Przeskocz do treści

Jak pobrać próbki

Do tes­tu na ojcost­wo wyko­rzys­tu­je się DNA wyi­zolowane z komórek nabłonkowych obec­nych w jamie ust­nej, a ściślej mówiąc zna­j­du­ją­cych się po wewnętrznej stron­ie lewego oraz prawego policz­ka. Sama pro­ce­du­ra pobra­nia takiej prób­ki jest niezwyk­le pros­ta, bez­piecz­na i nie powodu­je żad­nego dyskom­for­tu u oso­by, od której jest ona pozyski­wana. Przy­go­towanie próbek mate­ri­ału gene­ty­cznego zaj­mu­je dosłown­ie moment, a co najważniejsze, moż­na je sporządz­ić w dowol­nym miejs­cu i cza­sie, np. w domu. Jak to zrobić?


Zamów zestaw

Najlepiej zaopa­trzyć się w przez­nac­zony do tego celu pro­fesjon­al­ny zestaw. Chęć otrzy­ma­nia zestawu do poboru mate­ri­ału mogą Państ­wo zgłaszać drogą tele­fon­iczną, za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej (e‑mailowo), pisząc na cza­cie lub wypeł­ni­a­jąc for­mu­la­rz dostęp­ny w naszej ofic­jal­nej stron­ie inter­ne­towej – całkow­ity koszt zestawu to 70 zł. Zestaw możesz także zakupić w aptece w Gdańsku i w Staroa­grdzie Gdańskim w ceni 20 zł.   Zobacz zestaw

Zamów zestaw

Przygotuj się

2 godziny przed planowanym pobraniem nie należy jeść, nie pić słod­kich napo­jów, nie pal­ić papierosów oraz nie żuć gumy – wskazanie to odnosi się do wszys­t­kich osób badanych (w przy­pad­ku małych dzieci odstęp między ostat­nim posiłkiem a pobraniem wymazu moż­na zmniejszyć do 1 godziny).


Przeczytaj instrukcję

Zan­im przys­tąpią Państ­wo do pobiera­nia próbek zale­camy, aby zapoz­nać się z dołąc­zonym do zestawu instruk­tarzem.  Skła­da się on z kilku krót­kich punk­tów, które w jas­nej i przys­tęp­nej formie wyjaśnią jak to zro­bić prawidłowo.

 Załóż rękawiczki

IMG_552311

Wymazów­ki służące Państ­wu do otrzy­ma­nia próbek należy wycią­gać z opakowa­nia w ochron­nych rękaw­iczkach, w celu zre­dukowa­nia  ryzy­ka jego zanieczyszczenia. Koniec pałecz­ki (strona zakońc­zona baweł­ni­aną nasad­ką) nie może zetknąć się z żad­ną przy­pad­kową naw­ierzch­nią oraz osobą inną niż ta, od której aktu­al­nie pobier­any jest wymaz.

 Pobierz wymazy

IMG_4276

Aby pobrać wymaz wystar­czy umieś­cić wymazówkę w jamie ust­nej, przyłożyć ją do jed­nego z policzków (od strony wewnętrznej), a następ­nie potrzeć ok. 10 razy, wykonu­jąc przy tym manewr tam i z powrotem. Zabieg ten prosimy przeprowadz­ić na obu policzkach, uży­wa­jąc dwóch odd­ziel­nych wymazówek.

Gdy już wymaz będzie gotowy, prosimy powoli i ostrożnie wsadz­ić paty­cz­ki ze zna­j­du­ją­cy­mi się na ich powierzch­ni komórka­mi nabłonkowy­mi ponown­ie do opakowania.

 Opisz próbki i wypełnij formularz zlecenia badania

IMG_4356

Wszys­tkie mate­ri­ały należy staran­nie opisać, poda­jąc imię i nazwisko oso­by, od której pochodzą prób­ki, datę jej urodzenia oraz datę przeprowadzenia poboru.

Wszys­tkie przed­staw­ione wyżej czyn­noś­ci należy przeprowadz­ić kole­jno u każdego uczest­ni­ka testu!


 Odeślij próbki do nas

koperta

Przez­nac­zone do anal­izy gene­ty­cznej mate­ri­ały prosimy odsyłać w przy­go­towanej do tego celu zaadresowanej kop­er­cie zwrot­nej. Bard­zo ważne jest, aby oprócz wymazówek do przesył­ki włożyć również wszelkie niezbędne doku­men­ty (w tym for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia), gdyż bez nich nie będziemy mogli zre­al­i­zować Państ­wa testu.

 Czekaj na wynik

Scientist with DNA copying, Real-time PCR cycler, wide

Mimo iż ustal­e­niu bio­log­icznego ojcost­wa towarzyszy szereg skom­p­likowanych pro­cesów, to czas oczeki­wa­nia na jego rezul­tat jest bard­zo krót­ki – wynosi ok. 5–7 dni roboczych.  Wynik bada­nia mogą Państ­wo otrzy­mać lis­town­ie, mailowo, tele­fon­icznie lub bezpośred­nio w placów­ce laboratoryjnej.

Co oznacza wynik

Jeżeli wolą Państ­wo pobrać prób­ki w placów­ce medy­cznej, ist­nieje możli­wość umówienia wiz­y­ty w Gdańsku. W tym celu najlepiej skon­tak­tować sie z nami w celu rez­erwacji. Czy­taj więcej »

.nie_mozesz_pobrac_wymazow


Zobacz też:

Zapraszamy do kontaktu!

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz