Przeskocz do treści

Jak zrobić test zdrady? [PORADNIK]

Test zdrady to proste badanie gene­ty­czne, które w bard­zo szy­bkim tem­pie zysku­je na pop­u­larnoś­ci! W związku z coraz więk­szą liczbą zle­canych badań na zdradę udostęp­ni­amy porad­nik, w którym wytłu­maczymy m.in. na czym pole­ga badanie, jak zebrać prób­ki oraz jak uzyskać wynik!

Czym jest test zdrady?

Test zdrady to test, który poz­woli Ci sprawdz­ić wier­ność Two­jej part­ner­ki. Całe badanie opiera się na dwóch eta­pach. Pier­wszym z nich jest detekc­ja nasienia. Na tym etapie sprawdza­my, czy na dostar­c­zonym mate­ri­ale zna­j­du­ją się śla­dy męskiego nasienia. W ramach drugiego eta­pu, czyli anal­izy porów­naw­czej możli­wa jest iden­ty­fikac­ja, od jakiej oso­by nasie­nie udało się zabezpieczyć.

Etap 1 — zdobądź i zabez­piecz prób­ki do badań

Etap 2 — pobierz i wypełnij formularz

Etap 3 — wyślij prób­ki wraz z for­mu­la­rzem do laboratorium

Etap 4 — opłać badanie

Etap 5 — odbiór wyniku i możli­wość rozsz­erzenia badania

Etap 1 — zdobądź i zabezpiecz próbki do badań

Pier­wszym krok­iem, jaki należy zro­bić, aby móc zle­cić test zdrady to zebranie odpowied­niej prób­ki lub próbek. Zbadamy każdą próbkę, ilość próbek również nie stanowi prob­le­mu — do badań moż­na wysłać więcej niż jeden przed­miot. Zdoby­ty mate­ri­ał należy spakować do papierowej kop­er­ty. W przy­pad­ku więk­szej licz­by próbek, każ­da musi być zapakowana w osob­ną kopertę.

Jakie prób­ki wysyła­ją do nas nasi Pacjenci?

✅ wycięte frag­men­ty pościeli
✅ bielizna
✅ ubrania
✅ wkład­ki higieniczne
✅ prezerwatywy
chus­tecz­ki

Etap 2 — pobierz i wypełnij formularz

Jeśli udało Ci się zebrać prób­ki, które chcesz sprawdz­ić, kole­jnym etapem bada­nia jest wypełnie­nie odpowied­nich doku­men­tów. W tym celu udostęp­ni­amy for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia, który zna­jdziesz poniżej! Wystar­czy kliknąć na poniższe zdję­cie, wtedy otworzy się widok w nowej kar­cie, z którego bezpłat­nie możesz pobrać, wydrukować i wypełnić for­mu­la­rz badania. 

      Wzór for­mu­la­rza:

kliknij aby wydrukować!

Etap 3 — wyślij próbki wraz z formularzem do laboratorium

W momen­cie, gdy posi­adasz już prób­ki oraz wypełniony for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia, pozosta­je Ci nic innego, jak tylko wysłanie próbek na adres naszego lab­o­ra­to­ri­um. Prób­ki moż­na wysyłać do nas paczko­matem, kuri­erem lub pocztą. Wraz z dotar­ciem próbek do lab­o­ra­to­ri­um zosta­niesz o tym fak­cie powiadomiony!

 

 

Adres wysyłkowy:

Euro­Gen
ul. Dulę­by 7
40–833 Katow­ice

Jeśli chcesz nam zadać pytanie doty­czące tes­tu zdrady lub innych badań z naszej ofer­ty, bard­zo prosimy o kon­takt tele­fon­iczny lub mailowy. Poniżej udostęp­ni­amy dane:

Nr tel: 881 378 486
Kon­takt mailowy: biuro@eurogen.pl

Etap 4 — opłać badanie

Przed wyko­naniem anal­iz prosimy Pac­jen­tów o opłace­nie bada­nia. W tym celu poniżej zamieszcza­my dane do płat­noś­ci. W momen­cie, gdy płat­ność jest zak­się­gowana na kon­cie lab­o­ra­to­ri­um, nasi eksper­ci przys­tępu­ją do anal­izy. Cena detekcji nasienia wynosi 350zł.

