Przeskocz do treści

Badanie ojcostwa w przychodni w Gdańsku

Badanie ojcost­wa wykonasz na miejs­cu w przy­chod­ni­ach w Gdańsku. Na badanie możesz umówić się nawet w dniu wizyty.

Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na jest czyn­na w tygod­niu od 7.00 do 19.00 oraz w week­endy i świę­ta od 9.00 do 17.00. Sprawdź adresy przychodni:

Centralny Punkt Pobrań EuroGen

Przychodnia “Endomed”

AdresGdańsk, ul. Opol­s­ka 5  Godziny otwar­cia: Pn-Pt  7.30 – 20.00

 

Punkt Pobrań EuroGen

Przychodnia “Endomed”

AdresGdańsk, ul. Subisława 24 Godziny otwar­cia: Pn-Pt 7.00 – 10.00

 

Centralny Punkt Pobrań EuroGen

Przychodnia “Endomed”

AdresGdańsk, ul. Staropol­s­ka 32B  Godziny otwar­cia: Pn-Pt  7.30 – 20.00

 

Punkt Pobrań EuroGen

Przychodnia “URMEDICA

AdresGdańsk, ul. Kom­bat­an­tów 4/22 Godziny otwar­cia: Pn-Pt  7.00 — 18.00

 

Badanie ojcost­wa — szy­bko, dyskret­nie i na miejs­cuWymazy z policz­ka pobiera się szy­bko i bezboleśnie nawet od małych dzieci (pociera się wnętrze policz­ka spec­jal­ny­mi paty­czka­mi). Wynik tes­tu ojcost­wa dostęp­ny jest w ciągu 5–7 dni roboczych. Anal­izę DNA moż­na przyspieszyć do 48 godzin - skon­tak­tuj się z nami i zapy­taj o badanie express. Rezul­tat moż­na ode­brać oso­biś­cie w przy­chod­ni, a także dyskret­nym lis­tem, mailem i tele­fon­icznie.Do tes­tu DNA nie trze­ba być na czc­zo. Zale­camy, aby około 2 godzin wcześniej nie jeść, nie pić, nie żuć gumy i nie pal­ić papierosów. Zachę­camy do przeczy­ta­nia bezpłat­nego porad­ni­kaJak przy­go­tować się do bada­nia ojcost­wa w przy­chod­ni”.Badanie ojcost­wa — jakie prób­ki pobrać do bada­nia?Badamy wszys­tkie prób­ki — wymazy z policz­ka oraz mikrośla­dy: włosy z cebulka­mi, szc­zotecz­ki do zębów, plamy krwi i spermy, szk­lan­ki, sztućce, chus­tecz­ki z katarem i inne. Mikroślad moż­na przynieść do przy­chod­ni i na miejs­cu pobrać wymazy z policz­ka od siebie.  Dowiedz się więcej o bada­niu ojcost­wa z mikrośladów »Pac­jen­ci Euro­Gen obję­ci są bezpłat­nym ubez­piecze­niem próbek. Oznacza to, że jeżeli anal­iza pier­wszej prób­ki nie poz­woli na wydanie wyniku, anal­iza drugiej jest bezpłat­na!Badanie ojcost­wa moż­na wykon­ać  już po 10 tygod­niu ciąży. Jego wynik jest tak samo pewny jak wynik bada­nia DNA po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Czy­taj więcej o bada­niu ojcost­wa w cza­sie ciąży »Badanie ojcost­wa — gwaranc­ja pewnego wyniku tes­tu DNATesty DNAnajbardziej skuteczną metodą usta­la­nia ojcost­wa. Jed­noz­nacznie potwierdza­ją lub wyk­lucza­ją bio­log­iczne ojcost­wo. Wyni­ki testów DNA są tak pewne, że ufa­ją im sądy i proku­ratu­ra. Zle­ca­jąc badanie u nas masz pewność, że otrzy­masz wiary­god­ny wynik. Gwaran­tu­je to wielo­let­nie doświad­cze­nie lab­o­ra­to­ri­um, liczne cer­ty­fikaty jakoś­ci oraz współpra­ca z najlep­szy­mi spec­jal­is­ta­mi. Czy­taj więcej o cer­ty­fikat­ach »Co więcej, wynik testów zle­conych u nas jest 1000 razy bardziej dokład­ny dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów DNA (w porów­na­niu do stan­dar­d­owego zestawu 16 mark­erów). Do każdego wyniku dołącza­my pro­file gene­ty­czne badanych osób, co jest potwierdze­niem wyko­nanej anal­izy DNAZobacz jak wyglą­da wynik tes­tu ojcost­wa ».O co pytamy w cza­sie umaw­ia­nia wiz­y­tyPod­czas roz­mowy zostaną Państ­wo poproszeni o podanie prefer­owanego ter­minu wiz­y­ty. Oprócz tego zapy­tamy również o: 

  • Rodzaj bada­nia – w lab­o­ra­to­ri­um real­i­zowane są pry­watne oraz sądowe testy na ojcost­wo. W przy­pad­ku tego drugiego koniecz­na jest obec­ność trzech osób: dziec­ka, przy­puszczal­nego ojca oraz mat­ki. Pobór wymazu odby­wa się pon­ad­to w obec­noś­ci świad­ków (lekarza lub diag­nos­ty lab­o­ra­to­ryjnego). Ze wzglę­du na for­mal­ny charak­ter całej pro­ce­dury, typ wykony­wanego dla Państ­wa bada­nia będzie dla nas bard­zo istot­ną informacją.
  • Dane i numer tele­fonu – wszelkie infor­ma­c­je, które udziela­ją nam Państ­wo pod­czas zlece­nia tes­tu podle­ga­ją ścisłej ochronie i gwaran­tu­je­my, że nigdy nie zostaną niko­mu przekazane czy udostęp­nione. Pozostaw­ie­nie numeru tele­fonu ułatwi nam z kolei kon­takt z Państwem.

Bada­nia ojcost­wa — Gdy­nia i WejherowoChcesz umówić się na badanie ojcost­wa w innym mieś­cie? Umożli­wiamy pobranie próbek do bada­nia ojcost­wa również w przy­chod­ni­ach w Gdyni i Wejherowie. Skon­tak­tuj się z nami i zapy­taj o szczegóły...

Badanie ojcostwa w ciąży Gdańsk
Zobacz też:

Badanie ojcost­wa GdańskTesty na ojcost­wo Gdy­niaBadanie ojcost­wa SopotBada­nia DNA na ojcost­wo Rumia, Badanie DNA na ojcost­wo Reda, Test na ustal­e­nie ojcost­wa Pruszcz Gdańs­ki, Testy na ojcost­wo Wejherowo, Ustal­e­nie ojcost­wa Starog­a­rd Gdańs­kiGene­ty­czne badanie ojcost­wa Tczew


Zadzwoń terazZadzwoń teraz