Przeskocz do treści

Pewne testy na ojcostwo w czasie ciąży

  • Pewny wynik — jak po urodze­niu dziecka
  • Już od 8 tygod­nia ciąży
  • Szy­b­ki wynik
  • Dyskretne badanie
  • Dostęp­ne w całej Polsce

Dlaczego badania ojcostwa w ciąży są tak pewne?

Bada­nia gene­ty­czne są najbardziej skuteczną metodą ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa. Te wykony­wane w cza­sie ciąży dają tak samo pewny wynik jak po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. A dzię­ki nim możesz sprawdz­ić ojcost­wo jeszcze wcześniej, dokład­nie tak, jak tego potrze­bu­jesz..

Sko­ro czy­tasz o naszym bada­niu, z pewnoś­cią zależy Ci na wiary­god­nym wyniku bada­nia ojcost­wa. My może­my Ci to zag­waran­tować! Umożli­wia­ją to lata doświad­czenia, tysiące przeprowad­zonych anal­iz, wyk­wal­i­fikowana kadra oraz cer­ty­fikaty jakoś­ci badań. Warto pod­kreślić, że lab­o­ra­to­ri­um jest cer­ty­fikowanym part­nerem DNA Diag­nos­tic Cen­ter.

Pewny test na ojcostwo w ciąży dwa sposoby pobrania próbek

Badanie krwi matki i ojca

Badanie krwi matki i ojca
Dowiedz się więcej

Test w czasie badań w ciąży

Test w czasie badań w ciąży
Dowiedz się więcej

W cza­sie wiz­y­ty będzie pobrana jedynie krew od mat­ki i potenc­jal­nego ojca (jak do zwykłej mor­fologii) bądź płyn owod­niowy w cza­sie badań pre­na­tal­nych i dowol­na prób­ka od ojca.

Wynik bada­nia dostęp­ny jest w cza­sie do dwóch tygod­ni. Jeśli zależy Ci na najszyb­szym ter­minie, zapy­taj o opcję Badanie Express 48h. Wynik tes­tu przekazu­je­my tele­fon­icznie, mailowo i dyskret­nym lis­tem, do paczko­matu…  zgod­nie z Twoim życzeniem.

Testy DNA są najlepszą metodą sprawdzenia ojcostwa

Nasze DNA jest unikalne i niezmi­enne przez całe życie. Dziedz­iczymy je po rodz­i­cach — połowę od mat­ki i połowę od ojca. Dzię­ki tym niezwykłym właś­ci­woś­ciom może­my porów­nać DNA dziec­ka z DNA ojca w dowol­nym momen­cie i jed­noz­nacznie ustal­ić stopień pokrewieńst­wa między nimi.

DNA jest takie samo we wszys­t­kich naszych komórkach, przez co do bada­nia moż­na pobrać tak naprawdę dowol­ną próbkę. W przy­pad­ku bada­nia ojcost­wa przed nar­o­dz­i­na­mi, DNA dziec­ka izolu­je się z krwi mat­ki lub z płynu owod­niowego pobranego w cza­sie badań pre­na­tal­nych. Próbką od ojca jest wtedy albo krew pobrana z żyły odłok­ciowej albo dowol­ny przed­miot, który może zaw­ier­ać jego DNA np. szc­zotecz­ka do zębów, niedopałek papierosa i wiele innych. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o bada­ni­ach DNA na ojcostwo…

Umów się na test ojcostwa w ciaży w Twoim mieście

Zadz­woń do nas, napisz wiado­mość na cza­cie lub wyślij e‑mail. Ustal­imy ter­min bada­nia i przy­chod­ni w dogod­nej dla Ciebie lokaliza­cji. Dane kon­tak­towe…

Chcesz sprawdzić ojcostwo w ciąży? 

Zadzwoń do nas, doradzimy Ci rozwiązanie najlepsze w Twojej sytuacji.

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta
Badanie ojcostwa GdańskTesty na ojcostwo GdyniaBadanie ojcostwa SopotBadania DNA na ojcostwo Rumia, Badanie DNA na ojcostwo Reda, Test na ustalenie ojcostwa Pruszcz Gdański, Testy na ojcostwo Wejherowo, Ustalenie ojcostwa Starogard GdańskiGenetyczne badanie ojcostwa Tczew

Zadzwoń terazZadzwoń teraz