Przeskocz do treści

Poradnik

Niniejszy porad­nik zaw­iera najważniejsze infor­ma­c­je na tem­at testów na ustal­e­nie ojcost­wa. Zna­jdą w nim Państ­wo odpowiedzi na wiele istot­nych pytań, a w tym m.in.: czym różni się pry­watne badanie ojcost­wa od tes­tu sądowego, jak prze­b­ie­ga pro­ce­du­ra poboru próbek, czy w bada­niu musi uczest­niczyć ojciec. Zaprasza­my też to przeczy­ta­nia bezpłat­nych poradników.

eurogen2

Jak zabezpieczyć próbki  przed wysłaniem ich do laboratorium

Pobranie wymazów policzkowych jest bard­zo proste. Z tego też wzglę­du znacz­na część klien­tów decy­du­je się sporządz­ić je samodziel­nie, w kom­for­towych dla siebie warunk­ach, czyli w zaciszu włas­nego mieszka­nia. Jest to dobry wybór zważy­wszy na fakt, że w więk­szoś­ci badań tego typu uczest­niczą dzieci, dla których wiz­y­ta w placów­ce może być negaty­wnym przeży­ciem. Samo pobranie wymazu nie stanowi zwyk­le więk­szego prob­le­mu. Klien­ci częs­to mają jed­nak wąt­pli­woś­ci co do sposobu ich zabez­piecza­nia i prze­chowywa­nia przed wysłaniem do laboratorium.

Czy­taj więcej 

Czy pobranie próbek do testu na ojcostwo jest bolesne?

Real­iza­c­ja bada­nia DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa praw­ie zawsze wyma­ga bezpośred­niego udzi­ału dziec­ka. Stąd też częs­to zadawanym przez rodz­iców pytaniem jest: Czy pobranie próbek do tes­tu na ojcost­wo boli?

Czy­taj więcej 

Kto pokrywa koszty realizacji testu na ojcostwo?

Testy na ojcost­wo nie wchodzą w zakres pod­sta­wowej opie­ki medy­cznej, nie podle­ga­ją w związku z tym refun­dacji ze strony Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia. Pokryciem kosztów związanych z real­iza­cją takiego bada­nia obciążony zosta­je więc klient. A jak to wyglą­da w prak­tyce? Czy może­my liczyć na jakieś ustępst­wa od tej reguły?

Czy­taj więcej 

Czy wynik testu DNA na ojcostwo może być błędny?

Odpowiedź brz­mi NIE! Nie ma chy­ba pewniejszej i wiary­god­niejszej metody na ustal­e­nie bio­log­icznego ojcost­wa niż badanie gene­ty­czne, a  otrzy­manie wyniku, który był­by niez­god­ny z rzeczy­wis­toś­cią jest bard­zo mało prawdopodobne.

Czy­taj więcej 

Badanie ojcostwa oparte na analizie 24 markerów — co to oznacza?

Efek­tem koń­cowym każdego tes­tu na ojcost­wo jest potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie bio­log­icznego pokrewieńst­wa między badany­mi osoba­mi. Zan­im jed­nak wynik bada­nia ostate­cznie do nas trafi, musi przedtem zaist­nieć szereg określonych pro­ce­dur. Anal­iza lab­o­ra­to­ryj­na skła­da się zasad­nic­zo z trzech etapów: izo­lacji DNA, reakcji PCR oraz sek­wencjonowa­nia. W rezulta­cie tego ostat­niego uzysku­je się jest tzw. pro­fil gene­ty­czny, stanow­ią­cy indy­wid­u­al­ną cechę każdego człowieka. Na koniec dokonu­je się jeszcze porów­na­nia utwor­zonych pro­fili i na tej pod­staw­ie określa ewen­tu­alne pokrewieństwo.

Czy­taj więcej 

Od kiedy można przeprowadzić badanie ojcostwa?

Jed­ną z wielu zalet gene­ty­cznych testów na ojcost­wo jest fakt, że moż­na je przeprowadz­ić w zasadzie w każdym wieku. Doty­czy to zarówno badań o charak­terze pry­wat­nym, jak i tych real­i­zowanych zgod­nie z sądową pro­ce­durą. Nie ma zatem znaczenia czy badana oso­ba ma lat 5 czy 50, wiek nie gra  w tym przy­pad­ku najm­niejszej roli.

Czy­taj więcej 

Dlaczego podstawowym źródłem materiału genetycznego do testu na ojcostwo jest wymaz z policzka?

Lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne real­izu­jące testy na ojcost­wo bazu­ją na bard­zo zróżni­cow­anych mate­ri­ałach. Dzieje się tak dlat­ego, że ludzkie DNA jest we wszys­t­kich miejs­cach ciała iden­ty­czne, nie ule­ga też zmi­anom z upły­wem cza­su czy w wyniku dzi­ałal­noś­ci czyn­ników zewnętrznych. Źródłem DNA może być więc cokol­wiek: wymaz z policz­ka, włosy z cebulka­mi, krew, a nawet takie przed­mio­ty jak szc­zotecz­ka do zębów i maszyn­ka do gole­nia. Tym bardziej zas­tanaw­ia fakt, dlaczego za pod­sta­wową próbkę do tes­tu na ojcost­wo uzna­je się wymaz z policz­ka. Wyjaśni­jmy zatem tę kwestię.

