Przeskocz do treści

Częste pytania

Poniżej przed­staw­iamy najczęś­ciej zadawane pyta­nia doty­czące testów gene­ty­cznych w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa. Jeśli mają Państ­wo więcej pytań, zaprasza­my do kon­tak­tu!

Testy na ojcost­wo dla włas­nej wiedzy »

Testy na ojcost­wo dla celów sądowych »

Testy na ojcost­wo w cza­sie ciąży »


Testy na ojcostwo dla własnej wiedzy

Jest to ten rodzaj bada­nia ojcost­wa, które wykonu­je się wyłącznie na własne, pry­watne potrze­by. Ze wzglę­du na brak for­mal­nej pro­ce­dury na jego real­iza­cję decy­du­je się najwięcej naszych klien­tów..

Na czym pole­ga gene­ty­czne ustal­e­nie ojcostwa?

Badanie ojcost­wa pole­ga na porów­na­niu pro­fili gene­ty­cznych dziec­ka i dom­nie­manego ojca, w celu określe­nia stop­nia pokrewieńst­wa między nimi, a konkret­nie wykaza­nia czy badany mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka czy też nie. W tes­tach tego typu wyko­rzys­tu­je się specy­ficzne cechy mate­ri­ału gene­ty­cznego, a są nimi dziedz­iczność oraz zmi­en­ność tzw. układów nieko­du­ją­cych (mark­erów gene­ty­cznych). Meto­da badania »

Na pod­staw­ie jakich próbek real­i­zowane jest badanie?

Pod­sta­wowym mate­ri­ałem do tes­tu na ojcost­wo jest wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. W razie braku możli­woś­ci pobra­nia wymazu ist­nieje również możli­wość próbek mikroślad­owych, do których zal­icza­ją się m.in. włosy, paznok­cie, szc­zotecz­ki do zębów, maszyn­ki do gole­nia oraz wiele innych. Jakie prób­ki przebadać »

Czy badanie ojcost­wa jest skuteczne?

Tak. Nieza­leżnie od tego czy test real­i­zowany jest na potrze­by pry­watne, czy też na potrze­by toczącego się w sądzie postępowa­nia, jego wynik będzie źródłem pewnej i niepod­ważal­nej wiedzy na tem­at bio­log­icznego ojcost­wa. Czułość metody pozwala na jego potwierdze­nie z praw­dopodobieńst­wem wynoszą­cym pon­ad 99,99% lub wyk­lucze­nie takiej możli­woś­ci w 100%. Pewność wyniku »

Czy przed przys­tąpi­e­niem do pobra­nia mate­ri­ału trze­ba się jakoś przygotować?

Real­iza­c­ja tes­tu na ojcost­wo nie wyma­ga szczegól­nych przy­go­towań.  Zale­camy jed­nak, aby na 2 godziny przed pobraniem próbek nie przyj­mować już żad­nych pokar­mów, nie pić słod­kich napo­jów za wyjątkiem czys­tej wody, nie żuć gumy i nie pal­ić papierosów — obec­ność resztek jedzenia mogła­by znacznie utrud­nić przeprowadze­nie anal­izy. W przy­pad­ku małego dziec­ka odstęp między ostat­nim posiłkiem a pobraniem wymazu moż­na zre­dukować do 1 godziny. Badanie krok po kroku »

Jakie są rodza­je testów na ojcostwo?

W naszym lab­o­ra­to­ri­um wykonu­je­my pry­watne testy na ojcost­wo (w opar­ciu o stan­dar­d­owe i nie­s­tandar­d­owe prób­ki), sądowe testy na ojcost­wo oraz bada­nia na ojcost­wo w ciąży. Testy na ojcostwo »

Czy mate­ri­ał do tes­tu na ojcost­wo moż­na pobrać samodzielnie?

