Przeskocz do treści

Test ojcostwa z mikrośladów

blue baby's pacifier isolated on white backgroundStan­dar­d­owo w anal­izie gene­ty­cznej w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa wyko­rzys­tu­je się wymazy z policz­ka. Ich pobranie jest łatwe i szy­bkie, a wymazy dość dobrze zachowu­ją właś­ci­woś­ci DNA. W sytu­acji, gdy nie jest możli­we pobranie wymazów od wszys­t­kich uczest­ników bada­nia, do anal­izy moż­na włączyć inne prób­ki, które nazy­wa się mikroślada­mi lub próbka­mi nie­s­tandar­d­owy­mi. Są to np. włosy z cebulka­mi, plamy krwi ale także wszelkie przed­mio­ty, na których może być DNA danej osoby.

Próbki niestandardowe, które badamy:

 • Włosy z cebulka­mi (min. 5 sztuk)
 • Plamy krwi (na chus­teczce, mate­ri­ale, gazie, pod­pasce, paskach z gleukometru itp.)
 • Sper­ma, wydzieli­na z pochwy
 • Guma do żucia,
 • Maszyn­ka dop golenia
 • Szc­zotecz­ka do zębów
 • Chus­tecz­ka z wydzieliną z nosa
 • Butel­ka, pusz­ka, szklanka
 • Pasek z glukometru

Jeśli mają Państ­wo inną próbkę i zas­tanaw­ia­ją się, czy jest odpowied­nia do anal­izy, zaprasza­my do kon­tak­tu. Nasi kon­sul­tan­ci doradzą także wybór próbek oraz sposób ich zabezpieczenia.

Badanie w oparciu o mikroślady jest odpowiednie dla osób:

 • dla których wynik tes­tu jest pry­wat­ną infor­ma­cją, która nie ma byc wyko­rzys­tana jako pełnowartoś­ciowy dowód w sądzie (z uwa­gi na niefor­mal­ną pro­ce­durę pobra­nia mate­ri­ału nie jest on pełnowartoś­ciowym dowo­dem dla sądu)
 • które nie mogą uzyskać stan­dar­d­owych próbek od wszys­t­kich uczest­ników testu.

Pewność wyniku

Test na ojcost­wo z mikrośladów jest badaniem, którego wynik jest pewny i jed­noz­naczny tak samo jak wynik tes­tu w opar­ciu o wymazy z policz­ka. Czułość metody wynosi powyżej 99,9% przy potwierdze­niu bio­log­icznego ojcost­wa oraz 100% przy wykluczeniu.

Jed­nocześnie należy wiedzieć, że mikrośla­dy są próbka­mi niesteryl­ny­mi. Wniek­tórych przy­pad­kach wydanie wyniku na ich pod­staw­ie może nie być możli­we. Taka sytu­ac­ja zdarza się np. gdy prób­ki są zanieczyszc­zone obcym DNA albo zde­grad­owane przez czyn­ni­ki zewnętrzne. Jeśli mają Państ­wo pyta­nia, zaprasza­my do kontaktu.


Zobacz też:

1111


Zadzwoń terazZadzwoń teraz