Przeskocz do treści

Badanie ojcostwa oparte na analizie 24 markerów genetycznych — co to oznacza?


Paternity test method of genetic analysisEfek­tem koń­cowym tes­tu na ojcost­wo jest potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie bio­log­icznego pokrewieńst­wa między badany­mi osoba­mi. Zan­im jed­nak wynik bada­nia ostate­cznie do nas trafi, musi przedtem zaist­nieć szereg określonych pro­ce­dur. Anal­iza lab­o­ra­to­ryj­na skła­da się zasad­nic­zo z trzech etapów: izo­lacji DNA, reakcji PCR oraz sek­wencjonowa­nia. W rezulta­cie tego ostat­niego uzysku­je się jest tzw. pro­fil gene­ty­czny, stanow­ią­cy indy­wid­u­al­ną cechę każdego człowieka. Na koniec dokonu­je się jeszcze porów­na­nia utwor­zonych pro­fili i na tej pod­staw­ie określa ewen­tu­alne pokrewieństwo.

Meto­da badania

Czym jest profil genetyczny?

Pro­fil gene­ty­czny zaw­iera infor­ma­cję o miejs­cach na DNA, które zostały przeanal­i­zowane. Miejs­ca te określa się mianem mark­erów, układów nieko­du­ją­cych lub loci. Pra­cown­i­cy lab­o­ra­to­ri­um sprawdza­ją ilość wys­tępu­ją­cych w nich powtórzeń spec­jal­nych moty­wów nuk­leo­ty­dowych. Na skutek tych dzi­ałań każde­mu markerowi przy­porząd­kowu­je się – oprócz nazwy — pewną wartość liczbową, a konkret­nie dwie licz­by – pochodzące od bio­log­icznych rodziców.

Do niedaw­na więk­szość lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych anal­i­zowała 16 mark­erów gene­ty­cznych. Taka pula wystar­cza­ła oczy­wiś­cie do otrzy­ma­nia jed­noz­nacznego wyniku. Niek­tóre placów­ki rozsz­erzyły jed­nak tę ilość do 24. Dlaczego?

Co daje analiza 24 markerów genetycznych?

Okazu­ję się, że rozsz­erze­nie anal­izy o kole­jne mark­ery poz­woliło otrzy­mać rezul­tat aż 1000- pewniejszy. Ma to ogromne znacze­nie szczegól­nie wtedy, gdy w bada­niu uczest­niczy tylko dziecko i dom­niemamy ojciec. Zmniejsza bowiem ryzyko uzyska­nia wyniku niejed­noz­nacznego, który wiąże się z koniecznoś­cią włączenia próbek od matki.

Wynik tes­tu na ojcost­wo stanowi praw­dopodobieńst­wo bio­log­icznego pokrewieńst­wa badanego mężczyzny w sto­sunku do badanego dziec­ka. W przy­pad­ku potwierdzenia ojcost­wa wynosi ono pon­ad 99,999%. Wyk­lucze­nie określa się nato­mi­ast ze 100% pewnością.

.


Zobacz też:

.
 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta


Zadzwoń terazZadzwoń teraz