Czy­taj więcej 

Czy alkohol może wpłynąć na wynik testu ojcostwa?

To pytanie bard­zo częs­to pada z ust klien­tów zle­ca­ją­cych testy na ojcost­wo. Wyni­ka ono z obawy, że spoży­ty alko­hol mógł­by zafałs­zować wynik bada­nia. Czy rzeczy­wiś­cie tak jest? A co z inny­mi używkami?

Czy­taj więcej 

Pobór próbek do testu na ojcostwo w placówce

Lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne ofer­u­ją pry­watne oraz sądowe testy na ojcost­wo. Prób­ki do bada­nia pry­wat­nego moż­na zwyk­le pobrać samodziel­nie w domu lub udać się w tym celu do placów­ki medy­cznej. Dru­ga opc­ja, choć trochę mniej kom­for­towa od tej pier­wszej, ma jed­nak pewną zaletę. Jaką?

Czy­taj więcej 

Kiedy udział matki w badaniu jest niezbędny?

Uczest­nict­wo niepełno­let­niego dziec­ka w pry­wat­nym teś­cie na ojcost­wo wyma­ga zgody obo­j­ga rodz­iców lub też prawnych opiekunów. I choć licz­ba uczest­ników bada­nia może być dowol­na, to do jego real­iza­cji wystar­cza­ją zwyk­le prób­ki pobrane od dom­nie­manego ojca oraz dziec­ka. A co z matką? Czy ist­nieją sytu­acje, w których jej obec­ność będzie wymagana?

Czy­taj więcej 

Gdy wynik testu na ojcostwo jest niejednoznaczny

Stosowane obec­nie w tes­tach na ojcost­wo metody anal­izy pozwala­ją na 100 % wyk­lucze­nie danego mężczyzny jako bio­log­icznego ojca lub potwierdze­nie ojcost­wa w pon­ad 99,99%. Jest to zatem pewny i jed­noz­naczny rezul­tat. Cza­sem zdarza się jed­nak, że wynik bada­nia nie da nam ostate­cznej odpowiedzi. Kiedy będziemy mieli do czynienia z taką sytu­acją i jak należy wów­czas postępować?

Czy­taj więcej 

Badanie ojcostwa bez próbki ojca

 W Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Euro­Gen wykony­wane są nie tylko stan­dar­d­owe  bada­nia ojcost­wa gdzie mamy do dys­pozy­cji mate­ri­ał od dom­nie­manego ojca i dziec­ka. Ist­nieje możli­wość zlece­niu u nas bada­nia ojcost­wa bez włącze­nie do bada­nia mate­ri­ału od ojca. Takie bada­nia są możli­we dzię­ki zas­tosowa­niu następu­ją­cych rozwiązań…

Czy­taj więcej 

Cechy wiarygodnego laboratorium genetycznego

Każde lab­o­ra­to­ri­um ofer­u­jące bada­nia gene­ty­czne na ojcost­wo stara się zaprezen­tować swo­ją ofer­tę od jak najlep­szej strony. Niem­niej jed­nak nie wszys­tkie ośrod­ki real­izu­jące tego typu zlece­nia są godne uwa­gi. Zle­ca­jąc test na ojcost­wo warto sprawdz­ić doświad­cze­nie i cer­ty­fikację lab­o­ra­to­ri­um, a także kwal­i­fikac­je jego per­son­elu medycznego.

Czy­taj więcej 

 Czy testy DNA na ojcostwo dają pewny wynik?

Zde­cy­dowanie tak! Nie ma na rynku czul­szych metod niż te oparte o bada­nia genetyczne.Przy tes­tach DNA na ojcost­wo bierze się pod uwagę zasadę, iż dziecko dziedz­iczy po połowie mate­ri­ału gene­ty­cznego od ojca  i od matki.

Czy­taj więcej 

Jakie próbki do testu na ojcostwo wybrać?

W typowych przy­pad­kach badań na ustal­e­nie ojcost­wa pobier­any jest wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Taki mate­ri­ał z powodze­niem mogą Państ­wo pobrać samodziel­nie w domu za pomocą spec­jal­nego zestawu, jako przesyłamy Państ­wu pocztą. Wymaz z wewnętrznej strony policz­ka jest trak­towany przez nasze lab­o­ra­to­ri­um jako mate­ri­ał stan­dar­d­owy. I taki mate­ri­ał pobier­any jest w przy­pad­ku testów pry­wat­nych jak i sądowych.

Czy­taj więcej 

Test na ojcostwo w oparciu o “mikroślady”

Test na ojcost­wo Mikrośla­dy jest badaniem przez­nac­zonym dla osób, które z jakiegoś powodu nie mogą włączyć do tes­tu na ojcost­wo stan­dar­d­owych próbek – wymazu z wewnętrznej strony policz­ka. W takiej sytu­acji możli­we jest wyi­zolowanie DNA z nie­s­tandar­d­owych materiałów.

Czy­taj więcej 

Badanie V Leiden, badanie protrombinybadanie MTHFRbadanie trombofilia

Zadzwoń terazZadzwoń teraz