Przeskocz do treści

Porównanie testów na ojcostwo

Testy na ustal­e­nie ojcost­wa nieza­leżnie od tego czy wykonu­ją je Państ­wo na potrze­by pry­watne czy dla celów sądowych dają Państ­wu tak samo pewny i wiary­god­ny wynik. Dlaczego? Ponieważ przyj­mu­jąc prób­ki do bada­nia nie dzie­limy zle­ceń na pry­watne i sądowe a samą anal­izę gene­ty­czną prowadz­imy w taki sam sposób. W obu przy­pad­kach pobier­any jest także wymaz z wewnętrznej strony policz­ka od wszys­t­kich osób badanych.

testwciazy.

Różni­ca między tymi tes­ta­mi doty­czy pro­ce­dury pobra­nia próbek

Przy pry­wat­nych tes­tach na ustal­e­nie ojcost­wa mogą Państ­wo pobrać mate­ri­ał samodziel­nie w domu a samo badanie może opier­ać się o anal­izę wyłącznie mate­ri­ału od ojca i dziec­ka. Mat­ka dziec­ka w więk­szoś­ci zle­canych badań nie jest wyma­gana do uzyska­nia jed­noz­nacznego wyniku tes­tu. Z tego powodu, że mate­ri­ał do bada­nia pobier­any jest samodziel­nie przez Państ­wa, wynik tes­tu nie ma wartoś­ci dowodowej dla sądu. Niem­niej jed­nak bywa­ją sytu­acje, kiedy wynik pry­wat­nego tes­tu zostanie potrak­towany jako dowód wstępny.

Test pry­wat­ny

Z kolei w przy­pad­ku sądowych testów na ustal­e­nie ojcost­wa mate­ri­ał pobier­any jest już w placów­ce medy­cznej w obec­noś­ci świad­ków i za okazaniem doku­men­tów tożsamoś­ci. W cza­sie pobra­nia mate­ri­ału sporządzany jest pro­tokół sądowy stanow­ią­cy pod­stawę do opra­cow­a­nia przez biegłych sądowych eksper­tyzy. W przy­pad­ku badań sądowych udzi­ał w teś­cie musi wziąć również matka.

Test sądowy.


Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta
Badanie V Leiden, badanie protrombinybadanie MTHFRbadanie trombofilia

.

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz