Przeskocz do treści

Czy alkohol może wpłynąć na wynik testu na ojcostwo


Depositphotos_10858874_originalTo pytanie bard­zo częs­to pada z ust klien­tów zle­ca­ją­cych testy na ojcost­wo. Wyni­ka ono z obawy, że spoży­ty alko­hol mógł­by zafałs­zować wynik bada­nia. Czy rzeczy­wiś­cie tak jest? A co z inny­mi używkami?

Kilka słów o DNA

Każdy człowiek posi­a­da swo­je własne, indy­wid­u­alne DNA. Jest ono nośnikiem infor­ma­cji gene­ty­cznej zapisanej według określonej reguły, zwanej inaczej kodem genetycznym.

Cechą charak­terysty­czną DNA jest niezmi­en­ność, która oznacza, że żaden czyn­nik zewnętrzny, a więc np., uży­w­ki, takie jak alko­hol papierosy czy narko­ty­ki nie będą miały na niego najm­niejszego wpły­wu. Dla ludzkiego DNA bez znaczenia pozostaną również prze­byte choro­by oraz przyj­mowane leki.

A co z testami na ojcostwo?

Zadaniem każdego tes­tu na ojcost­wo jest jed­noz­naczne wyk­lucze­nie, bądź też potwierdze­nie danego mężczyzny jako bio­log­icznego ojca. Odby­wa się to poprzez obe­j­mu­jącą kil­ka etapów zaawan­sowaną anal­izę DNA. Uzyski­wane pod­czas sek­wencjonowa­nia pro­file gene­ty­cznej podle­ga­ją w następ­nej kole­jnoś­ci wnikli­wej anal­izie porów­naw­czej, na postaw­ie której ustalone zosta­je ojcost­wo. Możli­wość sprawdzenia pokrewieńst­wa miedzy dwo­jgiem ludzi w taki właśnie sposób zawdz­ięcza­my gene­tyce, a konkret­nie prawu dziedz­iczenia. Mate­ri­ał gene­ty­czny dziedz­iczymy bowiem po rodz­i­cach – połowę po ojcu, połowę po matce.

Na czym polega badanie?

Scientist with DNA copying, Real-time PCR cycler, wideNajczęś­ciej wyko­rzysty­waną w tes­tach na ojcost­wo metodą anal­izy jest Mul­ti­plex STR, która pole­ga na zbada­niu kilkudziesię­ciu mark­erów gene­ty­cznych odpowiada­ją­cych konkret­nym miejs­com na DNA. Każdy mark­er reprezen­tu­ją dwie licz­by (po jed­nej otrzy­manej od każdego rodz­i­ca). Potwierdze­nie ojcost­wa następu­je wów­czas, gdy odpowied­nia połowa liczb ojca zgadza się z połową liczb należą­cych do dziec­ka. Niez­god­ność co najm­niej czterech z nich jest już pod­stawą do jed­noz­nacznego wyk­luczenia pokrewieńst­wa między badany­mi osobami.

Meto­da badania

Czy do poboru próbek trzeba się przygotować?

Próbkę do tes­tu na ojcost­wo stanowi zwyk­le wymaz z błony ślu­zowej policz­ka. Oczy­wiś­cie ist­nieje również możli­wość wyko­rzys­ta­nia innych, mniej stan­dar­d­owych mate­ri­ałów, robi się to jed­nak w ostate­cznoś­ci. Pobranie wymazu z policz­ka jest niezwyk­le proste, nie wyma­ga żad­nych szczegól­nych przy­go­towań i umiejęt­noś­ci. Ważne jed­nak, aby na ok. 2 godziny przed pobraniem wstrzy­mać się od jedzenia, picia napo­jów (z wyjątkiem wody, która jest w tym przy­pad­ku neu­tral­na), pale­nia papierosów oraz żucia gumy. Zalece­nie to nie będzie miało związku ze specy­fiką samego DNA, gdyż tak jak wspom­ni­ano, powyższe czyn­ni­ki pozostaną tutaj bez znaczenia, lecz z fak­tem, że reszt­ki pokar­mu mogą utrud­nić pozyskanie pełnych pro­fili gene­ty­cznych. Należy też pamię­tać, że w przy­pad­ku pobra­nia próbek w placów­ce medy­cznej, person­el może odmówić ich pobra­nia od oso­by będącej pod wpły­wem alkoholu.

Jak pobrać próbki


Zobacz też:

1111


Zadzwoń terazZadzwoń teraz