Przeskocz do treści

Zestaw do pobrania próbek

Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek zaw­iera wszys­tkie ele­men­ty potrzeb­ne do pobra­nia wymazów do bada­nia DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa. Zestaw możesz zamówić za pośred­nictwem naszej strony inter­ne­towej lub tele­fon­icznie i mailowo. Jest dostęp­ny także w wybranych aptekach i w placów­ce medy­cznej. Może­my go dostar­czyć na dowolne wskazany adres, również do paczko­matu i na stację benzynową!

  • Zestaw zachowu­je ważność przez 2 lata
  • Zestaw możesz zwró­cić w ciągu 14 dni
  • Cena zestawu nie jest opłatą dodatkową, płacąc za zestaw płacisz pier­wszą część za badanie
  • Zestawy wysyłamy również za granicę 

Zamów

.zestaw_strzałki..

.

IMG_4338 Instrukcja

Zaw­iera wszys­tkie niezbędne infor­ma­c­je — jak się przy­go­tować do pobra­nia wymazów i jak pobrać je krok po kroku. Przeczy­taj uważnie instrukcję przed przys­tąpi­e­niem do pobiera­nia próbek. Skon­tak­tuj się z nami jeśli masz dodatkowe pytania.

Przeczy­ta­ju też: Jak wyglą­da badanie krok po kroku

 

IMG_552311 Rękawiczki

 

W cza­sie pobiera­nia próbek należy mieć cały czas założone rękaw­icz­ki. Chronią one prób­ki przed ewen­tu­al­ny­mi zanieczyszczeniami.

Przeczy­taj też: Jak praw­idłowo pobrać prób­ki.

.

IMG_5555 Wymazówki

W zestaw­ie są kom­ple­ty wymazówek wymazówek w odd­ziel­nych papierowych opakowa­ni­ach. Jeden kom­plet dwóch wymazówek przez­nac­zony jest dla jed­nej badanej oso­by. Wymazów­ki przy­pom­i­na­ją długie paty­cz­ki i mają baweł­ni­aną główkę, na którą pobiera się wymazy z policz­ka. Wymazów­ki należy trzy­mać za dłuższy koniec, nigdy za baweł­ni­aną końcówkę!

Przeczy­taj też: Jak zabez­pieczyć próbki

.

formularz zamówienia badania ojcostwa Formularz zlecenia badania

Jego wypełnie­nie i dołącze­nie do próbek jest konieczne abyśmy mogli rozpoczać anal­izę próbek. W for­mu­la­rzu należy wskazać osobę zle­ca­jącą badanie oraz oso­by badanie, a także dane kon­tak­towe umożli­wia­jące przekazanie infor­ma­cji o wyniku. Jeżeli chcesz zro­bić badanie anon­i­mowe, wypełnij for­mu­la­rz bada­nia anonimowego.

Przeczy­taj też: Na czym pole­ga anon­i­mowe badanie ojcostwa

.

koperta zwrotna Koperta zwrotna

 

Należy do niej włożyć pobrane prób­ki oraz wypełniony for­mu­la­rz zlece­nia i odesłać do nas.  Kop­er­ta jest już zaadresowana, a przesył­ka opłacona.

Przeczy­taj też: Trans­port i prze­chowywanie próbek

.

Blankiet do przelewu

Są na nim nadrukowane dane do przelewu opłaty za badanie. Przeczy­taj też: Jak opłacić badanie.

.kup_w_aptece_zestaw_do_testu_na_ojcostwo2

Pobranie próbek jest proste, szy­bkie i niein­wazyjne. Z powodze­niem moż­na pobrać prób­ki samodziel­nie w warunk­ach domowych, za pomocą wyżej opisanego zestawu. Jeśli jed­nak wolą Pańśt­wo powierzyć pobranie próbek wyk­wal­i­fikowane­mu per­son­elowi medy­czne­mu, również ofer­u­je­my taką możli­wość. Zaprasza­my do kon­tak­tu, aby umówić się na wiz­ytę w placów­ce medy­cznej. Badanie w placówce »


Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

.


Zadzwoń terazZadzwoń teraz