Przeskocz do treści

Doświadczenie

Lab­o­ra­to­ri­um wykon­ało pon­ad 8000 anal­iz od 2004 roku.

Jakość badań

Gwaranc­ja pewnego wyniku potwierd­zona certyfikatami.

Bezpieczeństwo

Ochrona danych osobowych. Anon­i­mowe testy na ojcostwo.

Umów wizytę tel. (58) 766 40 76 i przyjdź do nas w tym samym dniu!

Test na ojcostwo — wypełnij formularz i prześlij go z dowolną próbką

Tagi:

Nie ma już koniecznoś­ci zamaw­ia­nia zestawu do pobiera­nia próbek. Jeśli chcesz wykon­ać pewny test na ojcost­wo, wystar­czy pobrać i uzu­pełnić dostęp­ny na stron­ie inter­ne­towej for­mu­la­rz, a następ­nie wydrukować go i pod­pisać. Wraz z nim do lab­o­ra­to­ri­um prześlij dowolne prób­ki – Two­je oraz dziec­ka. Test na ojcost­wo – badanie na pod­staw­ie każdej prób­ki Wystar­czy, że na

Czytaj więcej

Czy dwie siostry pochodzą od tego samego ojca

Tagi:

Gdy ojciec nie żyje, ustal­e­nie czy dwie kobi­ety są jego córka­mi nie jest takie oczy­wiste. Przed podob­nym prob­le­mem sta­je wiele pol­s­kich rodzin, np. w momen­cie podzi­ału spad­ku po zmarłym. Czy da się go w jak­iś sposób rozwiązać? Oczy­wiś­cie! Obec­nie dostęp­ne są już metody anal­izy DNA, które potrafią potwierdz­ić pokrewieńst­wo między dwiema przy­puszczal­ny­mi sios­tra­mi, nawet bez

Czytaj więcej

Czy to rzeczywiście dziecko mojego syna?

Tagi:

Potrze­bu­je­cie Państ­wo dowodu, że dziecko, które zostaw­ił Państ­wu syn jest spokrewnione z resztą rodziny ojca? Wyda­je Wam się, że ustal­e­nie takiego pokrewieńst­wa jest niemożli­we, sko­ro nie macie dostępu do prób­ki od bio­log­icznego ojca dziec­ka. Nic bardziej myl­nego! Bada­nia DNA pozwala­ją określić różne stop­nie pokrewieńst­wa, również to między dzieck­iem, a rodz­iną jego ojca. Wynik bada­nia jest

Czytaj więcej

Nie wiesz czy synowie mają tego samego ojca?

Tagi:

Jako dorosły mężczyz­na szukasz potwierdzenia, że twój brat jest twoim bio­log­icznym bratem? A może jesteś matką dwóch synów i nie wiesz czy mają oni wspól­nego ojca? Powyższe sytu­acje moż­na bard­zo łat­wo rozwiązać przy pomo­cy szy­bkiego tes­tu na pokrewieńst­wo. . Kiedy dys­ponu­je­my próbka­mi od dwóch potenc­jal­nych braci  Z taką sytu­acją się spotkaliśmy: Jeden z dwóch synów

Czytaj więcej

Ekspresowy wynik — test na ojcostwo w 48 h

Tagi:

Odpowiedź o bio­log­iczne ojcost­wo moż­na poz­nać już w…48 godzin! Badanie Express jest najlep­szym rozwiązaniem jeśli zależy Ci na bard­zo szy­bkim i pewnym ustal­e­niu ojcost­wa.  Jak zro­bić szy­b­ki test na ojcost­wo Prób­ki do tes­tu na ojcost­wo możesz pobrać w przy­chod­ni w Gdańsku lub samodziel­nie za pomocą wysyłkowego zestawu. Nasze zestawy dostęp­ne są również na miejs­cu w przychodni

Czytaj więcej

Test na ojcostwo w Niemczech

Tagi:

Sko­ro zde­cy­dowałeś się odwiedz­ić naszą stronę, oznacza to, że zależy Ci na pewnym bada­niu DNA. My może­my zag­waran­tować pewny i wiary­god­ny wynik tes­tu ojcost­wa. Potwierdza­ją to liczne cer­ty­fikaty jakoś­ci badań, w tym GEDNAP 48 i 49 wydany przez Niemieck­ie Sto­warzysze­nie gene­ty­ki Sądowej oraz Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics. Co więcej, nasze bada­nia są 1000 bardziej dokładne

Czytaj więcej

Jesteśmy dostępni w tygodniu od 7.00 do 19.00 a w dni wolne od 9.00 do 17.00

Zadzwoń terazZadzwoń teraz