Przeskocz do treści

Ochrona danych osobowych

Testy na ojcostwo GdańskDane osobowe naszych klien­tów są ściśle chro­nione. Zle­ca­jąc test na ojcost­wo w Euro­gen nie muszą się Państ­wo martwić o swo­je dane osobowe. Gwaran­tu­je­my, że wszys­tkie udzielane nam infor­ma­c­je wyko­rzys­tu­je­my wyłącznie na potrze­by real­iza­cji bada­nia i podle­ga­ją one ścisłej ochronie. Państ­wa satys­fakc­ja oraz bez­pieczeńst­wo są dla nas sprawą najwyższej wagi. Dlat­ego też opra­cow­al­iśmy poli­tykę ochrony danych, której jed­nym z pod­sta­wowych założeń jest zabez­piecze­nie powierzanych nam infor­ma­cji przed prze­dostaniem się ich w ręce osób niepowołanych.

W jaki sposób dbamy o Państwa bezpieczeństwo:

  • Prób­ki, które trafi­a­ją do anal­izy lab­o­ra­to­ryjnej są odpowied­nio kodowane. Wszys­tko to ma służyć całkowite­mu wyk­lucze­niu ryzy­ka ewen­tu­al­nej pomyłki.
  • Kon­takt z klien­tem prowadz­imy tak, aby zapewnić mu pełną dyskrecję, np. odd­zwa­ni­amy tylko na numer wskazany w doku­men­tach zlecenia.
  • Daje­my możli­wość wyboru kilku sposobów otrzy­ma­nia wyniku tes­tu na ojcost­wo. Na Państ­wa życze­nie wyśle­my go w formie papierowego doku­men­tu, przekaże­my tele­fon­icznie lub za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej (e‑mailem).
  • Po zakońc­zonym bada­niu wszys­tkie infor­ma­c­je o zlece­nio­daw­cy oraz wyko­nanym dla niego bada­niu trafi­a­ją do spec­jal­nego archi­wum, gdzie są odpowied­nio prze­chowywane i chronione.
  • Postanow­iliśmy, że nie będziemy udzielać żad­nych infor­ma­cji w trak­cie pier­wszego kon­tak­tu tele­fon­icznego. Następu­je to dopiero po upewnie­niu się, że roz­maw­iamy z właś­ci­wą osobą.

Jako placówka świadcząca usługi medyczne jesteśmy zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zapisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.


Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz