Przeskocz do treści

Pewne testy na ojcostwo w Gdańsku

Wynik bada­nia DNA jed­noz­nacznie wyk­lucza lub potwierdza ojcost­wo. W tes­tach na ojcost­wo, które ofer­u­je­my wynik jest 1000 razy bardziej dokład­ny dzię­ki anal­izie 24 mark­erów DNA, w porów­na­niu do stan­dar­d­owego bada­nia 16 mark­erów. O wiary­god­noś­ci wyniku świad­czą cer­ty­fikaty jakoś­ci lab­o­ra­to­ri­um i zau­fanie sądów. Do wyniku tes­tu ojcost­wa dołączane są pro­file gene­ty­czne badanych osób, które są dowo­dem wyko­na­nia rzetel­nej anal­izy gene­ty­cznej. Badanie DNA na ojcost­wo moż­na wykon­ać anon­i­mowo — bez danych osób badanych.

.

Zrób badanie ojcostwa na miejscu w Gdańsku — dyskretnie i bezpiecznie

Prób­ki do bada­nia pobierz w jed­nej z przy­chod­ni w Gdańsku . Wiz­y­ty umaw­iamy również w dniu bada­nia. Jeśli wolisz pobrać prób­ki samodziel­nie w domu, kup domowy zestaw kon­tak­tu­jąc się z nami, przez naszą stronę inter­ne­tową, a także w przy­chod­ni­ach i aptekach 

 Różne testy DNA w zależności od tego, do czego jest potrzebny wynik

Ważne: Wszys­tkie testy DNA nieza­leżnie od rodza­ju dają tak samo pewny i wiary­god­ny wynik.


Test na ojcostwo do celów prywatnych


Daje pewny i jed­noz­naczny wynik.
Rezul­tat może stanow­ić infor­ma­cję do celów pry­wat­nych, a także być wyko­rzys­tany jako np. dowód wstęp­ny w spraw­ie sądowej (bywa też wystar­cza­ją­cy jeśli obie strony się z nim zgadza­ją). W bada­niu wystar­czy, że wezmą udzi­ał dwie oso­by — dziecko i potenc­jal­ny ojciec. Prób­ki moż­na pobrać w przy­chod­ni lub samodziel­nie w domu za pomocą naszego zestawu. Badanie możesz wykon­ać także anon­i­mowo.

Kliknij tutaj, aby przeczy­tać więcej o badaniu »Test na ojcostwo z włosów, plam krwi i innych mikrośladów

Daje pewny i jed­noz­naczny wynik nieza­leżnie od pobranej prób­ki. Jest badaniem anon­i­mowym (bez danych osób badanych). Mikrośla­dy moż­na pobrać np. gdy potenc­jal­ny ojciec nie żyje, a rodz­i­na dys­ponu­je jego rzecza­mi oso­bisty­mi np. maszynką do gole­nia czy szc­zoteczką do zębów.

Kliknij tutaj, aby przeczy­tać więcej o badaniu »Test na ojcostwo w czasie ciąży

Pozwala jed­noz­nacznie i pewnie ustal­ić ojcost­wo już od 10 tygod­nia ciąży. Jego wynik jest tak samo wiary­god­ny jak wynik badań DNA wykony­wanych po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Jest badaniem dyskret­nym dostęp­nym dla pac­jen­tów w całej Polsce.

Kliknij tutaj, aby przeczy­tać więcej o bada­niu » 


Test na ojcostwo do sądu

Jego wynik jest pełnowartoś­ciowym dowo­dem w sprawach ali­men­ta­cyjnych, spad­kowych i o ustal­e­nie ojcost­wa. Badanie może zle­cić oso­ba pry­wat­na bez skierowa­nia z sądu. W bada­niu bierze udzi­ał dziecko, potenc­jal­ny ojciec i mat­ka. Pobranie próbek odby­wa się w przy­chod­ni w obec­noś­ci świadków.

Kliknij tutaj, aby przeczy­tać więcej o bada­niu » Badania DNA na ustalenie pokrewieństwa

Testy na ojcost­wo są rodza­jem tes­tu na pokrewieńst­wo. Dostęp­ne są również testy w kierunku ustal­e­nia macierzyńst­wa (np. po in vit­ro) i inne. Moż­na zbadań pokrewieńst­wo między członka­mi rodziny np. sios­tra-sios­tra, dzi­adek-wnuk, brat-brat. 

Kliknij tutaj, aby przeczy­tać więcej o bada­niu » 


Wymazy z policzka, włosy, plamy krwi… jakie próbki pobrać?

Możesz pobrać różne prób­ki, np. wymazy z policz­ka lub włosy z cebulka­mi, szc­zoteczkę do zębów, maszynkę do gole­nia i wiele innych. Nieza­leżnie od rodza­ju prób­ki wynik tes­tu DNA jest tak samo pewny. Pac­jen­ci Euro­Gen obję­ci są bezpłat­nym ubez­piecze­niem próbek to znaczy, że nie płacą za drugą anal­izę jeśli pier­wsza nie poz­woli na wydanie wyniku. Czas oczeki­wa­nia na wynik wynosi 5–7 dni roboczych w przy­pad­ku wymazów z policz­ka i 5–10 dni roboczych dla innych próbek. Moż­na sko­rzys­tać z usłu­gi przyspieszenia bada­nia — skon­tak­tuj się z nami i zapy­taj o badanie express 48 h! 

Zrób test na ojcostwo w Polsce, gdy jesteś za granicą

Prób­ki do bada­nia moż­na pobrać samodziel­nie za granicą za pomocą naszego wysyłkowego zestawu i odesłać pocztą do lab­o­ra­to­ri­um. Przesyłanie próbek pocztą jest bez­pieczne, dzię­ki temu możesz zro­bić pewny test na ojcost­wo korzys­ta­jąc z usług pol­skiej firmy, nawet gdy prze­by­wasz za granicą. Jeżeli oso­by biorące udzi­ał w bada­niu mieszka­ją w różnych kra­jach, wów­czas wyśle­my do każdej z osób osob­ny zestaw. Wynik tes­tu na ojcost­wo możesz otrzy­mać również w języku obcymZobacz jak wykon­ać test ojcost­wa z zagranicy »

.testojcostwa_bezplatna_wysylka_do_niemiec

 Testy DNA na ojcostwo — najważniejsze informacje:

Zapraszamy do kontaktu!


Zadzwoń terazZadzwoń teraz