Dane do płatności:

Euro­Gen
ul. Bocheńskiego 38 a
40–859 Katowice

Numer rachunku bankowego (mBank): 15 1140 1078 0000 5712 8100 2001

Tytuł przelewu: imię i nazwisko oso­by zle­ca­jącej badanie

Dla osób wykonu­ją­cych przelew z kon­ta zagranicznego:.
iBAN: PL przed nr konta
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

Etap 5 — odbiór wyniku i możliwość rozszerzenia badania

Po wyko­na­niu czyn­noś­ci z wszys­t­kich poprzed­nich 4 etapów pozosta­je nam jedynie czekać na wynik bada­nia. W przy­pad­ku detekcji nasienia, na wynik bada­nia oczeku­je się maksy­mal­nie do 3 dni roboczych. Jeżeli bard­zo zależy nam na cza­sie, dostęp­na jest opc­ja bada­nia express — w kwocie 450zł otrzy­masz wynik już w 24 godziny!

Wynik bada­nia może dostar­czyć dwie odpowiedzi — negaty­wną lub pozy­ty­wną. W przy­pad­ku negaty­wnego wyniku detekcji nasienia kończymy anal­izy na tym etapie. Jeżeli detekc­ja nasienia przyniosła pozy­ty­wny wynik, wtedy zlece­nio­daw­ca bada­nia ma możli­wość rozsz­erzenia bada­nia. Chodzi tutaj o sprawdze­nie od jakiego mężczyzny nasie­nie zostało zabez­piec­zone. Aby to sprawdz­ić wyko­rzys­tu­je się pro­file gene­ty­czne. Jeden pro­fil pozyski­wany jest z nadesłanej już prób­ki, na której wykry­to nasie­nie. Nato­mi­ast dru­gi pro­fil uzysku­je się z kole­jnej prób­ki dostar­c­zonej przez Pac­jen­ta — może to być jakakol­wiek prób­ka od niego — wymaz z policz­ka lub prób­ka dyskret­na (np. szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia, paznok­cie, włosy z cebulka­mi itp.). Koszt uzyska­nia pro­filu gene­ty­cznego wynosi 750zł.

Oba uzyskane pro­file badane są w ramach anal­izy porów­naw­czej. Jeżeli wyo­dręb­nione pro­file nie pokryją się to znaczy, że pochodzą one od dwóch różnych osób. Wtedy nasuwa się bard­zo oczy­wisty wniosek — ist­nieje bard­zo wysok­ie praw­dopodobieńst­wo, że w tym przy­pad­ku doszło do zdrady.

Test na zdradę dostar­czy Ci pewną i prostą infor­ma­cję — czy na próbkach udało się wykryć nasie­nie. Jeśli tak, masz możli­wość udowod­nienia zdrady w prosty sposób. Jeśli na nadesłanej próbce ustalony zostanie pro­fil innego mężczyzny, wtedy to czy doszło do zdrady nie powin­no pozostaw­iać złudzeń. Wynik tes­tu na zdradę może okazać się świet­nym dowo­dem na rozpraw­ie roz­wodowej w sądzie. Z doświad­czenia wiemy, że sędziowie pozy­ty­wnie patrzą na bada­nia gene­ty­czne przed­staw­iane jako mate­ri­ał dowodowy w sprawach sądowych. Niska cena bada­nia, nawet pełnej anal­izy staw­iana w opozy­cji usług detek­ty­wisty­cznych spraw­ia, że coraz więcej ludzi decy­du­je się na wyko­nanie tego tes­tu! Wykon­aj badanie na zdradę i zyskaj pewność!


Zadzwoń terazZadzwoń teraz