Przeskocz do treści

Jak opłacić test ojcostwa

Opłatę za badanie ojcostwa dzielimy zazwyczaj na 2 części:

Pier­wszą z nich prosimy ure­g­u­lować w przy­chod­ni przy pobra­niu próbek albo przy odbiorze zestawu do samodziel­nego poboru próbek.

Pozostałą kwotę należy wpła­cać na nasze kon­to bankowe. Prosimy uczynić to do 2 dni od nada­nia próbek/pobrania próbek w przychodni.

Za test moż­na też zapłacić w całoś­ci “z góry” na nasze kon­to. Po złoże­niu zamówienia zostaną przekazane dane do doko­na­nia płat­noś­ci. Udostęp­nil­iśmy kil­ka form płat­noś­ci: w banku, na pocz­cie, przelewem inter­ne­towym, sys­te­mem dotpay.

Sprawdź nasz cen­nik testów na ojcostwo

Czy wiesz, że…

Nasi pac­jen­ci są obję­ci ubez­piecze­niem próbek, które umożli­wia im prze­badanie bezpłat­nie drugiej prób­ki, jeśli anal­iza pier­wszej nie poz­woli wys­taw­ić wyniku. Zadz­woń do nas i zapy­taj o szczegóły.

Zapłać za test na ojcostwo w ratach

Chce­my być elasty­czni i dos­tosowywać swo­ją ofer­tę do indy­wid­u­al­nych możli­woś­ci każdej oso­by, która prag­nie zle­cić badanie właśnie nam. Z tego też wzglę­du postanow­iliśmy wprowadz­ić bez­pieczny sys­tem ratal­ny. Ist­nieje również możli­wość rozłoże­nia płat­noś­ci na raty 0%. 

Kliknij tutaj, aby przeczy­tać więcej o ratach»

Jak wygląda płatność za badanie mikrośladów

W przy­pad­ku testów ojcost­wa z wyko­rzys­taniem próbek niety­powych (maszyn­ka do gole­nia, guma do żucia, niedopałek papierosa itp.) w pier­wszej kole­jnoś­ci lab­o­ra­to­ri­um sprawdza, czy nada­ją się one do anal­izy, a dopiero później badany jest wymaz z policz­ka od drugiej oso­by uczest­niczącej w bada­niu. Na początku płaci się więc tylko za anal­izę prób­ki niety­powej (mikrośladu) a dopiero później pozostałą kwotę.

Kliknij tutaj, aby przeczy­tać więcej o mikrośladach »

.ojcostwoprenatalne2


Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!.

Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

płatność za test na ojcostwo, opłata badanie DNA, jak opłacić test Eurogen, test ojcostwa, test na ojcostwo, testy na ojcostwo, badanie ojcostwa Gdańsk płatność za test na ojcostwo, opłata badanie DNA, jak opłacić test Eurogen, test ojcostwa, test na ojcostwo, testy na ojcostwo, badanie ojcostwa Gdańsk


Zadzwoń terazZadzwoń teraz