Przeskocz do treści

Jak opłacić test ojcostwa

Opłatę za badanie ojcostwa dzielimy zazwyczaj na 2 części:

Pier­wszą z nich prosimy ure­g­u­lować w przy­chod­ni przy pobra­niu próbek albo przy odbiorze zestawu do samodziel­nego poboru próbek.

Pozostałą kwotę należy wpła­cać na nasze kon­to bankowe. Prosimy uczynić to do 2 dni od nada­nia próbek/pobrania próbek w przychodni.

Za test moż­na też zapłacić w całoś­ci “z góry” na nasze kon­to. Po złoże­niu zamówienia zostaną przekazane dane do doko­na­nia płat­noś­ci. Udostęp­nil­iśmy kil­ka form płat­noś­ci: w banku, na pocz­cie, przelewem inter­ne­towym, sys­te­mem przelewy24.

Sprawdź nasz cen­nik testów na ojcostwo

Czy wiesz, że…

Nasi pac­jen­ci są obję­ci ubez­piecze­niem próbek, które umożli­wia im prze­badanie bezpłat­nie drugiej prób­ki, jeśli anal­iza pier­wszej nie poz­woli wys­taw­ić wyniku. Zadz­woń do nas i zapy­taj o szczegóły.

Zapłać za test na ojcostwo w ratach

Chce­my być elasty­czni i dos­tosowywać swo­ją ofer­tę do indy­wid­u­al­nych możli­woś­ci każdej oso­by, która prag­nie zle­cić badanie właśnie nam. Z tego też wzglę­du postanow­iliśmy wprowadz­ić bez­pieczny sys­tem ratal­ny. Ist­nieje również możli­wość rozłoże­nia płat­noś­ci na raty 0%. 

Kliknij tutaj, aby przeczy­tać więcej o ratach»

Jak wygląda płatność za badanie mikrośladów

W przy­pad­ku testów ojcost­wa z wyko­rzys­taniem próbek niety­powych (maszyn­ka do gole­nia, guma do żucia, niedopałek papierosa itp.) w pier­wszej kole­jnoś­ci lab­o­ra­to­ri­um sprawdza, czy nada­ją się one do anal­izy, a dopiero później badany jest wymaz z policz­ka od drugiej oso­by uczest­niczącej w bada­niu. Na początku płaci się więc tylko za anal­izę prób­ki niety­powej (mikrośladu) a dopiero później pozostałą kwotę.

Kliknij tutaj, aby przeczy­tać więcej o mikrośladach »

.ojcostwoprenatalne2


Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!.


Zadzwoń terazZadzwoń teraz