Przeskocz do treści

Test ojcostwa w Gdańsku

 

Prób­ki do tes­tu na ojcost­wo możesz pobrać w przy­chod­ni w Gdańsku lub samodziel­nie za pomocą wysyłkowego zestawu. Takie badanie możesz zro­bić również anon­i­mowo — bez danych osób badanych. Do tes­tu DNA wystar­czy pobrać wymazy z policz­ka lub inne prób­ki takie jak włosy, plamy krwi, szc­zotecz­ki do zębów, niedopałek papierosa, gryzak dziecię­cy i wiele innych.

881 378 486

Zadz­woń do nas, żeby umówić się na badanie

  Adresy przychodni 

Kliknij tutaj, aby sprawdz­ić adresy

.Test na ojcostwo Gdańsk

Test DNA na ojcostwo — zawsze pewny wynik

certyfikaty1

Gwaran­tu­je­my pewny wynik — lab­o­ra­to­ri­um wykon­ało pon­ad 15 000 anal­iz, a jakość została potwierd­zona cer­ty­fikata­mi. Doświad­c­zona kadra, nowoczes­ny sprzęt i wysok­iej jakoś­ci odczyn­ni­ki pozwala­ją na zachowanie najwyższych stan­dard­ów anal­iz. Zau­fały nam sądy, proku­ratu­ra i eksper­ci, z który­mi współpracu­je­my. Zle­ca­jąc badanie u nas, otrzy­masz pro­file gene­ty­czne na rezulta­cie, które są potwierdze­niem rzetel­nie wyko­nanej analizy.

 Zobacz jak wyglą­da wynik tes­tu na ojcostwo

Do testu na ojcostwo można pobrać różne próbki

eurogen2Test DNA na ojcost­wo daje wiary­god­ny wynik z każdej prób­ki. Mogą to być wymazy z policz­ka oraz włosy, szc­zotecz­ka do zębów, plamy krwi, maszyn­ka do gole­nia, niedopałek papierosa, gryzak dziecię­cy, chus­tecz­ka z katarem i wiele innych. Czy­taj więcej o próbkach mikrośladowych… 

Gwaran­tu­je­my ubez­piecze­nie próbek. Jeśli konieczne będzie ponowne pobranie  anal­iza drugiej prób­ki jest bezpłatna.

Pobierz próbki samodzielnie w domu — wygodnie i dyskretnie

W domu z powodze­niem pobierzesz prób­ki do bada­nia za pomocą naszego wysyłkowego zestawu. Prób­ki możesz następ­nie odesłać do nas pocztą lub przynieść do przy­chod­ni w Gdańsku. Zestaw możesz kupić w przy­chod­ni, w wybranych aptekach, przez naszą stronę inter­ne­tową lub kon­tak­tu­jąc się z nami

Zobacz jak wyglą­da domowy zestaw do tes­tu ojcostwa

.Test na ojcostwo Niemcy

Wynik w 48h. Zadz­woń do nas i dowiedz się więcej o Bada­niu Express


Zobacz też:

Badanie ojcostwa GdańskTesty na ojcostwo GdyniaBadanie ojcostwa SopotBadania DNA na ojcostwo Rumia, Badanie DNA na ojcostwo Reda, Test na ustalenie ojcostwa Pruszcz Gdański, Testy na ojcostwo Wejherowo, Ustalenie ojcostwa Starogard GdańskiGenetyczne badanie ojcostwa Tczew

Zadzwoń terazZadzwoń teraz