Przeskocz do treści

Centrum Badań Genetycznych EuroGen opiekunem foki szarej

Tagi :

Kategoria : Aktualności , EuroGen

certyfikat_eurogenSym­bol­icz­na adopc­ja foki przy­czy­nia się do poprawy warunk­ów życia fok szarych na pol­skim wybrzeżu i daje im szan­sę na bez­pieczniejsze życie. Wspiera także dzi­ałal­ność Błęk­it­nego Patrolu, który udziela pomo­cy fokom w potrze­bie..

Jak WWF pomaga fokom?

  • Prowadzi Błęk­it­ny Patrol WWF, który poma­ga fokom w potrze­bie (a także innym bał­ty­ckim ssakom)
  • Wspól­nie z rybaka­mi prowadzi dzi­ała­nia na rzecz bez­pieczniejszego dla fok, zrównoważonego rybołówstwa
  • Eduku­je turys­tów (m.in. stworzył Błęk­it­ny Porad­nik WWF,  rozstaw­ia tablice infor­ma­cyjne przy wejś­ci­ach na plażę).
  • Poma­ga w odbu­dowie bał­ty­ck­iej pop­u­lacji fok szarych
  • Z jego inic­jaty­wy opra­cow­any został pro­jekt pro­gra­mu ochrony foki szarej

.

Foka szara — dlaczego jest zagrożona?

Obec­nie w Polsce bard­zo trud­no jest spotkać fokę w nat­u­ral­nym środowisku. Foki są zwierzę­ta­mi wod­no-lądowy­mi i potrze­bu­ją spoko­jnych plaż dla odpoczynku oraz  wychowywa­nia młodych. Rozwój turysty­ki i obec­ność człowieka powodu­ją wyp­ieranie fok z ich trady­cyjnych siedlisk i uniemożli­wia­ją im powrót  na miejs­ca ich his­to­rycznego wys­tępowa­nia. Pon­ad­to, foki przy­pad­kowo zaplą­tu­ją się w sieci w cza­sie mors­kich wędrówek.

Kole­jnym prob­le­mem jest skaże­nie środowiska związka­mi chemiczny­mi. Szkodli­we sub­stanc­je odkłada­ją się w tkankach tych zwierząt uszkadza­jąc ich narządy wewnętrzne, w tym układ rozrod­czy. Powodu­je to, że foka szara nie może swo­bod­nie się rozm­nażać, a sam­ice rodzą częs­to chore lub martwe potomstwo.

Kilka słów o helskim fokarium

Fokar­i­um Stacji Morskiej Insty­tu­tu Oceanografii Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego na Helu nie pow­stało, aby służyć rozry­w­ce turys­tów i mieszkańców mias­ta. Jego głównym zadaniem jest przede wszys­tkim ochrona i szerze­nie infor­ma­cji na tem­at niezwykłego gatunku, jakim jest foka szara. Ośrodek prowadzi również bada­nia nad zachowaniem, sposobem odży­wia­nia i wędrówka­mi tych zwierząt. Foki, które tu trafi­a­ją, gdy tylko zostaną wylec­zone wraca­ją z powrotem do swo­jego nat­u­ral­nego środowiska. Na wol­ność wypuszcza się również młode, które przyszły na świat w fokar­i­um. Pozwala to wyrów­nać straty w liczeb­noś­ci foki szarej, spowodowane lekkomyśl­nym dzi­ałaniem ludzi.

WWF — organizacja o niezwykłej misji

WWF ist­nieje od przeszło 50 lat i dzi­ała na tere­nie 150 państw. Mis­ją orga­ni­za­cji jest przede wszys­tkim ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz zapo­b­ie­ganie dal­sze­mu wyniszcza­niu środowiska nat­u­ral­nego. Do tej pory brała akty­wny udzi­ał w tworze­niu pon­ad 270 parków nar­o­dowych na świecie. WWF Pol­s­ka dzi­ała nie tylko na rzecz ochrony foki szarej, ale też morświnów, wilków, niedźwiedzi czy rysiów.

Więcej infor­ma­cji: http://www.wwf.pl/

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

Zadzwoń terazZadzwoń teraz