Przeskocz do treści

Badania genetyczne: DNA Detektyw

Bada­nia DNA pozwala­ją jed­noz­nacznie wskazać osobę, od której pochodzi dana prób­ka. Są stosowane przez policję, proku­raturę i detek­ty­wów m.in. przy iden­ty­fikacji osób pode­jrzanych. Badanie DNA Detek­tyw może mieć zas­tosowanie w związku z:

Badania DNA z włosa i innych mikrośladów

DNA pozostaw­iamy każdego dnia na różnych przed­mio­tach, takich jak szc­zotecz­ka do zębów, niedopałek papierosa, sztućce, szk­lan­ka, chus­tecz­ka z katarem, włosy z cebulka­mi i wielu innych. Są to tzw. mikrośla­dy. Z prób­ki mikroślad­owej moż­na wyi­zolować, a następ­nie zbadać DNA i ustal­ić od kogo ona pochodzi. Czy­taj więcej o mikrośladach »

Jak zebrać i zabezpieczyć próbki?

Przed zebraniem mikrośladów najlepiej jest założyć jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki. Jeśli prób­ki są mokre (np. chus­tecz­ka z katarem), należy je pozostaw­ić do wyschnię­cia. Prób­ki moż­na zabez­pieczyć w czys­tej kop­er­cie lub pojem­niku na mocz (dostęp­nym w aptece). Przed wysłaniem do lab­o­ra­to­ri­um kop­ertę należy opisać, a prób­ki powin­ny być prze­chowywane w suchym i zacienionym miejs­cu. Najlepiej wysłać je do kilku dni po pobraniu.

Na czym polega badanie DNA

Na pod­staw­ie anal­izy DNA uzysku­je się pro­fil gene­ty­czny danej oso­by. Pro­fil gene­ty­czny jest unikalny dla każdego człowieka (wyjątkiem są bliźnię­ta jed­no­ja­jowe) i przez to nazy­wany jest “gene­ty­cznym odciskiem pal­ca”. Porównu­jąc pro­file genene­ty­czne uzyskane z dwóch próbek moż­na określić, czy należą one do jed­nej i tej samej oso­by.  Czy­taj więcej o metodzie badania »

Jeśli jesteś zain­tere­sowany badaniem DNA Detek­tyw skon­tak­tuj się z nami! Zadz­woń: tel. 881 378 486

Nietypowe przypadki jakie badaliśmy

Badanie DNA moż­na wykon­ać z bard­zo różnych próbek. Jed­ną z najbardziej niety­powych, jaką otrzy­mało ostat­nio lab­o­ra­to­rium był balon! Anal­iza gene­ty­czna poz­woliła na uzyskanie pro­filu gene­ty­cznego badanej oso­by, a przez to udało się jed­noz­nacznie ustal­ić sporne ojcost­wo. Jak to możli­we? Czy­taj dalej »

ZobaczDetek­tyw


Przeczytaj: 

 

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz