Przeskocz do treści

Aktualności

 Test na ojcostwo – wypełnij formularz i prześlij go z dowolną próbką


test na ojcostwo

Nie ma już koniecznoś­ci zamaw­ia­nia zestawu do pobiera­nia próbek. Jeśli chcesz wykon­ać pewny test na ojcost­wo, wystar­czy pobrać i uzu­pełnić dostęp­ny na stron­ie inter­ne­towej for­mu­la­rz, a następ­nie wydrukować go i pod­pisać. Wraz z nim do lab­o­ra­to­ri­um prześlij dowolne prób­ki – Two­je oraz dziec­ka… Prze­jdź do wpisu »

19 lip­ca 2016, test na ojcost­wo,


 Nie wiesz czy synowie mają tego samego ojca?


Badanie pokrewieństwa

Jako dorosły mężczyz­na szukasz potwierdzenia, że twój brat jest twoim bio­log­icznym bratem? A może jesteś matką dwóch synów i nie wiesz czy mają oni wspól­nego ojca?.…. Prze­jdź do wpisu »

14 sty­cz­nia 2016, bada­nia gene­ty­czne, badanie pokrewieńst­wa

 Czy to rzeczywiście dziecko mojego syna?


Badanie pokrewieństwa Gdańsk

Potrze­bu­je­cie Państ­wo dowodu, że dziecko, które zostaw­ił Państ­wu syn jest spokrewnione z resztą rodziny ojca? Bada­nia DNA pozwala­ją określić różne stop­nie pokrewieńst­wa.…. Prze­jdź do wpisu »

14 sty­cz­nia 2016, bada­nia gene­ty­czne, badanie pokrewieńst­wa

 Czy dwie siostry pochodzą od tego samego ojca


badanie pokrewieństwa Gdańsk

Gdy ojciec nie żyje, ustal­e­nie czy dwie kobi­ety są jego córka­mi nie jest takie oczy­wiste. Przed podob­nym prob­le­mem sta­je wiele pol­s­kich rodzin, np. w momen­cie podzi­ału spad­ku po zmarłym.… Prze­jdź do wpisu »

14 sty­cz­nia 2016, bada­nia gene­ty­czne, badanie pokrewieńst­wa

 Czy ja i mój brat mamy wspólnych rodziców?


Badanie pokrewieństwa

Zdarza­ją się rodzeńst­wa, które nie wiedzą czy mają wspól­nego ojca i matkę. Spo­tyka­ją się po lat­ach rozłą­ki i chcą potwierdz­ić łączącą ich więź. Wystar­czy, że sięgną po prosty i szy­b­ki test DNA, aby.… Prze­jdź do wpisu »

14 sty­cz­nia 2016, bada­nia gene­ty­czne, badanie pokrewieńst­wa

 Czy jestem babcią/dziadkiem tego dziecka?


Badanie pokrewieństwa

Jesteś­cie dzi­ad­ka­mi i chcielibyś­cie zostaw­ić w tes­ta­men­cie coś swo­je­mu wnukowi. Zan­im to jed­nak uczyn­i­cie wolelibyś­cie przedtem upewnić się czy dziecko, które przez lata nazy­wal­iś­cie swoim.… Prze­jdź do wpisu »

14 sty­cz­nia 2016, bada­nia gene­ty­czne, badanie pokrewieńst­wa

Ekspresowy wynik — test na ojcostwo w 48 h


Test na ojcostwo w 48 h

Odpowiedź o bio­log­iczne ojcost­wo moż­na poz­nać już w…48 godzin! Badanie Express jest najlep­szym rozwiązaniem jeśli zależy Ci na bard­zo szy­bkim i pewnym ustal­e­niu ojcost­wa… Prze­jdź do wpisu »

19 październi­ka 2015, ekspre­sowy test na ojcost­wo, test na ojcost­wo w 48 h, szy­b­ki test na ojcostwo

Test na ojcostwo w Niemczech


Test na ojcost­wo możesz wykon­ać wygod­nie w pol­skim, cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um, gdy prze­by­wasz w Niem­czech. Zamów domowy zestaw — wyśle­my go bezpłat­nie do Niemiec. Wynik możesz otrzy­mać lis­tem również w języku niemieckim. Prze­jdź do wpisu »

16 październi­ka 2015, testy na ojcost­wo Niem­cy, testy na ojcost­wo w Niemczech

 Testy na ojcostwo w Gdańsku. Przychodnia Lekarska “Jasień”


Testy na ojcostwo Gdańsk

Dla wygody naszych pac­jen­tów uru­chomil­iśmy nowy Punkt Pobrań Euro­Gen w Gdańsku. Na badanie ojcost­wa moż­na umówić się w Przy­chodni Lekarskiej “Jasień”. Na miejs­cu moż­na pobrać prób­ki, a także zakupić domowy zestaw do tes­tu na ojcost­wo i… Prze­jdź do wpisu »

12 październi­ka 2015, testy na ojcost­wo Gdańsk, ustal­e­nie ojcost­wa Gdańsk, bada­nia gene­ty­czne Gdańsk

 Cena testu na ojcostwo. Co o niej decyduje?


Testy na ojcostwo Gdańsk cena

To ile zapłacimy za wyko­nanie bada­nia  DNA zależeć będzie głównie od samego lab­o­ra­to­rium oraz tego, co tak naprawdę mieś­ci się w jego ofer­cie. Bo sama anal­iza gene­ty­czna to jeszcze nie wszys­tko. Sprawdź co wpły­wa na cenę testów na ojcost­wo… Prze­jdź do wpisu »

1 październi­ka 2015, testy na ojcost­wo, ustal­e­nie ojcost­wa, testy na ojcost­wo cena

Uznanie ojcostwa a zaprzeczenie ojcostwa krok po kroku


ustalenie ojcostwa

Aby mężczyz­na mógł uznać dziecko, wystar­czy, że uda się do odpowied­niego urzę­du i pod­pisze kil­ka doku­men­tów, a potem jego oświad­cze­nie potwierdzi mat­ka dziec­ka. Nato­mi­ast aby mógł for­mal­nie zaprzeczyć ojcost­wu, konieczne są już bada­nia DNA. Prze­jdź do wpisu »

30 wrześ­nia 2015, testy na ojcost­wo, bada­nia DNA, ustal­e­nie ojcostwa

 Adoptowane siostry odnalazły się. Badania DNA — nietypowe przypadki


Testy DNABada­nia DNA dają możli­wość anal­izy pokrewieńst­wa w różnych sytu­ac­jach życiowych, np. gdy jed­na z osób nie żyje,  oraz z wyko­rzys­taniem niety­powych próbek. Testy DNA przeprowadza się w sprawach spad­kowych czy ali­men­ta­cyjnych.… Prze­jdź do wpisu »

10 wrześ­nia 2015, testy na ojcost­wo, niety­powe przy­pad­ki, bada­nia DNA

 Test ojcostwa z…balona?


ojcostwo_z_balonaTest na ojcost­wo moż­na wykon­ać z bard­zo różnych próbek, które zaw­ier­ają DNA badanych osób. Jed­ną z bardziej niety­powych, jaką otrzy­mało ostat­nio lab­o­ra­to­rium był balon! Anal­iza gene­ty­czna poz­woliła na… Prze­jdź do wpisu »

27 sierp­nia 2015, mikrośla­dy, testy na ojcost­wo, niety­powe przypadki

 

 Centrum Badań Genetycznych EuroGen jest opiekunem foki szarej


Foka szaraSym­bol­iczna adopc­ja foki przy­czy­nia się do poprawy warunk­ów życia fok szarych na pol­skim wybrzeżu i daje im szan­sę na bez­pieczniejsze życie. Wspiera także dzi­ałal­ność Błęk­it­nego Patrolu, który udziela pomo­cy fokom w potrze­bie..Prze­jdź do wpisu »

26 sierp­nia 2015, aktu­al­noś­ci, Euro­Gen 

 Badania genetyczne na materiale poronnym w Gdańsku


 

Badania genetyczne na materiale poronnym w Gdańsku

Bada­nia gene­ty­czne po poronie­niu najszy­b­ciej i naj­dokład­niej poz­wolą Ci poz­nać przy­czyny poronienia, płeć dziec­ka i szan­sę na kole­jną ciąże. Poronienia to ogrom­ny prob­lem w skali całego kra­ju. Aż 15% wszys­t­kich zdi­ag­no­zowanych ciąż… Prze­jdź do wpisu »

18 sierp­nia 2015, bada­nia gene­ty­czne, poronie­nie

 Tajemniczy gen „kaszubski” – co już o nim wiemy?


 

Tajemniczy gen „kaszubski” – co już o nim wiemy?

Naukow­cy mają coraz więk­szą wiedzę na tem­at „genu kaszub­skiego” – tajem­niczego genu, którego mutac­ja doprowadza do tzw. defi­cytu LCHAD – niezwyk­le rzad­kiej, a częs­to śmiertel­nej choro­by meta­bol­icznej kwasów tłuszc­zowych u noworod­ków… Prze­jdź do wpisu »

5 sierp­nia 2015, choro­by gene­ty­czne, cieka­wost­ki


Badanie V Leiden, badanie protrombinybadanie MTHFRbadanie trombofilia

Zadzwoń terazZadzwoń teraz