Przeskocz do treści

Jak zabezpieczyć próbki przed wysłaniem do laboratorium

Pobranie wymazów policzkowych jest bard­zo proste. Z tego też wzglę­du znacz­na część klien­tów decy­du­je się sporządz­ić je samodziel­nie, w kom­for­towych dla siebie warunk­ach, czyli w zaciszu włas­nego mieszka­nia. Jest to dobry wybór zważy­wszy na fakt, że w więk­szoś­ci badań tego typu uczest­niczą dzieci, dla których wiz­y­ta w placów­ce może być negaty­wnym przeży­ciem. Samo pobranie wymazu nie stanowi zwyk­le więk­szego prob­le­mu. Klien­ci częs­to mają jed­nak wąt­pli­woś­ci co do sposobu ich zabez­piecza­nia i prze­chowywa­nia przed wysłaniem do laboratorium.

.

Jak prawidłowo pobrać wymaz?.

Do  przy­go­towa­nia wymazu służy spec­jal­ny zestaw pobran­iowy, zaw­ier­a­ją­cy wszys­tkie potrzeb­ne ele­men­ty, a w tym m. in. sterylne wymazów­ki. Wycią­ga­jąc je z opakowa­nia należy zachować dużą ostrożność, żeby nie dop­uś­cić do ich uszkodzenia lub zabrudzenia. Najlepiej zro­bić  to rękaw­iczkach dołąc­zonych do zestawu. Aby pobrać wymaz wystar­czy potrzeć wymazówką (co najm­niej 10 razy ruchem tam i z powrotem) o wewnętrzną stronę policz­ka. Czyn­ność tę należy wykon­ać na obu policzkach przy uży­ciu dwóch osob­nych wymazówek – doty­czy to wszys­t­kich uczest­ników testu.

Jak pobrać póbki

Po pobra­niu mate­ri­ału wymazów­ki należy ponown­ie umieś­cić w opakowa­niu, nałożyć kartonową osłonkę, a następ­nie dokład­nie opisać – imie­niem, nazwiskiem, datą urodzenia danej oso­by i datą pobra­nia mate­ri­ału. Zabez­piec­zone w ten sposób prób­ki należy prze­chowywać w tem­per­aturze poko­jowej z dala od wilgo­ci i promieni słonecznych, czyn­ni­ki te mogą bowiem doprowadz­ić do ich zapleśnienia lub degen­er­acji zna­j­du­jącego się w nich DNA. Lab­o­ra­to­ri­um nie wyz­nacza ter­minu, do którego prób­ki powin­ny zostać odesłane. Najlepiej zro­bić to jed­nak najpóźniej do kilku dni od pobrania.

A co z próbkami niestandardowymi?

blue baby's pacifier isolated on white backgroundPrób­ki nie­s­tandar­d­owe, zwane inaczej mikroślad­owy­mi to niewielkie iloś­ci mate­ri­ału bio­log­icznego należącego do danej oso­by. Zna­j­dować się on może na wielu przed­mio­tach, z który­mi oso­ba ta miała bezpośred­ni kon­takt, a więc na szc­zoteczce do zębów, maszynce do gole­nia, fil­trze od papierosa czy chus­teczce higien­icznej. Wynik bada­nia ojcost­wa opar­ty na mikrośladach będzie wiary­god­ny tylko wtedy, jeśli będziemy mieli 100% pewnoś­ci, że dostar­c­zone mate­ri­ały rzeczy­wiś­cie pochodzą od badanej osoby.

Test z mikrośladów

Właśnie dlat­ego tak ważne jest, aby nie zanieczyś­cić ich mate­ri­ałem gene­ty­cznym kogoś innego. Z tego wzglę­du prób­ki mikroślad­owe również najlepiej zbier­ać w jed­no­ra­zowych rękaw­iczkach, a potem umieś­cić w czys­tej, suchej kop­er­cie, plas­tikowym pojem­niczku (np. na mocz) lub suchym plas­tikowym woreczku. Mokre prób­ki (np. szc­zoteczkę do zębów) przed wysłaniem do lab­o­ra­to­ri­um trze­ba obow­iązkowo pozostaw­ić do wyschnięcia.

.


Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz