Przeskocz do treści

Certyfikaty

Jako Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Euro­gen dzi­ałamy w branży medy­cznej od 2004 roku i jesteśmy pro­fesjon­al­nym dostaw­cą usług z zakre­su testów na ojcost­wo i pokrewieńst­wo. Min­iony czas  poz­wolił nam nabyć olbrzymią wiedzę, ale doświad­cze­nie. Lab­o­ra­to­ri­um ma za sobą już pon­ad 8 000 anal­iz! Z usług Cen­trum korzys­ta bard­zo zróżni­cow­ana gru­pa klien­tów. Są w niej zarówno oso­by indy­wid­u­alne, jak i instytucje. 

Na pier­wszym miejs­cu lab­o­ra­to­ri­um staw­ia na wysoką jakość badań. Zależy mu na wydawa­niu tylko pewnych i niepod­ważal­nych wyników. Aby potwierdz­ić wiary­god­ność, lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie pod­da­je się kon­trolom jakoś­ci, prowad­zonym przez pol­skie i zagraniczne ośrod­ki. Dzię­ki temu może­my dziś Państ­wu z dumą zaprezen­tować liczne cer­ty­fikaty, będące dowo­dem kom­pe­tencji laboratorium.

..

Cer­ty­fikat GEDNAP 48 i 49 wydany przez Niemieck­ie Sto­warzysze­nie gene­ty­ki Sądowej

Uznawany za najważniejszy oraz  szanowany w więk­szoś­ci kra­jów świa­ta sys­tem cer­ty­fikacji badań gene­ty­cznych. Jest dowo­dem najwyższej jakoś­ci i kom­pe­tencji danego laboratorium.

Cer­ty­fikat ISFG (ang. Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genetics)

Prestiżowy cer­ty­fikat, który przyz­na­je między­nar­o­dowe sto­warzysze­nie zaj­mu­jące się szerze­niem wiedzy naukowej z zakre­su badań gene­ty­cznych stosowanych w medy­cynie sądowej. Ten powszech­nie respek­towany doku­ment otrzy­mu­ją tylko najlep­sze placów­ki medyczne.

Zaświad­cze­nie o wpisie do ewidencji lab­o­ra­toriów prowad­zonej przez Kra­jową Izbę Diag­nos­tów Lab­o­ra­to­ryjnych (KIDL)

KIDL jest to organ samorzą­dowy, który zaj­mu­je się orga­ni­za­cją i porząd­kowaniem diag­nos­ty­ki lab­o­ra­to­ryjnej w Polsce. KIDL zrzesza lab­o­ra­to­ria diag­nos­ty­czne, w tym te, które wykonu­ją anal­izy genetyczne.

Pon­ad­to, bada­nia wykony­wane są zgod­nie z nor­ma­mi jakoś­ci 17025. Oznacza to, że każdy etap pra­cy w lab­o­ra­to­ri­um jest wykony­wany i nad­zorowany zgod­nie z kry­te­ri­a­mi reg­u­lowany­mi przez tę normę.


Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz