Przeskocz do treści

Dlaczego my

Rozpoczę­cie naszej dzi­ałal­noś­ci jako Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Euro­gen datu­je się na rok 2004. Spec­jal­izu­je­my się w świad­cze­niu usług medy­cznych z zakre­su badań na ojcost­wo i pokrewieńst­wo. Zespół Cen­trum tworzą fachow­cy posi­ada­ją­cy wysok­ie kom­pe­tenc­je oraz mogą­cy się pochwal­ić wielo­let­nim stażem pracy. 

Lab­o­ra­to­ri­um wykon­ało do tej pory ok. 8 000 anal­iz gene­ty­cznych, prowad­zonych na potrze­by osób indy­wid­u­al­nych, sądów, proku­ratu­ry, policji,  detek­ty­wów i lekarzy. Ofer­ta obe­j­mu­je zarówno testy o charak­terze pry­wat­nym, jak i sądowym oraz testy na ojcost­wo w ciąży.

Ofer­owanie badań DNA na najwyższym poziomie oraz pro­fesjon­al­na obsłu­ga są pri­o­ry­tetem i jed­nocześnie mis­ją,  którą sukcesy­wnie staramy się realizować.

.certyfikaty.

Dlaczego warto zrobić badanie w Centrum Badań Genetycznych Eurogen

  • Daje­my Państ­wu możli­wość pobra­nia próbek do tes­tu na dwa sposo­by: na miejs­cu w placów­ce medy­cznej w Gdańsku lub samodziel­nie w domu. Czy­taj więcej »
  • Czas oczeki­wa­nia na wynik tes­tu wynosi nie więcej niż 5–7 dni roboczych.
  • Wszys­tkie wyni­ki wyda­je­my w języku pol­skim, a każdy z nich opa­tr­zony jest pod­pisem i pieczątką oso­by wykonu­jącej i zatwierdza­jącej badanie.
  • Wynik bada­nia jest zawsze pewny – nieza­leżnie od tego czy zle­cony przez Państ­wa test będzie miał wyłącznie pry­wat­ny czy też sądowy charak­ter. Czy­taj więcej »
  • Wiary­god­ność badań lab­o­ra­to­ri­um  potwierdza­ją liczne cer­ty­fikaty »
  • Udostęp­ni­amy wygod­ny i dos­tosowany do indy­wid­u­al­nych potrzeb sys­tem płatności »
  • Naw­iąza­l­iśmy współpracę z apteka­mi na tere­nie Trójmi­asta, dzię­ki czemu nasze zestawy do samodziel­nego pozyska­nia mate­ri­ału DNA są łat­wo dostęp­ne. Czy­taj więcej»
  • Wszys­tkim naszym klien­tom gwaran­tu­je­my dyskrecję oraz miła i fachową obsługę personelu

.

Jesteśmy bard­zo zad­owoleni z współpra­cy z Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Euro­Gen. Towar zawsze dociera na czas. Zain­tere­sowanie ze strony Euro­Gen jest dodatkowym atutem. Apte­ka Gem­i­ni, Gdańsk


Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz