Przeskocz do treści

Badanie krok po kroku

Prób­ki do tes­tu ojcost­wa możesz z powodze­niem pobrać samodziel­nie w domu. Poniżej pokazu­je­my krok po kroku jak zro­bić  test ojcost­wa. Jeżeli masz pyta­nia, zachę­camy do kon­tak­tu z nami.

.Testy na ojcostwo

Domowy test na ojcostwo w 3 krokach:

  1. Zamów test na ojcostwo

  2. Pobierz próbki i wyślij do laboratorium

  3. Odbierz wynik


Domowy zestaw do testu ojcostwa1.  Zamów badanie z domowym zestawem do pobrania próbek

Zestaw możesz zamówić tele­fon­icznie, mailowo oraz za pośred­nictwem naszej strony inter­ne­towej — przez czat i przez for­mu­la­rz zamówienia. Zestaw wysyłamy zgod­nie z Twoim życze­niem: kuri­erem, pocztą a także do paczko­matu a nawet na wybrane stac­je ben­zynowe. Przesyłkę może­my nadać w formie dyskret­nej (bez żad­nych oznaczeń lab­o­ra­to­ri­um). Zestaw dostęp­ny jest również w wybranych aptekach i w przy­chod­ni­ach.
.

 


Pobranie próbek do testu ojcostwa2. Pobierz próbki i odeślij do laboratorium

Przy­go­tuj się — nie jedz, nie pal papierosów i nie żuj gumy 2 godziny wcześniej. Pobranie wymazów z policz­ka jest łatwe, szy­bkie i zupełnie bezbolesne. W tym celu pociera się 10 razy wewnętrz­na stronę policz­ka wymazówką — paty­czkiem zakońc­zonym baweł­ni­aną główką — zajmie Ci to do 20 sekund dla jed­nej oso­by. Wymazy od dziec­ka moż­na pobrać już w drugiej dobie życia. W zestaw­ie zawarta jest instrukc­ja jak pobrać prób­ki. Zobacz jak pobrać próbki »

kopertaPrób­ki moż­na odesłać pocztą w kop­er­cie zwrot­nej dołąc­zonej do zestawu. Kop­er­ta jest już zaadresowana a przesył­ka opła­cona. Możesz również zamówić kuri­era po odbiór próbek. Razem z próbka­mi odeślij wypełniony for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia. Wymazy z policz­ka dobrze zachowu­ją właś­ci­woś­ci DNA i nawet kilkud­niowy trans­port (np. z zagrani­cy) zwyk­le nie wpły­wa na ich jakość. Zobacz jak prze­chowywać próbki »


3.  Odbierz wynik testu ojcostwa

Wynik dostar­czymy w wybrany przez Ciebie sposób —  tele­fon­icznie, mailowo i pocztą (również w dyskret­nej kop­er­cie). Wynik jed­noz­nacznie określi bio­log­iczne ojcost­wo danego mężczyzny — potwierdzi je lub wyk­luczy z całkow­itą pewnoś­cią. Przeczy­taj co oznacza wynik tes­tu ojcostwa »

.kup-domowy-zestaw_31..


Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz