Przeskocz do treści

Test z próbek niestandardowych

Stan­dar­d­owo testy na ustal­e­nie ojcost­wa wykony­wane są na pod­staw­ie wymazu z wewnętrznej strony policz­ka, pobranego od każdej z badanych osób. W sytu­acji kiedy z różnych przy­czyn nie są Państ­wo w stanie pobrać takiego mate­ri­ału od wszys­t­kich osób badanych, wów­czas w bada­niu mogą Państ­wo wyko­rzys­tać inne, nie­s­tandar­d­owe prób­ki nazy­wane przez nas mikroślada­mi..

 Testy na ustalenie ojcostwa można wykonać z takich próbek jak:

Close-up of a cute little girl suffering from cold

  • włosy z cebulkami,
  • plamy krwi,
  • chus­tecz­ka do nosa z wydzieliną z nosa,
  • plamy nasienia,
  • szc­zotecz­ka do zębów,
  • paty­cz­ki do czyszczenia uszu z woskowiną,
  • maszyn­ka do gole­nia i wiele innych.

W wyżej wymienionych próbkach zna­j­du­je się iden­ty­czne DNA takie jak w wymazie z policz­ka lub krwi, dlat­ego wiary­god­ność tes­tu wyko­nanego na pod­staw­ie mikrośladów jest taka sama jak w przy­pad­ku stan­dar­d­owych próbek. Czy­taj więcej o teś­cie z próbek nietypowych »

Mate­ri­ały mikroślad­owe to prób­ki, które z zasady są niesterylne dlat­ego też DNA w nich zawarte może być zanieczyszc­zone stąd też może zaist­nieć konieczność dosła­nia do lab­o­ra­to­ri­um dodatkowych mate­ri­ałów od danej oso­by. Testy na ustal­e­nie ojcost­wa na pod­staw­ie próbek mikroślad­owych są nieco droższe od badań stan­dar­d­owych gdyż wiążą się z nieco więk­szym nakła­dem odczyn­ników. Jeśli mają Państ­wo dodatkowe pyta­nia związane wyborem mate­ri­ału mikroślad­owych zaprasza­my Państ­wa do kon­tak­tu z naszy­mi konsultantami.


Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zaprasza­my do kontaktu!


Zadzwoń terazZadzwoń teraz