Przeskocz do treści

Dyskrecja

Depositphotos_44316151_originalMamy świado­mość, że niek­tórzy nasi Pac­jen­ci chcieli­by zachować wiedzę o real­i­zowanym badanu DNA tylko dla siebie. Zamaw­ia­jąc badanie u nas, masz możli­wość otrzy­ma­nia zestawu do pobra­nia próbek oraz wyniku w formie dyskret­nej — bez żad­nych oznaczeń lab­o­ra­to­ri­um, które mogły­by sug­erować, co zaw­iera przesył­ka. Przesyłkę może­my dostar­czyć również do wybranego punk­tu np. stacji paliw, czy paczko­matu. Dzię­ki wdrożonej poli­tyce ochrony danych osobowych, powierzane nam infor­ma­c­je są zabez­piec­zone przed dostaniem się w ręce osób niepowołanych. Ofer­u­je­my również opcję bada­nia anonimowego. 

Dyskretna przesyłka testu oraz wyniku

Zamaw­ia­jąc zestaw do pobra­nia próbek do tes­tu na ojcost­wo do celów pry­wat­nych w Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Euro­gen mogą Państ­wo wybrać nor­mal­ną lub dyskret­ną for­mę wysył­ki. Decy­du­jąc się na dru­gi z dostęp­nych wari­antów otrzy­mu­ją Państ­wo 100 % pewność, że na kop­er­cie nie zna­jdzie się logo, piecząt­ka, ani inne oznacze­nie, które mogło­by wskazy­wać skąd pochodzi przesył­ka. Aby sko­rzys­tać z opcji dyskret­nej wysył­ki zestawu wystar­czy poin­for­mować o tym kon­sul­tan­ta przyj­mu­jącego zgłosze­nie, bądź zaz­naczyć odpowied­nią opcję w for­mu­la­rzu zamówienia. Jeżeli życzą sobie Państ­wo otrzy­mać wynik w opcji dyskret­nej, wów­czas prosimy o zaz­nacze­nie takiej opcji w for­mu­la­rzu zlece­nia badania.

 Odbiór przesyłki w wybranej lokalizacji

Dla zachowa­nia maksy­mal­nej dyskrecji i Państ­wa wygody, ofer­u­je­my odbiór zestawu w paczko­ma­cie oraz na wybranych aptekach i stac­jach paliw — zapy­taj naszego kon­sul­tan­ta. NOWOŚĆ!

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe naszych klien­tów są ściśle chro­nione. Zle­ca­jąc test na ojcost­wo w Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Euro­gen nie muszą się Państ­wo martwić o swo­je dane osobowe. Gwaran­tu­je­my, że wszys­tkie udzielane nam infor­ma­c­je wyko­rzys­tu­je­my wyłącznie na potrze­by real­iza­cji bada­nia i podle­ga­ją one ścisłej ochronie. Czy­taj więcej »

 Anonimowy test ojcostwa

Wiemy, że dla wielu Klien­tów zachowanie anon­i­mowoś­ci i dyskrecji jest bard­zo ważne. Umożli­wiamy więc zlece­nie bada­nia anon­i­mowego — bez podawa­nia żad­nych danych osobowych osób, które biorą udzi­ał w bada­niu. Czy­taj więcej »


Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz