Przeskocz do treści

Badanie ojcostwa w przychodni w Gdańsku

Badanie ojcostwa Gdańsk Trójmiasto

Badanie ojcost­wa wykonasz na miejs­cu w przy­chod­ni­ach w Gdańsku. Na badanie możesz umówić się nawet w dniu wizyty.

Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na jest czyn­na w tygod­niu od 7.00 do 23.00 oraz w week­endy i świę­ta od 8.00 do 21.00. Sprawdź adresy przychodni:

Centralny Punkt Pobrań EuroGen

Przychodnia “Aksamitna”

AdresGdańsk, ul. Aksamit­na 1  Godziny otwar­cia: Pn-Pt 8.00 – 17.00

 

Punkt Pobrań EuroGen

Przychodnia Lekarska “Jasień”

AdresGdańsk, ul. Kar­tus­ka 404  Godziny otwar­cia: Pn-Pt 7.00 – 10.00

Badanie ojcostwa — szybko, dyskretnie i na miejscu

Wymazy z policz­ka pobiera się szy­bko i bezboleśnie nawet od małych dzieci (pociera się wnętrze policz­ka spec­jal­ny­mi paty­czka­mi). Wynik tes­tu ojcost­wa dostęp­ny jest w ciągu 5–7 dni roboczych. Anal­izę DNA moż­na przyspieszyć do 48 godzin - skon­tak­tuj się z nami i zapy­taj o badanie express. Rezul­tat moż­na ode­brać oso­biś­cie w przy­chod­ni, a także dyskret­nym lis­tem, mailem i telefonicznie.

Do tes­tu DNA nie trze­ba być na czc­zo. Zale­camy, aby około 2 godzin wcześniej nie jeść, nie pić, nie żuć gumy i nie pal­ić papierosów. Zachę­camy do przeczy­ta­nia bezpłat­nego porad­ni­kaJak przy­go­tować się do bada­nia ojcost­wa w przy­chod­ni”.

Badanie ojcostwa — jakie próbki pobrać do badania?

Badamy wszys­tkie prób­ki — wymazy z policz­ka oraz mikrośla­dy: włosy z cebulka­mi, szc­zotecz­ki do zębów, plamy krwi i spermy, szk­lan­ki, sztućce, chus­tecz­ki z katarem i inne. Mikroślad moż­na przynieść do przy­chod­ni i na miejs­cu pobrać wymazy z policz­ka od siebie.  Dowiedz się więcej o bada­niu ojcost­wa z mikrośladów »

Pac­jen­ci Euro­Gen obję­ci są bezpłat­nym ubez­piecze­niem próbek. Oznacza to, że jeżeli anal­iza pier­wszej prób­ki nie poz­woli na wydanie wyniku, anal­iza drugiej jest bezpłatna!

Badanie ojcost­wa moż­na wykon­ać  już po 10 tygod­niu ciąży. Jego wynik jest tak samo pewny jak wynik bada­nia DNA po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Czy­taj więcej o bada­niu ojcost­wa w cza­sie ciąży »

Badanie ojcostwa — gwarancja pewnego wyniku testu DNA

Testy DNAnajbardziej skuteczną metodą usta­la­nia ojcost­wa. Jed­noz­nacznie potwierdza­ją lub wyk­lucza­ją bio­log­iczne ojcost­wo. Wyni­ki testów DNA są tak pewne, że ufa­ją im sądy i proku­ratu­ra. Zle­ca­jąc badanie u nas masz pewność, że otrzy­masz wiary­god­ny wynik. Gwaran­tu­je to wielo­let­nie doświad­cze­nie lab­o­ra­to­ri­um, liczne cer­ty­fikaty jakoś­ci oraz współpra­ca z najlep­szy­mi spec­jal­is­ta­mi. Czy­taj więcej o certyfikatach »

Co więcej, wynik testów zle­conych u nas jest 1000 razy bardziej dokład­ny dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów DNA (w porów­na­niu do stan­dar­d­owego zestawu 16 mark­erów). Do każdego wyniku dołącza­my pro­file gene­ty­czne badanych osób, co jest potwierdze­niem wyko­nanej anal­izy DNAZobacz jak wyglą­da wynik tes­tu ojcost­wa ».

O co pytamy w czasie umawiania wizyty

Pod­czas roz­mowy zostaną Państ­wo poproszeni o podanie prefer­owanego ter­minu wiz­y­ty. Oprócz tego zapy­tamy również o:

  • Rodzaj bada­nia – w lab­o­ra­to­ri­um real­i­zowane są pry­watne oraz sądowe testy na ojcost­wo. W przy­pad­ku tego drugiego koniecz­na jest obec­ność trzech osób: dziec­ka, przy­puszczal­nego ojca oraz mat­ki. Pobór wymazu odby­wa się pon­ad­to w obec­noś­ci świad­ków (lekarza lub diag­nos­ty lab­o­ra­to­ryjnego). Ze wzglę­du na for­mal­ny charak­ter całej pro­ce­dury, typ wykony­wanego dla Państ­wa bada­nia będzie dla nas bard­zo istot­ną informacją.
  • Dane i numer tele­fonu – wszelkie infor­ma­c­je, które udziela­ją nam Państ­wo pod­czas zlece­nia tes­tu podle­ga­ją ścisłej ochronie i gwaran­tu­je­my, że nigdy nie zostaną niko­mu przekazane czy udostęp­nione. Pozostaw­ie­nie numeru tele­fonu ułatwi nam z kolei kon­takt z Państwem.

Badania ojcostwa — Gdynia i Wejherowo

Chcesz umówić się na badanie ojcost­wa w innym mieś­cie? Umożli­wiamy pobranie próbek do bada­nia ojcost­wa również w przy­chod­ni­ach w Gdyni i Wejherowie. Skon­tak­tuj się z nami i zapy­taj o szczegóły..

.Badanie ojcostwa w ciąży GdańskZobacz też:

Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 21.00 w week­endy i w święta
Badanie ojcostwa GdańskTesty na ojcostwo GdyniaBadanie ojcostwa SopotBadania DNA na ojcostwo Rumia, Badanie DNA na ojcostwo Reda, Test na ustalenie ojcostwa Pruszcz Gdański, Testy na ojcostwo Wejherowo, Ustalenie ojcostwa Starogard GdańskiGenetyczne badanie ojcostwa Tczew

Zadzwoń terazZadzwoń teraz