Przeskocz do treści

Cennik-stary

Pewny wynik w 48h! Zadz­woń do nas (58) 766  40 76 i dowiedz się więcej o Bada­niu Express

  • Domowy zestaw do testu
  • 70 zł
  • Do samodziel­nego pobra­nia próbek w domu
  • Dyskret­na i szy­b­ka wysył­ka, również do paczkomatu
  • Kuri­er gratis
  • Możli­wość zwro­tu do 14 dni
  • pole­cany
   Test dla 2 osób domowy
  • 897 zł
  • Samodzielne pobranie próbek (zestaw w cenie)
  • Badanie anon­i­mowe lub z danymi
  • Wynik w 5–7 dni roboczych
  • Ubez­piecze­nie próbek w cenie
  • Test dla 2 osób w przychodni
  • 1047 zł
  • Pobranie próbek w przy­chod­ni (w cenie badania)
  • Badanie anon­i­mowe lub z danymi
  • Wynik w 5–7 dni roboczych
  • Ubez­piecze­nie próbek w cenie
  • Sądowy test ojcostwa
  • 1590 zł
  • Pobranie próbek w przy­chod­ni (w cenie badania)
  • Dziecko, ojciec i matka
  • Wynik ma wartość dowodową dla sądu
  • Opinia biegłego sądowego do wyniku

Możesz wybrać opcje dodatkowe

 • Włącze­nie dodatkowej oso­by do bada­nia (wymaz z policz­ka) — 200 zł za 1 próbkę
 • Włącze­nie dodatkowej oso­by do bada­nia (prób­ka niety­powa) — 350 zł za 1 próbkę

Prób­ki niety­powe to np. chus­tecz­ka do nosa, guma do żucia i plamy krwi. Kliknij tutaj i  przeczy­taj więcej »

Badamy 24 mark­ery DNA

Wynik tes­tu ojcost­wa zle­conego u nas jest 1000 razy bardziej dokład­ny. Jest to możli­we dzię­ki anal­izie 24 mark­erów gene­ty­cznych, w porów­na­niu do bada­nia 16 mark­erów. Czy­taj więcej »

Bezpłatne ubezpieczenie próbek

Nasz pac­jent jest obję­ty bezpłat­nym ubez­piecze­niem próbek. Nic nie dopła­ca za anal­izę drugiej prób­ki, jeśli pier­wsza będzie nieod­powied­niej jakoś­ci i koniecz­na będzie ponow­na anal­iza. Skon­tak­tuj się z nami i dowiedz się więcej o ubezpieczeniu.

Przeczytaj odpowiedzi na częste pytania

 1. Jak opłacić badanie?
 2. Co zaw­iera wynik badania?
 3. Gdzie mogę umówić się na pobranie próbek w przychodni

.eurogen_umow_sie_na_badanie_ojcostwa

1. Jak opłacić badanie ojcostwa?

 • Test w przy­chod­ni (sądowy i do celów prywatnych)

Na miejs­cu w przy­chod­ni należy opłacić pier­wszą część kwoty za pobranie próbek czyli 150 zł. Pozostałą kwotę prosimy prze­lać bezpośred­nio na nasze kon­to (blanki­et do przelewu otrzy­masz na miejs­cu w przy­chod­ni) już po pobra­niu próbek.

 • Badanie z samodziel­nym pobraniem próbek

Opłatę za test z samodziel­nym pobraniem próbek możesz podzielić na dwie częś­ci. Na początku kup domowy zestaw w cenie 70 zł. Pozostałą opłatę za badanie ure­g­u­luj już po pobra­niu próbek. Zestaw dostęp­ny jest również w aptekach i przy­chod­ni.

Kupu­jąc zestaw płacisz pier­wszą część opłaty za całe badanie.  Zestaw możesz kupić przez naszą stronę inter­ne­tową, w aptekach, w przy­chod­ni lub składa­jąc zamówie­nie tele­fon­iczne, mailowe i na cza­cie. Pozostałą kwotę możesz wpłacić na nasze kon­to po pobra­niu próbek. W zestaw­ie zna­j­du­je się blanki­et do przelewu oraz dane do wpłaty.

 • Test z próbka­mi nietypowymi

W przy­pad­ku tes­tu z próbek niety­powych w pier­wszej kole­jnoś­ci lab­o­ra­to­ri­um sprawdza, czy nada­ją się do anal­izy. Później badany jest wymaz z policz­ka od drugiej oso­by badanej. Na początku opła­ca się więc tylko anal­izę prób­ki niety­powej, dopiero później pozostałą część ceny bada­nia. Przeczy­taj więcej o płat­noś­ci za badania»

2. Co zawiera wynik badania ojcostwa?

Na wyniku bada­nia zna­j­du­ją się pro­file gene­ty­czne, rezul­tat zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej, słow­na inter­pre­tac­ja oraz dane i piecząt­ki osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych test. Zobacz jak wyglą­da wynik »

3. Gdzie mogę umówić się na pobranie próbek w przychodni?

Na badanie ojcost­wa moż­na umówić się w następu­ją­cych przychodniach:

 • Cen­tral­ny Punk Pobrań Euro­Gen, Przy­chod­nia “Aksamit­na” Gdańsk, ul. Aksamit­na 1
 • Punkt Pobrań Euro­Gen, Przy­chod­nia Lekars­ka “Jasień”, Gdańsk, ul. Kar­tus­ka 404

Możli­we jest także badanie w Gdyni i Wejherowie. Skon­tak­tuj się z nami i zapy­taj o pobranie próbek w innych mias­tach. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o bada­niu ojcost­wa w przychodni »

.testojcostwa_bezplatna_wysylka_do_niemiec


Zobacz też:

 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00 w tygod­niu i od 9.00 do 17.00 w week­endy i w święta
Badanie ojcostwa GdańskTesty na ojcostwo GdyniaBadanie ojcostwa SopotBadania DNA na ojcostwo Rumia, Badanie DNA na ojcostwo Reda, Test na ustalenie ojcostwa Pruszcz Gdański, Testy na ojcostwo Wejherowo, Ustalenie ojcostwa Starogard GdańskiGenetyczne badanie ojcostwa Tczew

Zadzwoń terazZadzwoń teraz