Przeskocz do treści

Test na ojcostwo do celów sądowych

Test na ojcostwo do sąduTest na ojcost­wo do celów sądowych jest doskon­ałym badaniem dla osób, którym zależy na wyniku będą­cym w pełni wartoś­ciowym dowo­dem w pro­ce­sie sądowym. Badanie to zle­cane jest zarówno przez sądy jak i oso­by pry­watne (nie jest wtedy potrzeb­ne skierowanie). Wynik tes­tu jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcostwo.

Wybierz test na ojcostwo do sądu jeśli:

  • Zależy Ci na for­mal­nej pro­ce­durze pobra­nia próbek
  • Chcesz wyko­rzys­tać wynik jako dowód w spraw­ie sądowej (ustal­e­nie ojcost­wa, ali­men­ty, spadek)
.

Test na ojcostwo do sądu

  • Pewny wynik wraz z eksper­tyzą wys­taw­ioną przez eksper­ta pełniącego rolę biegłego sądowego (wpisanego na listę biegłych sądu okręgowego).
  • Infor­ma­c­ja o rezulta­cie bada­nia już w 5–7 dni roboczych od momen­tu dostar­czenia próbek do lab­o­ra­to­ri­um – kom­plet­ny wynik wraz z eksper­tyzą biegłego do 2 tygodni.
  • Pobranie mate­ri­ału na miejs­cu, w placów­ce medy­cznej zlokali­zowanej w pobliżu miejs­ca zamieszka­nia osób badanych.
  • Mate­ri­ał do tes­tu pobier­any jest przez wyk­wal­i­fikowany per­son­el medy­czny w obec­noś­ci lekarza bądź diag­nos­ty posi­ada­jącego upraw­ie­nie wys­taw­ione przez biegłego sądowego.
  • Możli­wość opłace­nia bada­nia w ratach

Porów­nanie testów ojcostwa

Pobranie materiału z zachowaniem procedury sądowej

Pobranie próbek do sądowego tes­tu na ojcost­wo odby­wa się zawsze w placów­ce medy­cznej w obec­noś­ci lekarza lub diag­nos­ty, który posi­a­da upoważnie­nie wys­taw­iane przez biegłego sądowego. W celu umówienia dogod­nego dla Państ­wa ter­minu pobra­nia próbek należy się wcześniej z nami skon­tak­tować tele­fon­icznie lub e‑mailowo.

.Certyfikaty

Lab­o­ra­to­ri­um do tej pory wykon­ało pon­ad 15 tysię­cy anal­iz. Z naszych usług korzys­ta­ją nie tylko oso­by pry­watne ale również pol­skie sądy, proku­ratu­ry, polic­ja oraz detektywi.

Na pier­wszym miejs­cu lab­o­ra­to­ri­um staw­ia na wysoką jakość badań. Zależy mu na wydawa­niu tylko pewnych i niepod­ważal­nych wyników. Aby potwierdz­ić wiary­god­ność, lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie pod­da­je się kon­trolom jakoś­ci, prowad­zonym przez pol­skie i zagraniczne ośrod­ki. Dzię­ki temu może­my dziś Państ­wu z zaprezen­tować liczne certyfikaty »


Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz