Przeskocz do treści

Badanie macierzyństwa

Depositphotos_21224329_originalKwes­t­ionowanie macierzyńst­wo bywa dla wielu kobi­et bard­zo stre­su­jące. I choć do takich sytu­acji dochodzi na szczęś­cie sto­sunkowo rzad­ko, to jed­nak mają one miejsce. Najlep­szym i najpewniejszym sposobem na pozby­cie się wszel­kich wąt­pli­woś­ci jest wyko­nanie tes­tu DNA w kierunku bio­log­icznego macierzyńst­wa. 

Genetyczny test na macierzyństwo zleca się w najczęściej gdy:

  • rodz­i­na pode­jrze­wa, że dziecko mogło zostać przez pomyłkę pod­mienione przez per­son­el szpitala,
  • do poczę­cia dziec­ka doszło przy pomo­cy metody in vit­ro i mat­ka chce potwierdzenia, że wszczepi­ony jej embri­on jest właściwy,
  • adop­towane dziecko i bio­log­icz­na mat­ka spo­tyka­ją się po lat­ach i prag­ną otrzy­mać namacal­ny dowód na łączące ich więzy rodzinne.

Na czym polega test macierzyństwa?

Pro­ce­du­ra ustal­e­nia bio­log­icznego macierzyńst­wa wyglą­da niemal iden­ty­cznie jak badanie ojcost­wa, z tą różnicą, że w teś­cie na macierzyńst­wo określamy czy ist­nieje pokrewieńst­wo w sto­sunku mat­ka – dziecko, nie zaś jak to bywa w więk­szoś­ci przy­pad­ków ojciec – dziecko.

Wszys­tko odby­wa się w ana­log­iczny sposób do tes­tu na ojcost­wo. Otrzy­mane w wyniku wnikli­wej anal­izy pro­file gene­ty­czne są porówny­wane z punk­tu widzenia ich zbieżnoś­ci ze sobą. Próbkę do tes­tu macierzyńst­wa stanowi najczęś­ciej wymaz z policz­ka, który moż­na przy­go­tować we włas­nym zakre­sie, zamaw­ia­jąc do tego celu pro­fesjon­al­ny zestaw testowy.

Badanie DNA prowadzi do potwierdzenia macierzyńst­wa z praw­dopodobieńst­wem się­ga­ją­cym powyżej 99,99% lub 100% wyk­lucze­nie badanej kobi­ety jako bio­log­icznej mat­ki dziec­ka. Wynik bada­nia otrzy­mu­ją Państ­wo już po 6–7 dni­ach roboczych.

Badanie krok po kroku

Ustalenie macierzyństwa na drodze sądowej

Badanie macierzyńst­wa może mieć również bardziej sfor­mal­i­zowany charak­ter, czyli odby­wać się zgod­nie z sądową pro­ce­durą. Rezul­tat takiego tes­tu moż­na w razie potrze­by przed­staw­ić jako dowód w toczą­cym się postępowa­niu sądowym. Real­iza­c­ja bada­nia sądowego wymaga:

  • Wery­fikacji tożsamoś­ci osób badanych – w tym celu prosimy o okazanie aktu­al­nych doku­men­tów, które mogły­by potwierdz­ić Państ­wa tożsamość: np. dowodu oso­bis­tego, prawa jazdy, pasz­por­tu, a w przy­pad­ku dziec­ka odpisu aktu urodzenia.
  • Poboru próbek w placów­ce – mate­ri­ałów do sądowego tes­tu na macierzyńst­wo nie moż­na pobrać samodziel­nie. Wymazy pozysku­je oso­ba posi­ada­ją odpowied­nie uprawnienia (lekarz lub diag­nos­ta), a cała pro­ce­du­ra ma miejsce w placów­ce medycznej.

Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz