Przeskocz do treści

Zlecenie testu na ojcostwo z zagranicy

Badanie DNA na ojcost­wo moż­na zle­cić z dowol­nego miejs­ca, również z zagrani­cy. Zestaw potrzeb­ny do pobra­nia próbek wysyłamy pod wskazany adres, a pobrane prób­ki moż­na odesłać pocztą do lab­o­ra­to­ri­um. Wynik bada­nia dostar­cza­my pocztą, mailem i tele­fon­icznie — bez dodatkowych opłat! Odpowied­nio zabez­piec­zone prób­ki potrafią przetr­wać nawet kilkud­niowy trans­port, zachowu­jąc przy tym swo­je właściwości.

Sposób zlece­nia tes­tu ojcost­wa przez klien­ta z zagrani­cy w zasadzie niczym nie różni się od pro­ce­dury wykony­wanej w przy­pad­ku klien­ta z Polski:

1. Zamów zestaw do samodzielnego pobrania próbek

Zestaw do tes­tu możesz zamówić tele­fon­icznie, mailowo, na cza­cie i przez naszą stronę inter­ne­tową.  Po dosta­niu zgłoszenia zestaw zosta­je wysłany na wskazany adres zagraniczny – szy­b­ka i dyskret­na przesył­ka! Skon­tak­tuj się z nami »

2. Pobierz próbki

Prób­ki do bada­nia moż­na z powodze­niem pobrać samodziel­nie w domu. Jest to łatwe i bez­pieczne, w dostar­c­zonym przez nas zestaw­ie zna­j­du­je się szczegółowa instrukc­ja. W przy­pad­ku pytań zaprasza­my do kon­tak­tu tele­fon­icznego 7 dni w tygod­niu. Zobacz jak pobrać próbki »

3. Odeślij próbki razem z wypełnionym formularzem zlecenia badania

Gdy już wszys­tkie prób­ki zostaną przy­go­towane i odpowied­nio zabez­piec­zone należy je odesłać w zaadresowanej kop­er­cie zwrot­nej (jest dołąc­zona do zestawu). Szyku­jąc prób­ki do wysył­ki prosimy pamię­tać o dołącze­niu doku­men­tów zlece­nia. Przeczy­taj jak zabez­pieczyć próbki »

4. Odbierz wynik

Wynik przeprowad­zonej anal­izy gene­ty­cznej jest gotowy już po 5–7 dni­ach od chwili przekaza­nia próbek do odd­zi­ału lab­o­ra­to­ryjnego. O rezulta­cie bada­nia może­my poin­for­mować tele­fon­icznie, mailowo lub wysłać odpowied­ni doku­ment na dowol­ny adres zagraniczny bez dodatkowych opłat! Zobacz co oznacza wynik tes­tu ojcostwa »

.Test na ojcostwo Niemcy

Czy wiesz, że…

Jeżeli badane oso­by prze­by­wa­ją w różnych państ­wach, może­my rozdzielić zamówione zestawy i wysłać je na różne adresy. Wynik bada­nia może­my wtedy wysłać również na dwa adresy, jeżeli takie będzie życze­nie uczest­ników badania.


Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!


Zadzwoń terazZadzwoń teraz