Przeskocz do treści

Metoda badania ojcostwa — 24 markery DNA

Bada­nia DNA na ojcost­wo opier­a­ją się o anal­izę tzw. genomowego DNA. To DNA zna­j­du­je się we wszys­t­kich komórkach zaw­ier­a­ją­cych jądra komórkowe. Dlat­ego w bada­ni­ach na ojcost­wo moż­na wyko­rzys­tać wymaz z wewnętrznej strony policz­ka, ale również inne takie jak włosy z cebulka­mi, chus­tecz­ki do nosa, szc­zotecz­ki do zębów lub plamy krwi. 

Poniżej opisano kole­jne etapy bada­nia — od izo­lacji DNA po wydanie wyniku.

 Izolacja DNA

Laboratory micro pipette drops the biological solution in eppendorfBada­nia DNA na ojcost­wo rozpoczy­na­ją się od eta­pu izo­lacji DNA czyli od „wyciąg­nię­cia” DNA z próbek, które dostar­czyli Państ­wo do nas. Na tym etapie sto­su­je się szereg enzymów roz­puszcza­ją­cych błony komórkowe otacza­jące DNA. Prób­ki pod­da­je się serii wirowa­nia i wytrą­ca­nia po to aby w koń­cowym etapie tego pro­ce­su uzyskać czyste DNA.  Takie DNA jest następ­nie wyko­rzysty­wane do dal­szej reakcji lab­o­ra­to­ryjnej albo zam­rażane i prze­chowywane do cza­su wznowienia testu.

.

.

 Zwiększenie ilości DNA — reakcja PCR

DNA copying, Real-time PCR cycler, white gloves, closeW wyniku izo­lacji uzysku­je się DNA w bard­zo małej iloś­ci (w niskim stęże­niu), co uniemożli­wiło­by przeprowadze­nie dal­szych kroków anal­izy. Więk­szą ilość DNA uzysku­je się dzię­ki wyko­rzys­ta­niu tzw. reakcji PCR ( z ang. Poly­merase Chain Reac­tion), która w dużym skró­cie pole­ga na wielokrot­nym pod­grza­niu i następ­nie ozię­bi­e­niu prób­ki w obec­noś­ci spec­jal­nych organ­icznych związków chemicznych takich jak: polimer­aza DNA-enzym, primery- startery, które rozpoz­na­ją właś­ci­wą nić DNA i rozpoczy­na­ją reakcję PCR oraz związ­ki organ­iczne, z których dobu­dowywana jest powielana nić DNA. Dzię­ki zas­tosowa­niu reakcji PCR moż­na uzyskać set­ki tysiące kopi DNA, które wów­czas z powodze­niem może posłużyć do kole­jnego eta­pu badania.

.

 Sekwencjonowanie DNA — uzyskanie profilu genetycznego

Fotolia_36166481_XSOstat­ni etap lab­o­ra­to­ryjny jest już w pełni zau­tomaty­zowany i wyko­rzys­tu­je urządze­nie nazwane sek­we­na­torem. To urządze­nie połąc­zone z kom­put­erem, wyko­rzys­tu­je wiąz­ki lasera dzię­ki czemu możli­we jest sprawdze­nie kole­jnoś­ci par zasad. Infor­ma­c­ja uzyskana na tym etapie pozwala na opra­cow­anie pro­filu DNA danej oso­by, co jest niezbędne do zakończenia bada­nia. Wynik sek­wencjonowa­nia uzysku­je się w formie „pików” oraz wartoś­ci liczbowych. Pro­fil gene­ty­czny jest indy­wid­u­al­ną cechą danego człowieka- jest to nasz „gene­ty­czny odcisk palca”.

W bada­ni­ach DNA na ojcost­wo wyko­rzys­tu­je­my metodę mul­ti­plex STR, która anal­izu­je wyłącznie wybrane miejs­ca na DNA nazy­wane zami­en­nie loci, układa­mi STR lub mark­era­mi. W tych mark­er­ach badamy ilość powtór­zonych spec­jal­nych moty­wów nuk­leo­ty­dowych, dzię­ki czemu na wyniku bada­nia przy danym mark­erze pojaw­ia­ją się licz­by. Każdy mark­er opisany jest przez 2 licz­by ponieważ każdy z nas dziedz­iczy po połowie mate­ri­ału od ojca i mat­ki.  Poniżej prezen­tu­je­my Państ­wu przykład­owy wynik reakcji sekwencjonowania:

sekwencjonowanie-2

 Analiza statystyczna

Następ­nie w wyniku zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej uzysku­je się pro­cen­towe praw­dopodobieńst­wo pokrewieńst­wa między badanym dzieck­iem i potenc­jal­nym ojcem. Zerowe praw­dopodobieńst­wo oznacza wyk­lucze­nie bio­log­icznego ojcost­wa, nato­mi­ast praw­dopodobieńst­wo powyżej 99,99 % — jego potwierdzenie.

 Wynik testu na ojcostwo

Rezul­tat bada­nia ojcost­wa zaw­iera pro­file gene­ty­czne badanych osób, wynik anal­izy statysty­cznej oraz słowną inter­pre­tację, a także pod­pisy i piecząt­ki osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych badanie.

Zobacz co oznacza wynik tes­tu ojcostwa 


Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta
Badanie ojcostwa GdańskTesty na ojcostwo GdyniaBadanie ojcostwa SopotBadania DNA na ojcostwo Rumia, Badanie DNA na ojcostwo Reda, Test na ustalenie ojcostwa Pruszcz Gdański, Testy na ojcostwo Wejherowo, Ustalenie ojcostwa Starogard GdańskiGenetyczne badanie ojcostwa Tczew

Zadzwoń terazZadzwoń teraz