Przeskocz do treści

Pakiet badań po poronieniu

Jeśli poroniłaś, to musisz wiedzieć, że mimo to masz bard­zo duże szanse na urodze­nie kole­jnego dziec­ka. Aby następ­na ciąża zakończyła się sukce­sem warto sprawdz­ić swo­je genyBada­nia pokazu­ją, że aż 74% pac­jen­tek ze stwierd­zoną bard­zo powszech­ną mutacją w genie MTHFR poroniło 2 lub więcej razy, a ryzyko poronień u kobi­et posi­ada­ją­cych geny HLA-DQ2,2 i/lub HLA-DQ2,5 i/lub HLA-DQ8 jest ok. 10 razy więk­sze niż u kobi­et nie posi­ada­ją­cych tych genów.

Pakiet badań po poronieniu obejmuje analizę 6 mutacji w 5 genach:

  • Mutac­ja czyn­ni­ka V Lei­den – przy­czy­nia się do poronień wczes­nej ciąży i zakrzepicy
  • Mutac­ja genu pro­trom­biny – zwięk­sza praw­dopodobieńst­wo samoist­nych poronień
  • Mutac­ja C677T i A1298C genu MTHFR – przy­czy­nia się do nawykowych poronień, powodu­je niewłaś­ci­we przek­sz­tał­canie kwa­su foliowego, co może skutkować wys­tępowaniem wad cewy ner­wowej, zespołu Dow­na u potomstwa
  • Czyn­nik PAI‑1 czyn­nik łagod­nej choro­by zakrzepowo-zatorowej
  • Czyn­nik V R2 – zwięk­sza ryzyko zakrzepicy
  • Obec­ność genów (HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLADQ8 przy­czy­nia się do poronień, prob­lemów z zajś­ciem w ciążę, zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia niedokr­wis­toś­ci u dziec­ka i niskiej masy urodzeniowej

Cena paki­etu: 627 zł

Wynik bada­nia gene­ty­cznego najlepiej jest skon­sul­tować z lekarzem gene­tykiem, który powie Ci z czym wiąże się wys­tępowanie danej mutacji lub obec­noś­ci genu i wskaże ewen­tu­alne dal­sze leczenie.

Co zyskasz wykonując pakiet badań po poronieniu?

  • Dowiesz się, czy masz mutac­je i geny, które mogą przy­czy­ni­ać się do poronień
  • Twój lekarz będzie mógł dos­tosować najlep­sze lecze­nie, dzię­ki które­mu zmniejszysz praw­dopodobieńst­wo poronienia
  • Zyskasz infor­ma­c­je, czy masz uwarunk­owane gene­ty­cznie skłon­noś­ci do tworzenia się zakrzepów, które mogą przy­czy­ni­ać się do poronień, ale także powodować zakrzepicę w późniejszym czasie
  • Zwięk­szysz szan­sę na zajś­cie w ciążę, oraz spokój przy kole­jnej ciąży 

Wykonanie badania to tylko 3 kroki:

1. Zamów zestaw do bada­nia do domu
2. Pobierz wymaz z policz­ka za pomocą dołąc­zonych wymazówek
3. Zadz­woń do nas i zamów kuri­era, który za dar­mo odbierze od Ciebie próbkę

Wynik dostęp­ny jest w ciągu 7 dni roboczych. Rezul­tat przeprowad­zonego bada­nia może­my przekazać Ci lis­town­ie tele­fon­icznie oraz na Twój adres e‑mail.

.

Jak zamówić zestaw ?

 


Zadzwoń terazZadzwoń teraz