Tak, doty­czy to jed­nak wyłącznie tes­tu pry­wat­nego. W celu sporządzenia wymazu należy zaopa­trzyć się w spec­jal­ny zestaw do samodziel­nego pobra­nia mate­ri­ału. Zaw­iera on m.in. jałowe wymazów­ki, a więc długie pałecz­ki zakońc­zone baweł­ni­aną nasad­ką, który­mi zbiera się komór­ki nabłonkowe zlokali­zowane po wewnętrznej stron­ie policz­ka. Cały ten zabieg jest niezwyk­le prosty, bez­pieczny i nie powodu­je dyskom­for­tu u oso­by badanej, dlat­ego też moż­na go przeprowadz­ić we włas­nym zakre­sie. Jak pobrać próbki »

Na czym pole­ga różni­ca między pry­wat­nym a sądowym testem na ojcostwo?

Zasad­nicza różni­ca między pry­wat­nym a sądowym badaniem ojcost­wa tkwi wyłącznie w pro­ce­durze poboru próbek. Mate­ri­ały do tes­tu prowad­zonego dla włas­nej wiedzy moż­na sporządz­ić samemu, bez koniecznoś­ci udawa­nia się do placów­ki medy­cznej. Badanie pry­watne daje też możli­wość zachowa­nia pełnej dyskrecji z uwa­gi na to, że tożsamość badanych nie jest w żaden sposób sprawdzana. Próbek do bada­nia na potrze­by sądu nie moż­na już nieste­ty pozyskać samodziel­nie, trze­ba się w tym celu udać do spec­jal­isty­cznej placów­ki medy­cznej, w której pobraniem wymazów zaj­mu­je się oso­ba wskazana przez biegłego sądowego – najczęś­ciej jest nim lekarz lub diag­nos­ta lab­o­ra­to­ryjny. Przed rozpoczę­ciem całej pro­ce­dury pra­cown­i­cy placów­ki dokonu­ją też wery­fikacji tożsamoś­ci wszys­t­kich uczest­ników tes­tu, co pozbaw­ia ich szan­sy na pozostanie anon­i­mowy­mi. Porów­nanie testów »

Jak dłu­go  czeka się na rezul­tat anal­izy genetycznej

Czas trwa­nia anal­izy gene­ty­cznej w naszym  Cen­trum trwa ok. 5–7 dni roboczych, licząc od momen­tu dostar­czenia próbek do odd­zi­ału lab­o­ra­to­ryjnego. Po tym cza­sie wynik będzie gotowy do odbioru. Na życze­nie pac­jen­ta może­my go również przekazać trady­cyjną pocztą, tele­fon­icznie lub e‑mailowo. Dyskret­na przesył­ka » 

Istnieje możliwość przyspieszenia analizy do 48 godzin! Skontaktuj się z nami i zapytaj o Badanie Express. Zadzwoń 881–378-486

Ile mark­erów gene­ty­cznych bierze się pod uwagę pod­czas bada­nia ojcostwa?

Choć wiary­god­ny wynik bada­nia ojcost­wa moż­na wys­taw­ić już na pod­staw­ie anal­izy 16 mark­erów gene­ty­cznych, to my postanow­iliśmy zwięk­szyć tę liczbę do 24. Szer­sza anal­iza pozwala bowiem otrzy­mać wynik o jeszcze wyższym wskaźniku praw­dopodobieńst­wa. Będzie to miało kluc­zowe znacze­nie w sytu­acji, gdy jedyny­mi uczest­nika­mi tes­tu staną ojciec i dziecko. Zmniejszy to również ryzyko uzyska­nia wyniku niejed­noz­nacznego, którego kon­sek­wencją będzie konieczność włączenia do bada­nia mat­ki. Anal­iza 24 markerów »

Czy wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo ma wartość dowodową dla sądu?

Ze wzglę­du na brak for­mal­nej pro­ce­dury przy poborze próbek, wynik tes­tu pry­wat­nego nie będzie stanow­ił dla wymi­aru spraw­iedli­woś­ci dostate­cznego dowodu. Na jego pod­staw­ie sąd nie może zatem pod­jąć żad­nych istot­nych decyzji. Niejed­nokrot­nie, rezul­tat tes­tu pry­wat­nego trak­tu­je się jed­nak jako dowód wstęp­ny, w opar­ciu o który sąd może zle­cić real­iza­cję bada­nia z zachowaniem for­mal­nej pro­ce­dury. Cza­sem, gdy obie strony nie wnoszą sprze­ci­wu, wynik bada­nia o charak­terze pry­wat­nym może zostać potrak­towany jako wiary­god­ny i pełnowartoś­ciowy dowód w spraw­ie. Test do celów prywatnych »

Czy moż­na wykon­ać test na ojcost­wo bez udzi­ału matki?

TAK. W stan­dar­d­owym try­bie prób­ki do tes­tu pobiera się od dom­nie­manego ojca oraz dziec­ka – to wystar­czy żeby rezul­tat przeprowad­zonej anal­izy był w pełni wiary­god­ny. W nielicznych przy­pad­kach, np. gdy u dziec­ka wys­tąpi mutac­ja gene­ty­cz­na lub pode­jrze­wa się, że ojcem jest któryś z dwóch blisko spokrewnionych osób, może dojść do uzyska­nia tzw. wyniku niejed­noz­nacznego. W takiej właśnie sytu­acji prosi się o dostar­cze­nie próbek pochodzą­cych również od mat­ki. Test na ojcost­wo a udzi­ał matki »

Kiedy najw­cześniej moż­na pobrać prób­ki od dziecka?

Z uwa­gi na fakt, że pobór prób­ki (wymazu z policz­ka) do tes­tu na ojcost­wo jest prosty, szy­b­ki, bez­pieczny oraz nie boli, moż­na go bez obaw pozyskać już w drugiej dobie życia dziec­ka. Obec­nie dostęp­ne są także testy na ojcost­wo wykony­wane jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi dziec­ka. Od kiedy moż­na wykon­ać badanie »

Pode­jrze­wam, że ojcem dziec­ka może być jeden z braci, czy w takiej sytu­acji ustal­e­nie ojcost­wa będzie możliwe?

TAK. Trze­ba jed­nak pamię­tać, że oso­by blisko ze sobą spokrewnione (brat, ojciec, dzi­adek itp.) będą miały podob­ny mate­ri­ał gene­ty­czny, przez co pewność takiej anal­izy może okazać się znacznie mniejsza. W celu uzyska­nia rezul­tatu o wysokim wskaźniku praw­dopodobieńst­wa zale­ca się, aby do tes­tu włączyć prób­ki pochodzące od obu dom­nie­manych ojców, jak również mat­ki. Ustal­e­nie ojcost­wa nie jest możli­we w przy­pad­ku bliźniąt jed­no­ja­jowych, gdyż mate­ri­ał gene­ty­czny pier­wszego z braci bliź­ni­aków będzie stanow­ił kopię drugiego. Co oznacza, że wynik jest wstęp­nie niejednoznaczny »

Kto płaci za test na ojcostwo?

Testy ojcost­wa nie są wpisane na listę badań refun­dowanych przez Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia, w związku z czym klient musi zapłacić za nie z włas­nej kieszeni. Cza­sa­mi kosz­ty związane z real­iza­cją takiego bada­nia zosta­ją prze­sunięte na Skarb Państ­wa. Dzieje się tak jed­nak wyłącznie w przy­pad­ku, gdy anal­iza odby­wa się na bezpośred­nią prośbę sądu, a oso­by badane zna­j­du­ją się w trud­nej sytu­acji mate­ri­al­nej lub gdy dziecko, którego sprawa doty­czy prze­by­wa w ośrod­ku opiekuńczym. Kto pokry­wa kosz­ty tes­tu na ojcostwo »

Czy choro­by, zaży­wane leki, pale­nie papierosów lub wiek będą miały wpław na wynik bada­nia ojcostwa

NIE. Wszys­tkie wymienione wyżej czyn­ni­ki pozostaną bez wpły­wu na wynik anal­izy. Warto pamię­tać, że zna­j­du­jące się w komórkach ciała DNA jest takie samo przez całe życie. Ani prze­byte choro­by, ani leki czy wiek badanej oso­by nie będą w stanie go zmodyfikować.

Ile kosz­tu­je test na ojcostwo?

Cena tes­tu na ojcost­wo zależy od rodza­ju bada­nia, typu anal­i­zowanych próbek oraz licz­by osób biorą­cych w nim udzi­ał. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z cen­nikiem naszych badań. Cen­nik »

Czy Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Euro­gen obsługu­je klien­tów zagranicznych?

Oczy­wiś­cie! Odległość nie ma dla nas najm­niejszego znaczenia. Badanie za granicą »

Nieste­ty dom­nie­many ojciec dziec­ka nie żyje, czy w takiej sytu­acji ustal­e­nie bio­log­icznych więzi między nimi będzie możliwe?

TAK. Ist­nieje możli­wość ustal­e­nia ojcost­wa nawet gdy dom­nie­many ojciec już nie żyje. Służą do tego 3 metody: anal­iza chro­mo­so­mu Y, anal­iza mikrośladów (pochodzą­cych od dom­nie­manego ojca) oraz anal­iza statysty­cz­na. Test bez prób­ki od ojca »

.testojcostwa_bezplatna_wysylka_do_niemiec

Badanie ojcostwa na potrzeby sądu

.Jest to ten rodzaj tes­tu na ojcost­wo, który prowadzi się na potrze­by postępowa­nia sądowego. Dzię­ki for­mal­nej pro­ce­durze poboru próbek jego wynik może posłużyć jako pełnowartoś­ciowy dowód w spraw­ie, np. o ali­men­ty..

 Jak wyglą­da pro­ce­du­ra sądowego usta­la­nia ojcostwa?

Pro­ces, które­mu towarzyszy sądowe ustal­e­nie ojcost­wa jest bardziej sfor­mal­i­zowany, niż w przy­pad­ku tes­tu pry­wat­nego. Poboru wymazu z policz­ka dokonu­je pra­cown­ik medy­czny wskazany przez biegłego sądowego (lekarz lub diag­nos­ta lab­o­ra­to­ryjny) na miejs­cu w placów­ce. Osoba­mi biorą­cy­mi udzi­ał w bada­niu muszą być mat­ka, dziecko oraz przy­puszczal­ny bio­log­iczny ojciec. Ich tożsamość zosta­je pon­ad­to zwery­fikowana poprzez okazanie doku­men­tów, który­mi mogą być: dowód oso­bisty, pasz­port, pra­wo jazdy, nato­mi­ast w przy­pad­ku mało­let­niego dziec­ka skró­cony odpis aktu urodzenia. Do wyniku dołączana jest eksper­tyza spec­jal­isty. Test do celów sądowych »

 Czy chcąc zle­cić sądowy test na ojcost­wo potrze­bu­ję skierowa­nia z sądu?

NIE. Sądowy test ojcost­wa może zle­cić na włas­ną rękę również oso­ba pry­wat­na, nie jest do tego potrzeb­ne skierowanie z sądu. Jak zle­cić test »

Czy sąd otrzy­ma wynik bada­nia ojcostwa?

Prze­ważnie wynik tes­tu na ojcost­wo wysyłany jest na adres/y wskazany w doku­men­tach zlece­nia. W razie potrze­by może­my go jed­nak dostar­czyć do sądu, w którym prowad­zona jest rozprawa. 

Kto jest obec­ny pod­czas poboru wymazów do sądowego tes­tu na ojcostwo?

Pod­czas przy­go­towywa­nia wymazów do sądowego bada­nia ojcost­wa obec­ni są świad­kowie – diag­nos­ta lab­o­ra­to­ryjny bądź lekarz, wyz­naczeni przez biegłego sądowego.

Test na ojcostwo w czasie ciąży

Test na ojcost­wo w ciąży to całkowicie bez­piecz­na i bez­in­wazyj­na meto­da anal­izy gene­ty­cznej, która pozwala na ustal­e­nie ojcost­wa we wczes­nym okre­sie pre­na­tal­nym, a więc na dłu­go przed samym rozwiązaniem.

..eurogen_umow_sie_na_badanie_ojcostwa

Na czym pole­ga test na ojcost­wo w ciąży?

W teś­cie na ojcost­wo w ciąży anal­izu­je się obec­ne we krwi i osoczu ciężarnej kobi­ety wolne, poza­komórkowe DNA pło­du (cffD­NA), a następ­nie porównu­je z DNA pochodzą­cym od dom­nie­manego ojca. Wery­fikac­ja bio­log­icznego ojcost­wa może nastąpić również w trak­cie diag­nos­ty­cznych badań pre­na­tal­nych. W tym przy­pad­ku prób­ka pochodzi bezpośred­nio z otoczenia pło­du i będzie nią albo kil­ka ml płynu owod­niowego, albo frag­ment kos­mów­ki. Test na ojcost­wo w ciaży »

Jaki rodzaj próbek podle­ga analizie

W pre­na­tal­nym bada­niu ojcost­wa wyko­rzys­tu­je się niewielką próbkę krwi pobraną od mat­ki (będzie to ok. 10 ml.). Prób­ka krwi pobier­ana jest również od dom­nie­manego ojca. W bada­niu ojcost­wa wykony­wanym pod­czas badań diag­nos­ty­cznych, w zależnoś­ci od zas­tosowanej metody, próbką będzie albo kil­ka ml płynu owod­niowego, albo frag­ment kosmówki.

Kiedy moż­na przeprowadz­ić test na ojcost­wo w ciąży?

Krążące w krwioo­biegu mat­ki DNA zwięk­sza swo­ją obję­tość z każdym tygod­niem ciąży. Aby wynik anal­izy okazał w pełni wiary­god­ny, a poboru próbek nie trze­ba było pow­tarzać, badanie należy wykon­ać po osiąg­nię­ciu 10 tygod­nia ciąży – w tym cza­sie ilość płodowego DNA będzie już dostate­cznie duża.

W teś­cie DNA na ojcost­wo w ciąży liczy się data poczę­cia, jak ją określić?

Aby określić datę poczę­cia należy przede wszys­tkim ustal­ić 1 dzień ostat­niej men­stru­acji, gdyż zapłod­nie­nie nastąpiło najpewniej w ciągu następ­nych 2 tygod­ni. Przy­puszczal­ną datę poczę­cia moż­na również ustal­ić pod­czas bada­nia USG.

 Czy test na ojcost­wo w ciąży jest pewny?

TAK. Test na ojcost­wo real­i­zowany jeszcze przed poro­dem daje tak samo pewny i jed­noz­naczny rezul­tat jak ten wykony­wany dopiero po przyjś­ciu dziec­ka na świat. Bio­log­iczne ojcost­wo w sto­sunku ojciec – dziecko moż­na w tym przy­pad­ku potwierdz­ić na pon­ad 99,99% lub zaprzeczyć mu ze 100% pewnością.

Czy meto­da, którą wyko­rzys­tu­je się pod­czas tes­tu DNA na ojcost­wo w ciąży jest bez­piecz­na dla dziecka?

TAK. Próbkę do tes­tu DNA na ojcost­wo w ciąży stanowi kil­ka ml krwi. Cały pro­ces poboru mate­ri­ału jest więc iden­ty­czny do stan­dar­d­owej mor­fologii i nie stanowi żad­nego zagroże­nia zarówno dla przyszłej mamy, jak i rozwi­ja­jącego się pło­du. Niejed­nokrot­nie spotkaliśmy się już z sytu­acją kiedy kobi­ety straszono powikła­ni­a­mi związany­mi z przeprowadze­niem diag­nos­ty­cznych badań pre­na­tal­nych. Jest to zupełnie niepotrzeb­ne, gdyż praw­dopodobieńst­wo ewen­tu­al­nych niepraw­idłowoś­ci po wyko­nanym bada­niu wynosi zaled­wie 1%.


Zadzwoń terazZadzwoń teraz