób­ki jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcostwo.

Próbki (mikroślady), które można zbadać w teście ojcostwa

Włosy z cebulka­mi, szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia, sper­ma / wydzieli­na z pochwy, guma do żucia, chus­tecz­ka z wydzieliną z nosa, woskow­ina na paty­czku do czyszczenia uszu, niedopałek papierosa, paznok­cie (wycięte ze skórka­mi), smoczek, gryzak, sztućce, butel­ka, pusz­ka, słom­ka, plamy krwi (na chus­teczce, mate­ri­ale, gazie, pod­pasce, tam­ponie, paskach z glukometru itp.) i inne.

Jeśli masz inne prób­ki dopy­taj nas o możli­wość przeprowadzenia bada­nia. Napisz na cza­cie, wyślij maila na adres biuro@eurogen.pl lub zadz­woń do nas 881 378 486

Bezpłatne ubezpieczenie próbek

Nasi pac­jen­ci obję­ci są bezpłat­nym ubez­piecze­niem. To znaczy, że dru­ga anal­iza jest bezpłat­na, jeśli pod­czas pier­wszej nie będzie moż­na wydać jed­noz­nacznego wyniku np. z powodu zanieczyszczenia próbek.

Jak zrobić test na ojcostwo z włosów i innych mikrośladów

  1. Skon­tak­tuj się z nami i kup domowy zestaw do pobra­nia próbek w aptece lub w przychodni
  2. Pobierz prób­ki
  3. Odeślij prób­ki do nas lub pozostaw w przychodni
  4. Odbierz wynik tes­tu ojcostwa

.kup-domowy-zestaw_31

Czy wiesz, że…

Mikrośla­dy możesz przesłać do lab­o­ra­to­ri­um również z zagrani­cy. Zwyk­le nawet kilkud­niowy trans­port nie wpły­wa na ich jakość.

Mikrośla­dy możesz także przynieść do przy­chod­ni w Gdańsku, i jed­nocześnie pobrać wymazy z policz­ka od siebie na miejscu. 

Mikrośla­dy moż­na wyko­rzys­tać w bada­niu również wtedy gdy potenc­jal­ny ojciec nie żyje.

Jak zabezpieczyć mikroślady

eurogen2W cza­sie zbiera­nia próbek mikroślad­owych najlepiej jest mieć założone jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki. Należy zachować ostrożność i nie dotykać dłoń­mi bez rękaw­iczek miejsc, gdzie może zna­j­dować się DNA badanej oso­by, aby nie uległo zanieczyszczeniu.

Jeżeli prób­ka jest mokra (np. chus­tecz­ka z wydzieliną z nosa), należy pozostaw­ić ją do wyschnię­cia. Zebrane prób­ki powin­ny być prze­chowywane w suchym i zacienionym miejs­cu ponieważ promieniowanie UV może spowodować degradację DNA, a wilgoć przy wyższej tem­per­aturze — zapleśnie­nie próbek. Mikrośla­dy moż­na umieś­cić w czys­tej, papierowej kop­er­cie lub steryl­nym pojem­niku (takim jak na mocz), opisać i wysłać pocztą wraz z for­mu­la­rzem zlece­nia bada­nia. Powin­no się je przesłać do bada­nia w ciągu kilku dni. Zobacz jak opłacić badanie z mikrośladów »

..


Zobacz też:

.

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz