Przeskocz do treści

Celiakia? Zrób test DNA i odzyskaj zdrowie!

Zyskaj szansę na poprawę zdrowia i jakości życia

Masz prob­le­my zdrowotne o niez­nanej przy­czynie? Być może odpowiedzial­na za nie jest właśnie celi­akia – trwała nietol­er­anc­ja glutenu. Schorze­nie obec­ne jest u 400 000 Polaków, jed­nak aż 95% chorych nie ma poję­cia o swo­jej choro­bie! Tym­cza­sem nielec­zona celi­akia zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia nowot­worów aż 40 razy.

celiakia

Przeprowadza­jąc jeden prosty test DNA, masz możli­wość zapo­bieg­nię­cia tym kon­sek­wencjom i elim­i­nacji nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci. Infor­ma­c­ja o celi­akii będzie cen­na też dla Two­jej rodziny, ponieważ jest to schorze­nie o charak­terze dziedzicznym.

Celiakia – czym jest i jakie ma objawy?

Celi­akia jest trwałą – czyli trwa­jącą całe życie – nietol­er­ancją glutenu, zapisaną w genach. Gluten wys­tępu­je w białkach zbóż, m.in. pszeni­cy, jęczmienia i żyta. Dostar­czanie orga­niz­mowi tego skład­ni­ka powodu­je zaburzenia przyswa­ja­nia skład­ników odżywczych.

Jak to możli­we? U chorych na celi­ak­ię gluten dzi­ała toksy­cznie, ich orga­nizmy wyt­warza­ją prze­ci­w­ci­ała, które degradu­ją kosm­ki jeli­towe – wypust­ki w jeli­cie cienkim, które odpowiada­ją za wchła­ni­an­ie skład­ników i sub­stancji odżywczych.

celiakia zanik kosmków jelitowych

Objawy celi­akii częs­to są nieoczy­wiste – to właśnie z tego powodu jedynie 5% chorych zda­je sobie sprawę z choro­by. Co więcej, celi­akia kojarzy się z wys­tępowaniem symp­tomów ze strony układu pokar­mowego, m.in. bólów brzucha, biegunek, wzdęć czy niskiej masy ciała.

Tym­cza­sem takie objawy obec­ne są tylko u 10% celi­aków! Resz­ta chorych cier­pi z powodu zupełnie innych dolegli­woś­ci (np. depresji, niepłod­noś­ci czy łysienia plack­owa­t­ego), rzad­ko kojar­zonych z celiakią.

Częste objawy celiakii:celiakia objawy

Jeśli pode­jrze­wasz u siebie celi­ak­ię (trwałą nietol­er­ancję glutenu), najlepiej wykon­aj badanie DNA. Na to schorze­nie możesz zachorować tylko wtedy, gdy masz określony układ genów (HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8).

10 korzyści z realizacji testu genetycznego w kierunku celiakii:

 1. Możesz niemal całkowicie wyk­luczyć celiakię.
 2. To choro­ba dziedz­icz­na, więc zysku­jesz wynik istot­ny dla całej rodziny.
 3. Test może ułatwić ter­apię innych chorób, np. cukrzy­cy typu 1.
 4. Możesz przeprowadz­ić badanie już po elim­i­nacji glutenu.
 5. Test jest bezbolesny i niein­wazyjny, a więc pole­cany dzieciom.
 6. Geny nie zmieni­a­ją się, wiec badanie wystar­czy wykon­ać tylko raz w życiu
 7. Test nierzad­ko możesz wykon­ać zami­ast biop­sji jelita.
 8. Świado­mość choro­by poz­woli Ci zapo­biec niebez­piecznym kon­sek­wencjom celi­akii, np. nowot­worom czy depresji.
 9. Dzię­ki bada­niu możesz odzyskać zdrowie i dobre samopoczucie.
 10. Do rezul­tatu dołąc­zone są zalece­nia diete­ty­czne i lekarskie.

Myślisz, że możesz mieć nietol­er­ancję glutenu? Zobacz, dlaczego wyłącznie prze­jś­cie na dietę bezg­lutenową może nie wystarczyć!

Niepraw­idłowa reakc­ja na gluten może wiązać się alergią, nad­wrażli­woś­cią bądź celi­ak­ią. Najbardziej niebez­piecz­na jest celi­akia – prowadzi bowiem do niepoprawnej odpowiedzi autoim­muno­log­icznej, czyli wyniszczenia kosmków jeli­towych. Kosm­ki są bard­zo istotne dla zdrowia całego orga­niz­mu, ponieważ odpowiada­ją za przyswa­janie skład­ników z jedzenia, leków i suplementów.

Bard­zo ważne jest więc, by odróżnić celi­ak­ię od innych nietol­er­ancji glutenu. Jedynie w przy­pad­ku tego schorzenia koniecz­na jest całkowi­ta elim­i­nac­ja glutenu, ponieważ nawet najm­niejsza ilość tej sub­stancji wyniszcza kosm­ki jeli­towe i cały orga­nizm. Jeśli masz nato­mi­ast nad­wrażli­wość czy alergię na gluten, co jak­iś czas możesz po niego sięgnąć.

Jakie choroby współistnieją z celiakią?

Dane Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) mówią jas­no: pew­na gru­pa osób ma wyższe ryzyko zachorowa­nia na celi­ak­ię niż resz­ta społeczeńst­wa i w jej przy­pad­ku real­iza­c­ja tes­tu na celi­ak­ię jest szczegól­nie polecana.
To oso­by, które mają m.in.

 • zespół Dow­na,
 • młodzieńcze zapale­nie stawów,
 • zespół Turn­era,
 • nefropatię IgA,
 • selek­ty­wny niedobór IgA,
 • autoim­muno­log­iczne zapale­nie wątroby,
 • autoim­muno­log­iczne zapale­nie tarczycy,
 • cukrzy­cę typu 1,
 • objawyk­lin­iczne celi­akii (związane z prze­wo­dem pokar­mowym lub nie),
 • krewnych pier­wszego stop­nia z celiakią.

Jak zrealizować test na celiakię?

Wystar­czy zamówić zestaw do pobiera­nia próbek, w którym obec­ne są spec­jalne wymazów­ki. To właśnie za ich pomocą możesz pobrać wymaz samemu w domu. Później skon­tak­tuj się z nami, a my prześle­my do Ciebie kuri­era, by ode­brał pobrany przez Ciebie materiał.


Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz