Przeskocz do treści

Badanie ojcostwa a udział matki

Mother with baby outdoors. Happy family with newborn in summerBada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa wykony­wane zwłaszcza na potrze­by pry­watne w więk­szoś­ci przy­pad­ków nie wyma­ga­ją włączenia do bada­nia mate­ri­ału mat­ki. Bada­jąc tylko potenc­jal­nego ojca i dziec­ka moż­na z powodze­niem uzyskać pewny i jed­noz­naczny wynik tes­tu. Są jed­nak zys­tu­acje, kiedy włącze­nie próbek od mat­ki jest zale­cane, a nawet konieczne...

Kiedy póbki od matki należy włączyć do testu?


Pro­ce­du­ra sądowa
wyma­ga włączenia do bada­nia mate­ri­ału od wszys­t­kich osób badanych w tym także od mat­ki. Usta­la się wtedy również macierzyńśt­wo, aby wyk­luczyć ewen­tu­al­ność zami­any dziec­ka w szpi­talu. Czy­taj więcej o sądowym teś­cie na ojcostwo »

W przy­pad­ku testów pry­wat­nych mat­ka powin­na zostać włąc­zona wtedy kiedy badamy dwóch spokrewnionych ze sobą mężczyzn np.: braci, rozważanych jako potenc­jal­nych ojców jed­nego dziec­ka. Przy tak blis­kich pokrewieńst­wach między dom­nie­many­mi ojca­mi istot­na dla nas jest wiedza na tem­at genów, które mat­ka przekaza­ła badane­mu dziecku. Stąd też zale­camy aby w takiej sytu­acji włączyć do bada­nia matkę.

Kiedy bada­jąc tylko ojca i dziecko wstęp­nie uzysku­je­my wynik niejed­noz­naczny również należy prze­badać próbkę od mat­ki. Co to znaczy wynik niejed­noz­naczny?  W naszym lab­o­ra­to­ri­um wyk­lucza­my ojcost­wo jeśli w co najm­niej 3 badanych mark­er­ach ziden­ty­fikowano niez­god­ność pomiędzy próbką ojca a dziec­ka. W sytu­acji kiedy iden­ty­fiku­je­my tylko 1 lub 2 niez­god­noś­ci pomiędzy mate­ri­ałem ojca i dziec­ka wów­czas dla nas jest to wynik niejed­noz­naczny (ani potwierdze­nie ani wyk­lucze­nie ojcost­wa). W tym przy­pad­ku wymagamy włączenia mate­ri­ału od mat­ki w celu jed­noz­nacznego rozstrzyg­nię­cia bada­nia. Są to jed­nak sytu­acje nieczęste. Pewność wyniku testów na ojcostwo »

testwciazy.


Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz