Przeskocz do treści

Czy testy DNA na ojcostwo dają pewny wynik?

testy DNA na ojcostwo GdańskZde­cy­dowanie tak.  Bada­nia DNA są najbardziej czułą metodą ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa. W wyniku bada­nia uzysku­je się wynik, który jed­noz­nacznie potwierdza albo wyk­lucza bio­log­iczne ojcost­wo. Wynik testów DNA na ojcost­wo jest wiary­god­ny i nie pozostaw­ia żad­nych wąt­pli­woś­ci. To dlat­ego test na ojcost­wo jest uznawany przez sądy. Co więcej, wynik badań DNA, które ofer­u­je­my jest 1000 razy bardziej dokład­ny!  Wyni­ka to z anal­izy aż 24 mark­erów DNA w porów­na­niu do anal­izy stan­dar­d­owego zestawu mark­erów. .

Wynik w 48h! Zadz­woń 881 378 486i zapy­taj o badanie express

Na czym polega badanie DNA w kierunku ustalenia ojcostwa

Przy tes­tach DNA na ojcost­wo bierze się pod uwagę fakt, iż dziecko dziedz­iczy po połowie mate­ri­ału gene­ty­cznego od ojca  i od mat­ki. W cza­sie testów DNA badamy określone frag­men­ty na DNA, które dostar­cza­ją infor­ma­cji na tem­at pokrewieństwa.

W wyniku bada­nia uzyski­wany jest pro­fil DNA danej oso­by. Pro­fil gene­ty­czny przed­staw­iany jest jako wykaz określonej mark­erów (miejsc na DNA) gdzie przy każdym mark­erze przy­porząd­kowane są 2 licz­by. Licz­by te wynika­ją ze stosowanej metody mul­ti­plex STR, w cza­sie której badamy iloś­ci powtórzeń takich spec­jal­nych moty­wów nuk­leo­ty­dowych. Stąd te licz­by. A to, że przy danym mark­erze zna­j­du­ją się 2 licz­by wyni­ka z fak­tu, że połowa mate­ri­ału pochodzi od mat­ki a dru­ga od ojca (inny­mi słowy: jed­na „licz­ba” jest od mat­ki dru­ga od ojca).

 Mając do dys­pozy­cji pro­file gene­ty­czne ojca i dziec­ka porównu­je­my, czy połowa pro­filu DNA dziec­ka jest zgod­na z połową pro­filu DNA ojca (czy ojciec i dziecko w każdym z badanych mark­erów mają po jed­nej wspól­nej liczbie).

Kliknij tutaj, żeby przeczy­tać więcej o metodzie badania »

Dlaczego można nam zaufać?

Może­my zag­waran­tować pewny wynik tes­tu ojcost­wa. Lab­o­ra­to­ri­um wykonu­je anal­izy gene­ty­czne od wielu lat i posi­a­da liczne cer­ty­fikaty jakoś­ci. Zau­fały nam nie tylko oso­by pry­watne ale też pol­skie sądy, proku­ratu­ra i policja.

Dowiedz się więcej o nas »

.Happy young family walking on the beach at sunset. Happy Family Lifestyle


Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz