Przeskocz do treści

Badania genetyczne na materiale poronnym w Gdańsku

Bada­nia gene­ty­czne po poronie­niu najszy­b­ciej i naj­dokład­niej poz­wolą Ci poz­nać przy­czyny poronienia, płeć dziec­ka i szan­sę na kole­jną ciąże.

Badania genetyczne na materiale poronnym GdańskPoronienia to ogrom­ny prob­lem w skali całego kra­ju. Aż 15% wszys­t­kich zdi­ag­no­zowanych ciąż kończy się przed 22 tygod­niem. W ciągu roku daję to około 40 tysię­cy poronień. Doty­chczas badanie przy­czyn straty ciąży było pro­ce­sem długim, drogim i bolesnym. Na szczęś­cie rozwój poczyniony w dziedzinie gene­ty­ki, poz­wolił na upowszech­nie­nie się innowa­cyjnych metod i zmi­anę tej nieko­rzyst­nej sytuacji.

Aktu­al­nie, bada­nia gene­ty­czne po poronieni­ach sta­ją się pod­stawą diag­nos­ty­ki oraz pro­fi­lak­ty­ki kole­jnych ciąż. Dzię­ki swo­jej pre­cyzyjnoś­ci, szy­bkoś­ci i cenie, zastępu­ją inne metody określa­nia przy­czyn poronienia.

Badanie mate­ri­ału poron­nego oprócz poz­na­nia przy­czyn utraty ciąży, pozwala ze stu pro­cen­tową pewnoś­cią określić płeć pło­du i poz­nać rokowa­nia na następ­ne dziecko.

Zadz­woń do nas i dowiedz się więcej 881 378 486

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz