Przeskocz do treści

Badanie anonimowe

Fotolia_2979248_SDla tych z Państ­wa, którym zależy na zachowa­niu anon­i­mowoś­ci, pro­ponu­je­my badanie anon­i­mowe. Jego zlece­nie nie wyma­ga poda­nia danych osobowych osób, które biorą udzi­ał w bada­niu. W opisie próbek, a także na for­mu­la­rzu zlece­nia, oso­by badane będą wów­czas określone jako “Dziecko” i “Dom­nie­many ojciec”. Takie prób­ki zosta­ją z lab­o­ra­to­ri­um odpowied­nio zakodowane. Zle­ca­jąc badanie anon­i­mowe zysku­jesz pełną dyskrecję i pewność, że dane osób badanych nie zostaną nigdy ujawnione — nawet na wniosek proku­ratu­ry i sądu. 

Poniżej prezen­tu­je­my jak na for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia anon­i­mowego wyglą­da opis osób, od których prób­ki są włąc­zone do badania.

.badanieanonimowebadanieanonimowe

Jak zlecić badanie anonimowe?

Zamów zestaw do tes­tu tele­fon­icznie bądź przez naszą stronę internetową

Wypełnij for­mu­la­rz dla bada­nia anon­i­mowego (dołąc­zony do zestawu)

Pobierz prób­ki i odeślij je do nas

Oczekuj na wynik badania.

Badanie krok po kroku

Anonimowe badanie DNA w kierunku ojcostwa:

  • Daje pewny i wiary­god­ny wynik. Wyk­lucza ojcost­wo ze 100 % pewnoś­cią lub potwierdza je z praw­dopodobieńst­wem wynoszą­cym pon­ad 99,99%
  • Jest proste i szy­bkie. Prób­ki do tes­tu (wymazy z policz­ka) moż­na pobrać samodziel­nie w domu za pomocą spec­jal­nego zestawu, który może­my dostar­czyć na dowol­nie wskazany adres.
  • Jest bezbolesne i bez­pieczne. Prób­ki moż­na pobrać od dziec­ka już w drugiej dobie życia.
  • Jest dyskretne. Nie poda­je­my żad­nych infor­ma­cji o real­i­zowanym u nas bada­niu osobom nieupoważnionym.
  • Jest ogóln­o­dostęp­ne. Moż­na je wykon­ać na tere­nie całego kra­ju i za granicą.
  • Może zostać opła­cone w rat­ach o%. Ofer­u­je­my przy­jazny sys­tem ratalny
.

Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz