Przeskocz do treści

Jakie próbki DNA przebadać

Testy DNA pewnie i jed­noz­nacznie usta­la­ją bio­log­iczne ojcost­wo nieza­leżnie od rodza­ju prób­ki — czy są to wymazy z policz­ka, czy mikrośla­dy. To jakie prób­ki będą użyte w bada­niu zależy tak naprawdę od możli­woś­ci ich pobra­nia. Prób­ki do tes­tu DNA moż­na pobrać w przy­chod­ni lub samodziel­nie za pomocą domowego zestawu.

Pac­jen­ci Euro­Gen są obję­ci bezpłat­nym ubez­piecze­niem próbek. Jeśli pier­wsza anal­iza nie poz­woli na wydanie wyniku (prób­ki będą nieod­powied­niej jakoś­ci), dru­ga anal­iza jest bezpłatna.

Wymazy z policzka

Wymazy z policzka w testach DNAWymaz z wewnętrznej strony policz­ka jest trak­towany przez nas jako mate­ri­ał stan­dar­d­owy. I taki mate­ri­ał pobier­any jest w przy­pad­ku testów pry­wat­nych jak i do sądu. Wymazy z wewnętrznej strony policz­ka w bada­ni­ach ojcost­wa mają dużo zalet: pobiera się je łat­wo i szy­bko, dobrze zachowu­ją właś­ci­woś­ci DNA i moż­na je dostar­czyć do lab­o­ra­to­ri­um nawet kil­ka dni po pobraniu.

Przeczy­taj więcej o wymazach z policz­ka w tes­tach ojcostwa »

Mikroślady: włosy z cebulkami, szczoteczki do zębów, plamy krwi i inne

Test na ojcostwo z włosówSą to różne przed­mio­ty, które zaw­ier­a­ją DNA badanej oso­by, m.in.: włosy z cebulka­mi, chus­tecz­ki do nosa z wydzieliną z nosa, plamy krwi, plamy nasienia i śluzu, obcięte paznok­cie, szc­zotecz­ki do zębów, maszyn­ka do gole­nia, gryzak dziecię­cy, paty­cz­ki do czyszczenia uszu, sztućce, szk­lan­ki, butel­ki, pusz­ki po napo­ju i wiele innych. Jeśli masz inne prób­ki, skon­tak­tuj się z nami. Mikrośla­dy moż­na wyko­rzys­tać w bada­niu ojcost­wa np. gdy potenc­jal­ny ojciec nie żyje.

eurogen2Badanie z mikrośladów jest badaniem anon­i­mowym (bez danych osób badanych). W mikrośladach zna­j­du­je się takie same DNA jak w wymazie z wewnętrznej strony policz­ka stąd też czułość i pewność bada­nia jest iden­ty­cz­na.

Przeczy­taj więcej o bada­niu ojcost­wa z mikrośladów ».
.
.


Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz