Przeskocz do treści

Badanie na ojcostwo w aptece — Gdańsk

zarezerwuj_zestawDomowy test możesz kupić szy­bko i dyskret­nie w aptekach w Gdańsku i w Starog­a­rdzie Gdańskim oraz w przychodniach.

  1. Test ojcost­wa w aptece w Gdańsku
  2. Test ojcost­wa w aptece w Starog­a­rdzie Gdańskim
  3. Test ojcost­wa w przy­chod­ni w Gdańsku
  4. Test ojcost­wa w przy­chod­ni w Gdańsku

Prób­ki do bada­nia na ojcost­wo możesz łat­wo pobrać samodziel­nie w domu za pomocą naszego zestawu i odesłać do lab­o­ra­to­ri­um w dołąc­zonej kop­er­cie zwrot­nej. Wynik przekazu­je­my pocztą, e‑mailem i telefonicznie.

Adresy aptek i przychodni, w których kupisz nasz domowy test ojcostwa:

. Apteka “Gemini”, Gdańsk

Adres: ul. Jagiel­lońs­ka 4, Gdańsk

Godziny otwar­cia: Pn-pt: 8:00–20:00,

Sb-Nd: 9:00–18:00

. Apteka “Gemini”, Starogard Gdański

Adres: ul. Lubi­chows­ka 14, Starog­a­rd Gdański

Godziny otwar­cia: Pon-pt: 8.00–20.00,

Sb: 9.00–20.00, Nd: 10.00–18.00

 Przychodnia “Aksamitna” w Gdańsku

Adres: ul. Aksamit­na 1, Gdańsk

Godziny otwar­cia: Pn-Pt: 8:00–17:00

Przychodnia Lekarska “Jasień” w Gdańsku

Adres: ul. Kar­tus­ka 404, Gdańsk

Godziny otwar­cia: Pn-Pt: 7:00–10:00

Na miejs­cu w aptece za sam zestaw zapłacisz 20 zł, a w przy­chod­ni 40 zł — koszt jest wlic­zony w całkow­itą cenę bada­nia na ojcost­wo - nie jest to opła­ta dodatkowa.  Pozostałą kwotę moż­na wpłacić już po pobra­niu i odesła­niu próbek, bezpośred­nio na nasze kon­to. Badanie ojcost­wa moż­na opłacić również w rat­ach, dowiedz się więcej »

Badanie na ojcostwo — jakie próbki pobrać?

Możesz pobrać różne prób­ki — wymazy z policz­ka oraz mikrośla­dy: włosy z cebulka­mi, szc­zotecz­ki do zębów, plamy krwi i spermy, szk­lan­ki, sztućce, chus­tecz­ki z katarem i inne. Dowiedz się więcej o bada­niu na ojcost­wo z mikrośladów »

Pac­jen­ci Euro­Gen obję­ci są bezpłat­nym ubez­piecze­niem próbek. Oznacza to, że jeżeli anal­iza pier­wszej prób­ki nie poz­woli na wydanie wyniku, anal­iza drugiej jest bezpłatna!

Badanie na ojcostwo — szybko, dyskretnie i wygodnie

Wymazy z policz­ka pobiera się szy­bko i bezboleśnie nawet od małych dzieci (pociera się wnętrze policz­ka spec­jal­ny­mi paty­czka­mi). Do tes­tu DNA nie trze­ba być na czc­zo. Zale­camy, aby około 2 godzin wcześniej nie jeść, nie pić, nie żuć gumy i nie pal­ić papierosów. Wynik tes­tu ojcost­wa z wymazów z policz­ka dostęp­ny jest w ciągu 5–7 dni roboczych. Anal­izę DNA moż­na przyspieszyć do 48 godzin - skon­tak­tuj się z nami i zapy­taj o badanie express. Rezul­tat moż­na ode­brać dyskret­nym lis­tem, mailem i telefonicznie.

Badanie na ojcostwo — gwarancja pewnego wyniku testu DNA

Testy DNAnajbardziej skuteczną metodą ustal­e­nia ojcost­wa. Jed­noz­nacznie potwierdza­ją lub wyk­lucza­ją bio­log­iczne ojcost­wo. Wyni­ki testów DNA są tak pewne, że ufa­ją im sądy i proku­ratu­ra. Zle­ca­jąc badanie u nas masz pewność, że otrzy­masz wiary­god­ny wynik. Gwaran­tu­je to wielo­let­nie doświad­cze­nie lab­o­ra­to­ri­um, liczne cer­ty­fikaty jakoś­ci oraz współpra­ca z najlep­szy­mi spec­jal­is­ta­mi. Czy­taj więcej o certyfikatach »

Co więcej, wynik testów zle­conych u nas jest 1000 razy bardziej dokład­ny dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów DNA (w porów­na­niu do stan­dar­d­owego zestawu 16 mark­erów). Do każdego wyniku dołącza­my pro­file gene­ty­czne badanych osób, co jest potwierdze­niem wyko­nanej anal­izy DNAZobacz jak wyglą­da wynik bada­nia ojcost­wa ».


Zobacz też:

Badanie ojcostwa GdańskTesty na ojcostwo GdyniaBadanie ojcostwa SopotBadania DNA na ojcostwo Rumia, Badanie DNA na ojcostwo Reda, Test na ustalenie ojcostwa Pruszcz Gdański, Testy na ojcostwo Wejherowo, Ustalenie ojcostwa Starogard GdańskiGenetyczne badanie ojcostwa Tczew

Zadzwoń terazZadzwoń teraz