Przeskocz do treści

Cennik testów na ojcostwo

Domowy zestaw do pobrania próbek

Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek w domu.
Jeden zestaw dla wszys­t­kich uczest­ników badania.

cennik_eurogen_03

Odbiór próbek
 
Cena: 70,-
 

.

Wysyłkowy domowy zestaw i badanie DNA na ojcostwo

Test możesz zro­bić w domu. Pobierz samodziel­nie wymazy z policzka.
Prób­ki odbierze­my kuri­erem lub możesz przynieść je do przychodni.

cennik_eurogen_03

Odbiór próbek
 
Cena: 897,-
 

.

Badanie DNA na ojcostwo w przychodni

Pobranie próbek na miejs­cu w przychodni.
Wynik w 5–7 dni roboczych

cennik_eurogen_06

Odbiór próbek
 
 

.

Badanie DNA na ojcostwo z próbek mikrośladowych

Test możesz zro­bić z próbek mikroślad­owych. Wypełnij for­mu­la­rz i zabez­piecz próbki.
Prób­ki odbierze­my kuri­erem lub możesz przynieść je do przychodni.

Odbiór próbek
 
Cena: 1147,-
 

.

Badanie DNA na ojcostwo do sądu

Badanie do sądu możesz zle­cić prywatnie.
Wynik bada­nia możesz przed­staw­ić jako dowód w sądzie.

cennik_eurogen_08

Odbiór próbek
 
 

.

Test na ojcostwo przy okazji badań w ciąży

Cena wraz z pobraniem próbek przez doświad­c­zonego lekarza.
Wynik w 5–10 dni roboczych. Możli­wość przyspieszenia.

cennik_eurogen_11

Odbiór próbek
 
Cena: od 2047 ‚-
 

.

Test na ojcostwo w ciąży z krwi matki i ojca

Badanie na miejs­cu w przy­chod­ni. Do bada­nia pobier­ana jest krew od mat­ki i od potenc­jal­nego ojca.
cennik_eurogen_14

Odbiór próbek
 
 

.

Badanie pokrewieństwa

np. dzi­adek lub bab­cia + wnu­ki, brat+brat, siostra+siostra, brat +sios­tra
cennik_eurogen_16

Odbiór próbek
 
Cena: od 1500 ‚-
 

cennik_eurogen_gwarantujemy
 

Mikrośla­dy to np. chus­tecz­ka do nosa, guma do żucia i plamy krwi. Kliknij tutaj i  przeczy­taj więcej »

Badanie z 24 markerów DNA

Wynik tes­tu ojcost­wa zle­conego u nas jest 1000 razy bardziej dokład­ny. Jest to możli­we dzię­ki anal­izie 24 mark­erów gene­ty­cznych, w porów­na­niu do bada­nia 16 mark­erów. Czy­taj więcej »

Bezpłatne ubezpieczenie próbek

Nasz pac­jent jest obję­ty bezpłat­nym ubez­piecze­niem próbek. Nic nie dopła­ca za anal­izę drugiej prób­ki, jeśli pier­wsza będzie nieod­powied­niej jakoś­ci i koniecz­na będzie ponow­na anal­iza. Skon­tak­tuj się z nami i dowiedz się więcej o ubezpieczeniu.

Przeczytaj odpowiedzi na częste pytania

  1. Jak opłacić badanie?
  2. Co zaw­iera wynik badania?
  3. Gdzie mogę umówić się na pobranie próbek w przychodni

.

1. Jak opłacić badanie ojcostwa?

  • Test w przy­chod­ni (sądowy i do celów prywatnych)

Na miejs­cu w przy­chod­ni należy opłacić pier­wszą część kwoty za pobranie próbek czyli 150 zł. Pozostałą kwotę prosimy prze­lać bezpośred­nio na nasze kon­to (blanki­et do przelewu otrzy­masz na miejs­cu w przy­chod­ni) już po pobra­niu próbek.

  • Badanie z samodziel­nym pobraniem próbek

Opłatę za test z samodziel­nym pobraniem próbek możesz podzielić na dwie częś­ci. Na początku kup domowy zestaw w cenie 70 zł. Pozostałą opłatę za badanie ure­g­u­luj już po pobra­niu próbek. Zestaw dostęp­ny jest również w aptekach i przy­chod­ni.

Kupu­jąc zestaw płacisz pier­wszą część opłaty za całe badanie.  Zestaw możesz kupić przez naszą stronę inter­ne­tową, w aptekach, w przy­chod­ni lub składa­jąc zamówie­nie tele­fon­iczne, mailowe i na cza­cie. Pozostałą kwotę możesz wpłacić na nasze kon­to po pobra­niu próbek. W zestaw­ie zna­j­du­je się blanki­et do przelewu oraz dane do wpłaty.

  • Test z próbka­mi nietypowymi

W przy­pad­ku tes­tu z próbek niety­powych w pier­wszej kole­jnoś­ci lab­o­ra­to­ri­um sprawdza, czy nada­ją się do anal­izy. Później badany jest wymaz z policz­ka od drugiej oso­by badanej. Na początku opła­ca się więc tylko anal­izę prób­ki niety­powej, dopiero później pozostałą część ceny bada­nia. Przeczy­taj więcej o płat­noś­ci za badania»

2. Co zawiera wynik badania ojcostwa?

Na wyniku bada­nia zna­j­du­ją się pro­file gene­ty­czne, rezul­tat zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej, słow­na inter­pre­tac­ja oraz dane i piecząt­ki osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych test. Zobacz jak wyglą­da wynik »

3. Gdzie mogę umówić się na pobranie próbek w przychodni?

Na badanie ojcost­wa moż­na umówić się w następu­ją­cych przychodniach:

  • Cen­tral­ny Punk Pobrań Euro­Gen, Przy­chod­nia “Aksamit­na” Gdańsk, ul. Aksamit­na 1
  • Punkt Pobrań Euro­Gen, Przy­chod­nia Lekars­ka “Jasień”, Gdańsk, ul. Kar­tus­ka 404

Możli­we jest także badanie w Gdyni i Wejherowie. Skon­tak­tuj się z nami i zapy­taj o pobranie próbek w innych mias­tach. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o bada­niu ojcost­wa w przychodni »

.testojcostwa_bezplatna_wysylka_do_niemiec


Zobacz też:

mail_buttony_dol zadzwon_button_dol

Zadzwoń terazZadzwoń teraz