Przeskocz do treści

Badanie pokrewieństwa

Dzię­ki badan­iom gene­ty­cznym jesteśmy dziś w stanie dowiedzieć się czy oso­by, które teo­re­ty­cznie są ze sobą spokrewnione, rzeczy­wiś­cie łączą bio­log­iczne więzy. Nie ogranicza­ją się one wyłącznie do testów wyk­lucza­ją­cych lub potwierdza­ją­cych ojcost­wo. Za ich pomocą moż­na z powodze­niem określić pokrewieńst­wo między inny­mi członka­mi danej rodziny.

Badanie pokrewieństwa Gdańsk

Czy dziecko jest spokrewnione z rodz­iną ojca?

Zgłasza­jące się do nas oso­by chcą najczęś­ciej wiedzieć czy:

Wyni­ki takich badań okazu­ją się przy­datne w wielu życiowych sytu­ac­jach, mogą być np. wyko­rzys­tane jako dowód pod­czas toczącej się sprawy sądowej o spadek itp.

 

Jakie próbki można włączyć do badania?

Mate­ri­ał do bada­nia bio­log­icznego pokrewieńst­wa ma prze­ważnie postać wymazu z błony ślu­zowej policzka.

Niem­niej jed­nak test może opier­ać się także na anal­izie innych źródeł ludzkiego DNA, a będą nimi np.: szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia, niedopałek papierosa, guma do żucia, paznok­cie, włosy, chus­tecz­ka z wydzieliną z nosa, zużyte prez­er­waty­wy, podpaski/ tam­pony i wiele innych przed­miotów oso­bistych, należą­cych do danej oso­by. Czytaj więcej o próbkach niestandardowych »

Sposoby na ustalenie pokrewieństwa

eurogen2W bada­ni­ach DNA na pokrewieńst­wo wyko­rzys­tu­je się 3 metody. Dlaczego aż 3? Warto mieć świado­mość, że nie każdą relację da się sprawdz­ić tą samą tech­niką anal­izy gene­ty­cznej. To jaka zostanie ostate­cznie uży­ta, będzie w znacznej mierze zależało od płci uczest­ników tes­tu. Pokrewieńst­wo może­my zatem badać na następu­jące sposoby:

Poprzez analizę chromosomów płciowych

Chro­mo­so­mu Y: meto­da ta sprawdza się w sytu­acji, gdy chce­my ustal­ić ist­nie­nie bio­log­icznych więzi między osoba­mi w prostej linii męskiej. Jest to związane z fak­tem, że chro­mo­som ten wys­tępu­je tylko u mężczyzn i jest przekazy­wany kole­jnym pokole­niom w prak­ty­cznie iden­ty­cznej postaci. Przy uży­ciu anal­izy chro­mo­so­mu Y moż­na np. określić pokrewieńst­wo w linii ojciec – syn – dziadek.

Chro­mo­so­mu X: chro­mo­som ten jest dziedz­ic­zony przez potomst­wo po matce bez wzglę­du na płeć oraz przez cór­ki po ojcu. Bada­jąc chro­mo­som X da się sprawdz­ić czy dwie kobi­ety uznane za siostry oraz mające wspól­nego ojca (w założe­niu) mogą posi­adać również tę samą bio­log­iczną matkę..

Badanie mitochondrialnego DNA (mtDNA)

Wyko­rzys­tu­je się ją najczęś­ciej chcąc potwierdz­ić lub wyk­luczyć ist­nie­nie więzi bio­log­icznych między osoba­mi płci żeńskiej. Dzieje się tak dlat­ego, że ana­log­icznie do chro­mo­so­mu Y, mito­chon­dri­alne DNA przekazy­wane jest kole­jnym pokole­niom jedynie przez kobi­ety. Na pod­staw­ie anal­izy mtD­NA moż­na zatem ustal­ić pokrewieńst­wo między bab­cią a wnuczką, czy dwiema potenc­jal­ny­mi sios­tra­mi..

Analizę statystyczną

Uczest­nika­mi bada­nia opartego na tej metodzie mogą być wszyscy potenc­jal­nie spokrewnieni z daną osobą – bez wzglę­du na swo­ją płeć. Punk­tem wyjś­cia dla tego sposobu anal­izy DNA będzie najpierw ustal­e­nie pełnych pro­fili gene­ty­cznych konkret­nych osób. Dopiero w następ­nym etapie — pole­ga­ją­cym na przeprowadze­niu bard­zo dokład­nej anal­izy statysty­cznej — moż­na stwierdz­ić czy dane oso­by fak­ty­cznie są ze sobą spokrewnione. Choć w przy­pad­ku omaw­ianej tech­ni­ki płeć badanych nie ma znaczenia, to jed­nak ważne jest, aby przy­na­jm­niej jed­na oso­ba z biorą­cych udzi­ał w teś­cie była płci żeńskiej..


Zobacz też:

.
 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz