Przeskocz do treści

Test bez próbki od ojca

Ojcost­wo moż­na zbadać również bez włącze­nie do bada­nia mate­ri­ału od dom­nie­manego  ojca np. po jego śmier­ci. Wynik takiego bada­nia jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcost­wo. Możli­we jest to dzię­ki zas­tosowa­niu jed­nego z następu­ją­cych rozwiązań:

Analiza chromosomu Y

Jeśli badamy dwóch mężczyzn potenc­jal­nie spokrewnionych w linii męskiej (np.: dwóch braci, wuj­ka- bratan­ka, dzi­ad­ka- wnu­ka), to anal­izie pod­da­je­my wów­czas wyłącznie chro­mo­som Y.

Test na ojcostwo po śmierciChro­mo­som Y przekazy­wany jest wyłącznie w linii męskiej z ojca na syna. W związku z tym, że chro­mo­som Y bard­zo wol­no ule­ga zmi­anom jest ide­al­nym narzędziem do bada­nia pokrewieńst­wa. Zakła­da się, że oso­by spokrewnione w prostej linii męskiej posi­ada­ją taki sam pro­fil chro­mo­so­mu Y. Meto­da ta jest bard­zo czuła i daje Państ­wu jed­noz­naczny oraz pewny wynik. Jedyny wyjątek stanow­ią przy­pad­ki gdzie 2 potenc­jal­nych ojców jest ze sobą spokrewnionych. Wtedy nie wykonu­je się tego bada­nia..

Wykorzystanie do badania próbek należących do domniemanego ojca

Jeśli posi­ada­cie Państ­wo prób­ki, które potenc­jal­nie mogą zaw­ier­ać DNA pochodzące od dom­nie­manego ojca takie jak: włosy z cebulka­mi, plamy krwi, plamy nasienia, szc­zoteczkę do zębów, chus­teczkę do nosa lub maszynkę do gole­nia, to badanie ojcost­wa  może zostać przeprowad­zone na tej pod­staw­ie. W lab­o­ra­to­ri­um takie mate­ri­ały określane są mianem mikrośladów. Test na ojcostwo po śmierci

Bada­nia ojcost­wa wykony­wane na pod­staw­ie tychże próbek dają Państ­wu tak samo pewny i czuły wynik, jak w przy­pad­ku badań stan­dar­d­owo wykony­wanych na pod­staw­ie wymazu z wewnętrznej strony policz­ka. Jedy­na różni­ca pole­ga na tym, że bada­nia ojcost­wa wykony­wane na pod­staw­ie mikrośladów wyma­ga­ją znacznie więk­szego nakładu odczyn­ników stąd cena tes­tu jest wtedy nieco wyższa. Bada­nia ojcost­wa przeprowadzane na pod­staw­ie mate­ri­ałów mikroślad­owych wykony­wany są nierzad­ko w sytu­ac­jach kiedy dom­nie­many ojciec nie żyje. Czy­taj więcej »

Włącznie do badania najbliższych członków rodziny domniemanego ojca

Test na ojcostwo po śmierciJeśli nie posi­ada­ją Państ­wo mikrośladów należą­cych do dom­nie­manego ojca a dziecko jest  płci żeńskiej, wów­czas do bada­nia pokrewieńst­wa moż­na włączyć najbliższych krewnych ojca takich jak: mat­ka, rodzeńst­wo oraz ewen­tu­al­nych potomków ojca. W takich przy­pad­kach badanie pokrewieńst­wa skła­da się z dwóch etapów: anal­izy gene­ty­cznej, której celem jest uzyskanie pro­filów DNA badanych osób oraz anal­izy statysty­cznej, która pozwala na uzyska­niu infor­ma­cji na tem­at praw­dopodobieńst­wa pokrewieńst­wa między badany­mi osobami.


Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz