Przeskocz do treści

O nas

Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Euro­gen spec­jal­izu­je się w pry­wat­nych i sądowych bada­ni­ach DNA na ojcost­wo oraz tes­tach pokrewieńst­wa. Jest obec­ne na pol­skim rynku od 2004 roku. Lab­o­ra­to­ri­um do tej pory wykon­ało pon­ad 8000 tysię­cy anal­iz. Z naszych usług korzys­ta­ją nie tylko oso­by pry­watne ale również pol­skie sądy, proku­ratu­ry, polic­ja oraz detek­ty­wi. Ofer­u­je­my Państ­wu pewny i wiary­god­ny test ojcost­wa wraz z jed­noczes­ną fachową i miłą obsługą naszych kon­sul­tan­tów. Jakość badań potwierd­zona jest liczny­mi cer­ty­fikata­mi jakości.

..

Dlaczego warto wybrać Centrum Badań Genetycznych Eurogen.

  • Możli­wość pobra­nia mate­ri­ału na miejs­cu w przy­chod­ni­ach w Gdańsku — w naszym punkcie odby­wa­ją się pobra­nia do pry­wat­nych jak i sądowych testów ojcost­wa. Czy­taj więcej »
  • Bada­nia DNA na ojcost­wo wykony­wane są w pol­skim lab­o­ra­to­ri­um stąd też otrzy­mu­ją Państ­wo wynik w języku pol­skim z pod­pisa­mi osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych test.
  • Na wynik bada­nia oczeku­ją Państ­wo od 5–7 dni roboczych
  • Zle­ca­jąc pry­wat­ny test na ojcost­wo otrzy­mu­ją Państ­wo tak samo pewny i wiary­god­ny wynik jak w przy­pad­ku badań zle­canych przez sądy
  • Testy uzyskały cer­ty­fikaty jakoś­ci potwierdza­jące wiary­god­ność wynikuCzy­taj więcej »
  • Współpracu­je­my z apteka­mi z Gdańs­ka i okolic gdzie mogą Państ­wo zakupić nasz zestaw do samodziel­nego pobra­nia wymazu z wewnętrznej strony policz­ka. Czy­taj więcej »
  • Ist­nieje również możli­wość zor­ga­ni­zowa­nia pobra­nia w innej placów­ce medy­cznej .

Jesteśmy bard­zo zad­owoleni z współpra­cy z Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Euro­Gen. Towar zawsze dociera na czas. Zain­tere­sowanie ze strony Euro­Gen jest dodatkowym atutem. Apte­ka Gem­i­ni, Gdańsk

Scientist with DNA copying, Real-time PCR cycler, wide.


Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz