Przeskocz do treści

Test na zdradę — pewny i prosty

Jeśli pode­jrze­wasz zdradę partnera/partnerki, zrób prosty test na zdradę. Samodziel­nie, bez udzi­ału detek­ty­wa! Badanie na zdradę pole­ga na wykryciu nasienia, np. na poś­cieli, ubra­niu, bieliźnie oraz na ustal­e­niu do kogo należy dana próbka.

Test na zdradę detekcja nasieniaTest na zdradę: detekcja nasienia

Pozwala określić, czy na danym mate­ri­ale jest obec­ne nasie­nie.  Test na zdradę to badanie bio­chemiczne, które wykry­wa białko specy­ficzne dla nasienia. Mate­ri­ał do badań stanowi bieliz­na dams­ka lub męs­ka oraz poś­ciel i inne przed­mio­ty. Jeśli nasie­nie zostanie wykryte, wów­czas moż­na rozsz­erzyć badanie o anal­izę DNA:

  • Ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego oso­by, do której należy nasienie
  • Porów­nanie otrzy­manego pro­filu gene­ty­cznego z pro­filem uzyskanym z innej prób­ki, np. włosów z cebulka­mi, niedopał­ka papierosa, szk­lan­ki i wielu innych. Pozwala to określić, czy nasie­nie należy do danej osoby.

Test na zdradę: ustalenie do kogo należą próbki, np. na pościeli, bieliźnie

Usta­la się pro­fil gene­ty­czny z prób­ki obec­nej na bieliźnie, poś­cieli itp. a następ­nie porównu­je z pro­filem uzyskanym z innej dostar­c­zonej prób­ki. W ten sposób moż­na jed­noz­nacznie ustal­ić, czy te prób­ki należą do jed­nej i tej samej osoby. 

Mate­ri­ał do badań stanowi np. bieliz­na albo poś­ciel, które porównu­je­my z dowol­ny­mi próbka­mi, taki­mi jak niedopałek papierosa, guma do żucia, szk­lan­ka, szc­zotecz­ka do zębów, chus­tecz­ka z katarem i wielo­ma innymi.

Jak zabezpieczyć próbki?

Prób­ki najlepiej jest zbier­ać w jed­no­ra­zowych rękaw­iczkach. Powin­ny wyschnąć i dopiero później zostać umieszc­zone w czys­tej papierowej kop­er­cie lub steryl­nym pojem­niku na mocz (do naby­cia w aptece). Prób­ki należy dostar­czyć do lab­o­ra­to­ri­um wraz z wypełnionym for­mu­la­rzem zlece­nia bada­nia, który może­my wysłać np. ma adres e‑mail. Kop­ertę lub pojem­nik należy pod­pisać zgod­nie z dany­mi z formularza.

Więcej infor­ma­cji na tem­at bada­nia moż­na uzyskać kon­tak­tu­jąc się z nami.


Zobacz też: 

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz